SAL7387, Act: R°439.2-V°439.1 (752 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°439.2-V°439.1  
Act
Date: 1494-05-06

Transcription

2019-09-20 by kristiaan magnus
Item is den voirs(creven) brieff aldus bekint bijden voirs(creven)/
ja(n)ne ten bijsijne ende met consente m(ar)grieten vander/
poirten zijnd(er) tegewoirdig(er) werdynnen in formen en(de)/
state van testame(n)te en(de) uuyt(er)sten wille desselfs jans/
heyns op vuege en(de) cond(itien) h(ier) nae bescreven Te weten(e)/
dat e(n)nich vanden voirs(creven) p(er)sonen als execute(ure)n in desen/
die de voirs(creven) so(m)me bekint es ende die d(aer)toe gebed(en)/
oft genomen sal [moege(n)] wordden yerst nae de doot des voirs(creven)/
jans opdat de voirs(creven) m(ar)gr(iete) vand(er) poirte(n) zijn tegewoirdich/
wijff hem ov(er)leeft metten selve(n) bekynne sal wercken/
behulpen ende doen volgen der voirs(creven) m(ar)grieten alle/
alsulke lijfpen(sie) staen(de) ten heffen(en) en(de) dispositie(n) desselfs/
jans ende oick alle alsulk(er) gereede en(de) haeff(lijcke) goeden/
ende sculde(n) diemen den selven janne t(er) tijt zijnd(er) aflivich(eit)/
sculdich sal moege(n) wesen Insgelijcx alle erffel(ijcke) goede/
en(de) vliegen(de) erve chijsen rinte(n) pachten van zijnder/
zijden gecome(n) oft die hij ongehouwelijct zijnde v(er)cregen/
mach hebben Voirtmeer oick zijn recht actie en(de) deel/
van allen den erfgoeden en(de) vliegen(de) erve chijsen rinten/
pachten hoedanich die zijn die hij met e(n)nigen van/
zijne(n) voirwerdynne(n) sitten(de) met hen in vollen stoele/
van huwelijck(e) oft oic met des(er) sijnd(er) w(er)dynnen v(er)crege(n)/
en(de) met hue(r) noch v(er)crige(n) sal moegen hoedanich die/
zijn wair die gelegen zijn oft bevonden sullen moege(n)/
soe verre die oft e(n)nich van dien ten tijde zijnd(er) aflivich(eit)/
noch in wesen(de) sullen zijn ende bij hem niet anders/
/ gedisponeert verthiert noch verand(er)t om die selve lijfp(ensie)/
rinten ende oic alle de voirs(creven) erve chijs(en) rinte(n) pachte(n)/
huer leefdaige lanck ende de haeffel(ijcke) goede sculden/
en(de) vliegen(de) erve tot hue(re)n wille ende p(ro)fijte yerst nae/
huers mans doot te besitten te hebben en(de) te gebruycke(n)/
sonder wed(er)seggen zijnd(er) erfgename(n) oft yemats anders/
Met vorweerd(en) ende cond(itien) oft e(n)nich van zijne(n) erfgename(n)/
oft and(er) nae zijn doot oft d(aer) voe(r) hem pijnde hue(r) h(ier)/
inne e(n)nige(n) hinder oft stoot te doen(e) dat die tot eeuwige(n)/
daigen zijnd(er) success(ien) van zijne(n) goeden geheel(ijck) beroeft/
sal zijn ende dat zijn gedeelte van dien nae zijnd(er)/
werdynne(n) doot geheel(ijck) aenveert sal wordden en(de) erffel(ijck)/
bliven den voirs(creven) heiligeest vander vue(re)n sonder yemants/
wederseggen behalven dat al tgene des jan voirs(creven) voir/
maels uut zijne(n) goeden gemaect gelaten oft gegeven/
heeft het zij tott(er) weeckmissen t(er) vue(re)n te loeven(en) ter/
minderbruede(re)n oft elswair dat dat van weerd(en) bliven/
sal Ende dat nae zijn ende zijnd(er) werdynne(n) doot/
alle de voirs(creven) zijn erfgoede chijsen rinte(n) pachten van/
zijnd(er) zijden gecomen oft bij he(m) buyten state van huwelijc/
v(er)crege(n) ende zijn hellicht vand(en) erfgoeden met e(n)nig(er)/
van zijne(n) voerwerdynne(n) oft met des(er) v(er)cregen en(de) noch/
te vercrigen Insgelijcx de voirs(creven) lijfpen(sie) tot zijnd(er) dispositie(n)/
staen(de) volgen sullen Te weten(e) de voirs(creven) lijfp(ensie) den live(n)/
d(aer) die op staen ende derfgoede chijs(en) rinte(n) pachte(n)/
zijnen naisten erfgename(n) d(aer) die nad(en) lantrechte sculd(ich)/
sulle(n) zijn te gane op dat die gelijc voe(r) des(en) zijne(n)/
uut(er)sten wille niet en pijnden te beletten In welken/
gevalle de belett(er) als voe(r) zijn deel in dien aend(en)/
voirs(creven) heyl(igeest) verbuert soude hebbe(n) h(ier) inne verstaen/
oic dat uuyte(n) selve(n) erfgoeden naede doot vanden/
leste(n) leven(de) der voirs(creven) gehuysschen de wettige kynde(re)/
hubrechts van wilde(re) volgen betaelt ende gegeven/
sullen moten wordden xxv rinsgulden(en) eens in/
gelijck(er) portien nae gelangde van elcx deele in dien/
cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus