SAL7387, Act: R°457.2-V°457.1 (777 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°457.2-V°457.1  
Act
Date: 1494-05-22

Transcription

2020-10-26 by kristiaan magnus
Allen den ghenen (et)c(etera) dat jan fordrijn en(de) jouffr(ouw)[e] ka(tlij)[ne]/
roesart sijn w(er)dynne in p(rese)ntia ende hebben geconst(itueert)/
geset volcomen macht procuratie procuratie en(de) auctor(iteyt)/
gegeven he(re)n woute(re)n sweers confesseur ind(en) godsh(uys)/
vand(en) xi[m] meechd(en) opde halfstrate tot behoeff desselfs/
godshuys om voirdaene te hebben(e) jaerlijcx alsulke(n)/
drie goud(en) croonen erflijck als deselve gehuysche(n)/
hebben op zeke(r) huysen geleg(en) opde biest wijlen/
willems geheeten troiaert vallen(de) jairlijcx opten/
xiii[te(n)] dach junii vercreghen bij janne wijlen h(er)thals/
nae inhoudt der scepen(en) br(ieve) van loeven(e) d(aer) van/
wesen(de) vand(er) daet m iiii[c] xxvi xiii junii wecke/
rinte de voirs(creven) gehuysschen in hue(r) deylinghe(n)/
gevallen zijn nae inhoudt der derder [deylinge opde derde] came(re)n ge/
registreet staen(de) vand(er) daet decembr(is) xiii xci in/
r(e)compensien van drie rinsguld(en) lijfpen(sien) die/
tselve goidshuys heffen(de) es op liebrecht(e) wijlen/
ghielijs voirman der voirs(creven) jouffr(ouwe) katlijne(n) nae/
inhoud(en) den besceide daer van wesen(de) staen(de) ten/
live alleene jouffr(ouwe) katlij lijsbetten andries pro/
fesse ind(en) selve(n) goidshuyse Om deselve rinte/
alsoe jairlijcx te heffen(e) op goede rekeni(n)g(en)/
op cond(itien) zoe wa(n)neer tvoirs(creven) lijff alnoch sal/
wesen en(de) dacht(er)stelli(n)g(en) van dien v(er)schene(n) betaelt/
/ zullen zijn dat dan de selve drie croone(n) wed(er) om/
comen sullen den voirs(creven) gehuysschen en(de) hue(r) naco/
meling(en) Alle q(ue)stien ende gescillen d(aer) uuyt risiden(t)/
te v(er)volgen(e) (et)c(etera) in mel(iori) forma Promitt(entes) rat(um) salvo/
iusto calculo ende dat deselve gehuysschen dese/
voirs(creven) procurat(ie) en(de) mechtich(eit) niet en sullen mogen/
wed(er)roepen totter tijt toe dat tselve goidshuys/
van des voirs(creven) es gelijc voe(r) v(er)nuecht sal wesen/
cor(am) cav(er)chon zande maii xxii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus