SAL7387, Act: R°464.2-V°464.1 (784 of 883)
Search Act
previous | next
Act R°464.2-V°464.1  
Act
Date: 1494-05-24

Transcription

2020-04-09 by kristiaan magnus
Tusschen janne van ijssche en(de) zijnd(er) w(er)dynne(n) ter/
eende(r) en(de) jacoppe de witte inde coestrate/
t(er) and(ere) nae dien jans wijff zeke(r) sculd(en) van/
eten(en) drincken(en) en(de) geleende gelde die huer/
en(de) hue(re)n voirman deselve jacop nae uutwijsen(e)/
van hue(re)n boecke sculd(ich) es bij eede navolgen(de)/
den ov(er)dragen(en) vand(er) stadt heeft gecleert gedra/
gen(de) vijff rinsguld(en) en(de) drie st(uvers) Ende p(ar)tie(n) q(ue)stie(n)/
hadden oft zwairgelt oft licht gelt zijn soude en(de)/
jacop de sesse weken naeden uutroep vand(en)/
gelde sond(er) betalen oft hij met lichten gelde hadde/
willen gestaen hadde laten ov(er)gaen en(de) jacop/
oic voir der condampnat(ien) in desen beg(er)de/
dach en(de) uuytstel van betaling(en) Es uutge/
sproken bijd(en) raide vand(er) stadt p(ar)tien int/
langhe gehoirt nae dien dese scult eens/
deels spruyten(de) compt van waren d(aer)aff de/
/ stadt hue(r) aff hadde gehadt dat de selve jacop/
gehoud(en) sal zijn deselve gehuysschen deselve/
gecleerde scult ten lancxsten binne(n) xiiii nacht(en)/
naistcomen(de) te voldoene ende d(aer) voe(r) alsul/
ken zekerheyt en(de) cautie dat de gehuyssche(n)/
des van he(m) te vreden sullen mogen wesen/
Welk(er) acht(er)volgen(de) de selve jacop gelooft/
heeft in svorst(er)s hand(en) bij zijnd(er) trouwe(n)/
ee(re)n en(de) kerste(n)do(m)me die hij opd(en) vuent/
ontfinck als een goet kersteman dat/
hij die scult alsoe betalen zal oft d(aer)aff/
d(er) voirs(creven) gehuysschen moet crigen oft inde/
vroente te comen ten huyse jans zedelers/
en(de) d(aer) uuyt niet sceyden bij daighe noch/
bij nachte sond(er) desselfs vorst(er)s ende/
gehuysschen consent Act(um) in consilio opidi/
maii xxiiii/
ContributorsKarel Embrechts , The Administrator
Moderated byThe Administrator
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus