SAL7387, Act: R°490.2-V°490.1 (818 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°490.2-V°490.1  
Act
Date: 1494-06-06

Transcription

2019-11-20 by kristiaan magnus
Tusschen de geswoiren(en) vand(er) cruythallen oude en(de) nyeuwe/
ende m(ar)grieten van vueght t(er) eende(r) ende willem(me) metten/
gelde t(er) ande(r) zijden aengaen(de) der plaetss(en) en(de) crame die/
wille(m) buyte(n) ende bynnen in (contra)rien vand(en) rechte en(de) rollen/
vanden selven geswoiren(en) die zij exhibeerd(en) seggen(de) dat hij/
ind(er) deken(en) halle plaetsse genome(n) ende een hoge craem/
gestelt hadde d(aer)op pe(n)neweerden(de) en(de) neri(n)ge doen(de) van stucken/
des hij niet doen en mochte te weten(e) van [vacat]/
[vacat] ende beco(m)me(re)nde d(aer) de plaetsse alsoe/
dat de voirs(creven) m(ar)griete die d(aer) van oude(n) tijd(en) op dander zijde/
geseten hadde ende hue(r) neri(n)ge gedaen gheen plaetsse met/
vreden gecrige(n) en conste ende dat de he(re)n deken(en) noch/
ande(re) nauwelijck noch gevuechelijck d(aer) hue(re)n lijc niet gecrige(n)/
en conste(n) v(er)sueken(de) de selve geswoiren(en) en(de) oic met hen de/
voirs(creven) m(ar)griete dat willem met rechte bedwonge(n) wordde/
van d(aer) te v(er)trecken ende zijn plaetsse te nemen inde pri(ncip)[ael]/
/ mershalle d(aer) sulke crame(n) mochte(n) behoe(re)n d(aer) plaetss(e) genoech/
was ende d(aer) willems wijff voirmaels met hue(re)n crame/
geseten hadde oft elde(r) ende der voirs(creven) m(ar)gr(ieten) hue(r) voir/
plaetsse ald(aer) te laten gebruycken soe zij voirmails lange voir/
den voirs(creven) willem(me) gedaen hadde over dertich jae(re)n oft meer/
want de selve willem vand(en) gesworen(en) ordinan(tien) in des(er)/
niet te vreden en hadde willen zijn noch de coeren in dien/
aen hem gebruect willen voldoen D(aer) tegen de voirs(creven) wille(m)/
allige(re)nde div(er)se uuytwege(n) luttel t(er) materien dienen(de) bat/
d(aer) te moege(n) blive(n) niet lang(er) dan tot s(in)[t]jans(mis)s[e] naistc(omende) hij/
p(rese)nteerde alsd(oen) met zijne(n) crame van d(aer) te vertrecken in/
zijn huys dat hij gehuert hadde en(de) te laten d(er) selv(er) m(ar)gr(ieten)/
hue(r) plaetss(e) ald(aer) vredel(ijc) en(de) ongehind(er)t te gebruycken d(aer)inne/
de voirs(creven) geswoiren(en) t(er) liefd(en) vand(er) stadt wel geco(n)senteert souden/
hebben in dien hij d(aer)enbynne(n) niet en vercochte ald(aer) des (contra)rie/
hue(re)r voirs(creven) rollen wae(r) ende de voirs(creven) m(ar)griete huer/
beduchten(de) dat zij h(ier)enbynne(n) met gheene(n) vrede en soude/
moegen hue(r) plaetss(e) ende neri(n)ge gebruycken nae de t(er)bulat(ien)/
onlost en(de) ongemechte(n) die hij hue(r) alree h(ier)inne (contra)rie d(er)/
geswoiren(en) eed(en) aenged(aen) heeft Es mi(n)lijck uuytgesproken/
bijd(en) raide vand(er) stadt nae dat p(ar)tien in alle(n) zijd(en) hen/
h(ier) inne gedragen hebben sonder riguer van rechte totten/
mi(n)lijcken appoi(ntemen)[te] ende sond(er) p(re)judijs van sambachts rollen/
en(de) rechte(n) d(aer) de stadt gheenss(ins) tegen gaen en wilt dat/
de voirs(creven) willem van (contra)ren de voirs(creven) plaetse gebruycke(n)/
sal tot s(in)[t] jansmesse naistc(omende) acht(er)volgen(de) zijnd(er) p(rese)ntatien en(de)/
dat hij die alsd(an) ruymen sal ende van d(aer) vertrecken met/
zijnen crame tusschen dit ende s(in)[t] jans(mis)s[e] naistc(omende) en(de) eve(n)v(er)re/
hij h(ier)enbynne(n) h(ier)enbynne(n) soe onredel(ijc) droege dat de voirs(creven)/
gesworen(en) oft m(ar)gr(iet) reden(en) hadden van he(m) niet te vred(en) te/
zijne soe soude in dien gevalle alsd(an) t(er) stont sijnen tijt/
van dien (con)sent gevalle(n) zijn en(de) hij soude dan t(er) stont mote(n)/
v(er)trecken Act(um) in (con)s(ili)[o] op(idi) p(rese)ntib(us) duffle burg(imagistr)[o] horst s(u)bsti(tu)[to] abs(oloens) wairsege(re)/
zande et plu(r)ib(us) aliis de (con)s(ili)[o] junii vi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus