SAL7387, Act: R°499.2-V°499.1 (836 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°499.2-V°499.1  
Act
Date: 1494-06-11

Transcription

2019-12-01 by kristiaan magnus
Nae dien jan de refay tot diversen stonden heeft doen/
vervolgen bijden raide vander stadt als dat hij ontslagen/
soude moegen wordden ende ongepraemt blive(n) van alsulk(er)/
vervolghe(n) ende actie(n) als dese stadt te hemwerts te seggen/
mocht hebben aengaen(de) zeke(r) costen tande(re)n tijd(en) alhier/
gebuert bijd(er) leveri(n)g(en) bij he(m) geschiet als lieuten(ant) des/
meyers van gemblours vanden p(er)soen jans gilia poirte(r)/
van des(er) stadt die met vo(n)nisse der scepen(en) alhier ter banck/
gewesen werdt ende naemaels ontslagen mits dat/
de selve jan gilia tot egheender kynniss(en) vand(er) feyte(n)/
bijd(en) meye(r) alh(ier) in die(n) op geleet en quam Bege(re)nde de/
selve jan de refay gem(er)ct dat hij zijn debvoir als/
lieuten(ant) hadde gedaen ende dat de voirs(creven) gevangen gel(ia) te/
voe(re)n met vo(n)niss(en) ter banck gewesen hadde geweest/
ende alsoe eensdeels met goeder cause den voirs(creven) poirte(r)/
gelevert hadde gemerct dat hij vand(er) fame(n) en(de) zijnd(er)/
quad(er) reno(m)mee genoech volcome(n) was dair van als/
voe(r) ongehouden te wesen voe(r) den welk(en) m(ijn) hee(re) van/
waelhain ende ande(r) he(re)n aen dese stadt gebeden hadde(n)/
met hue(re)n br(ieven) ende anderssins Gemerct oick dat de stadt/
nae zijn gelegenth(eit) hoe wel zij hadde moege(n) gefundeert/
zijn om de costen bijde(n) voirs(creven) poirte(r) alh(ier) verseten te/
verhalen qualijc conste geraken want hij hem buyten/
lants hielt ende op zijn goet tselve qualijc hadde(n)/
connen verhalen Es overdragen bijde(n) selve(n) raide/
notabelijck vergadert zijnde dat men den selven/
janne de refay dair van ongemoet soude laten/
/ ende dien niet wederstaen(de) dlant van brab(ant) alhier en(de)/
elders soude moegen gebruycken ende hante(re)n zijn/
saken soe hij bevi(n)den soude behoe(re)nde zonder uuyt sak(en)/
van desen gepraemt te wordden act(um) in (con)s(ili)[o] opidi/
duffle horst sub(stitu)[t(is)] burg(imagistr)[is] et plu(r)ibus aliis de cons(ilio)/
tam scab(inis) q(uam) consiliariis junii xi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus