SAL7387, Act: R°500.3-R°501.1 (839 of 882)
Search Act
previous | next
Act R°500.3-R°501.1  
Act
Date: 1494-06-12

Transcription

2019-12-01 by kristiaan magnus
Tusschen pete(re)n de becke(re) scrij(n)make(r) eysschen(de) meeste(re)n/
golijne van tsestich ende janne meys zijne(n) zwag(er) bij/
diversen reden(en) bij hem geallig(er)t diverse vroentcosten gelede(n)/
bij zijne(n) werclieden te weten(e) twee zeg(er)s ty(m)merliede ende/
velders die de selve pet(er) soe hij seyde voir de selve zijn/
/ werclieden hadde moeten betaele(n) ende de selve lossen uuyt(er)/
vroenten te geldenaken dair zij een lange wijle geseten hadde(n)/
uuyt dien dat zij contrarie vanden come(n)scape(n) die pet(er) tegen/
selve(n) meeste(re)n golijne ende zijne(n) zwag(er) gedaen hadde gepraemt/
werdde(n) doende huer werck ind(en) coop voirs(creven) Dair af ende oic/
van ande(re)n costen scaden lasten ende int(er)esten d(aer) uuyt ge/
volcht ende bij hem pete(re)n geleden ende gehadt de selve pet(er) meynde/
van zijnder wederp(ar)tie voirs(creven) gere(m)bourseert te werdden(e) nae recht/
Geven(de) die over bij specificac(ien) in gesc(ri)fte ter eenre ende/
den selven meeste(re)n golijne ende zijnen zwag(er) bij vele ende/
div(er)se reden(en) dair mede zij generalijc sustineerden aller der/
zelver costen scaden lasten ende int(er)esten ongehoude(n) te zijne/
ter ande(re) namelijck onder den ande(re)n want de selve pet(er)/
tijts genoech hadde gehadt om zijne(n) coop eer den beslage/
oft hem bij ja(n)ne de pont geoccupeert werdd(e) ewech te/
vueren(e) ombelet van yemande Dair tegen de selve pet(er)/
onder den ande(re)n te kynnen gaf dat hij bynne(n) den tijde hem/
mett(er) geluften toegevuecht tijt hadde om thout te ruyme(re)n/
twee jair nae de come(n)scape ende dyerste paeye van die(n)/
bij he(m) betaelt zijnde ende eer de ii[te] quam dat jan de pont/
he(m) dragen(de) als man ende mo(m)boir van g(er)truyde(n) van vlaende(re)n/
meest(er) golijns and(er) zwegeri(n)ne beletten(de) zijnen wercliede(n) thante(re)n/
dwercken en(de) dafvue(re)n vande(n) selve(n) coope vanden selve(n) coope/
dair meest(er) golijn en(de) jan meys als zijn v(er)coop(er)s hem af sculdich/
wae(re)n inne te staen(e) de selve werclieden dede stille staen/
thout opden gront beslaen ende dat de selve werclieden uuyt/
clachten van ja(n)ne de pont aengetast werdd(en) bijd(en) baillu/
van geldenaken Ende pet(er)s wercliede(n) ledich ende ydel thuys/
varen moesten met vijf wagen(en) smaels al bynne(n) den tijde vand(en)/
selve(n) twee jae(re)n van te moeten ruyme(n) Soe sustineerde de/
selve pet(er) te comen(e) tott(er) restitucie(n) van zijne(n) ende zijnd(er) werclied(en)/
costen laste(n) scaden en(de) int(er)esten voirs(creven) bij hem gelijc voir ov(er)geg(even)/
/ den selven meeste(re)n golijne van zijne(n) swag(er) voirs(creven) ter contrarien/
sustine(re)nde onder den ande(re)n te voirde(r) want de materie tusschen/
janne de pont ende he(m) mits mandeme(n)te(n) bij he(m) geswage(re)n voirs(creven)/
in desen bove(n) betoge(n) hadde geweest inde(n) brabantsche(n) raide/
aengaen(de) der sak(en) voirs(creven) Ende soe zij seiden wae(re)n pet(er) en(de)/
zijn wercliede(n) selve reden(en) vand(er) belastinghe in des(er) mits/
dat zij niet geobedieert en hadde(n) den rastacien jans de pont/
voirscr(even) Dair tegen de selve pet(er) alligeerde dat tegen de/
selve rasteme(n)te niet gedaen en werdt noch de hande nae de(n)/
rasteme(n)te aende goede geslagen voir ane der tijt tselve/
rasteme(n)t met br(ieven) vand(er) stadt af gescreve(n) werdt Seide/
oic de selve pet(er) onder den ande(re)n dat tussche(n) den hoogen/
baillu vand(en) walsschen lande ter eenre en(de) hem pete(re)n ter/
ande(re) ter p(rese)ntie(n) ende met consente des voirs(creven) meest(er) golijns voe(r)/
den raide vand(er) stadt alhier geappointeert werdt dat pet(er)/
de pe(n)ni(n)gen doen noch vand(en) voirs(creven) come(n)scap ond(er) he(n) wesen(de)/
ombetaelt uuyt versueke vanden selven baillu onderhouden/
soude sonder ov(er)leve(re)n tot aender tijt toe dats de voirs(creven) meest(er)/
golijn en(de) jan meys ter eenre en(de) de voirs(creven) baillu inde(n) name/
van janne de pont ter ande(re) uuyt crachte van br(ieven) ons genad(ichs)/
he(re)n bijde(n) selve(n) baillu ald(aer) geexhibeert eens soude(n) zijn mett(er)/
my(n)nen oft metten rechte Es uuytgesproken voir recht/
ter p(rese)ntie(n) van pete(re)n t(er) eende(r) en(de) meeste(r) golijn ter ande(re) de/
gesc(ri)ften h(ier) op in weerzijden h(ier)op ov(er)geg(even) met vele meer/
ande(re)n diversen reden(en) ende langag(ien) hinc inde int lange/
overzien ende d(aer)op rijpelijc gelet zijnde dat de voirs(creven)/
meest(er) golijn ende zijn adhe(re)nten gehouden zulle(n) zijn de redel(ijcke)/
costen van rechte te betalen(e) Gelieft d(aer)om de(n) selve(n) m(eester)/
golijn en(de) zijn adhe(re)nten de costen bij pete(re)n ov(er)geg(even) nairde(r)/
te diminue(re)n dat zij dat doen moege(n) met rechte act(um) in/
consilio opidi cor(am) steenvorst sub(stitu)[t(o)] burg(imagistr)[is] et plu(r)ibus/
aliis tam scab(inis) q(uam) cons(iliariis) julii xii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus