SAL7387, Act: R°509.2-V°509.1 (858 of 881)
Search Act
previous | next
Act R°509.2-V°509.1  
Act
Date: 1494-06-14

Transcription

2019-11-07 by kristiaan magnus
Opde battacie ende wederleggen gedaen bij pete(re)n vanden b(er)ghe/
aengaen(de) den getuygen die henr(ic) moeleman briede(r) als/
aenlegge(r) tegen hem in rechte staen(de) leyden woude inde banc/
voir meye(r) ende scepen(en) van loeven(e) aengaen(de) hue(re)r q(ue)stie(n) vand(er)/
ca(m)men geheete(n) dext(er)ken namelijck henricke cuerincx en(de) reyne(re)n/
vanden putte want zij voirmaels div(er)selijc d(aer)inne in/
ande(re)n voirgaen(de) processen desen aengaen(de) getuycht soude(n) hebbe(n)/
ende oic en mochte de selve henrick soe pet(er) dede seggen hem/
egheenss(ins) behulpe(n) wa(n)t hem dese goed(en) voirmaels vo(n)nislijck/
afgewijst wae(re)n dan met nyeuwe(n) acte(n) ende productie(n) daer/
hij ten tijde vande(n) insteken(en) vande(n) yerste(n) niet af en hadde geweten Seggen(de)/
oick met woirde(n) dat dat met vo(n)nisse alzoe gewijst was ende dat/
henr(ic) die(n) acht(er)volgen(de) d(aer)af zijne(n) eedt gedaen hadde met meer woirdde(n)/
Dwelck henr(ic) ontkynnen(de) seyde datme(n) dat alsoe niet bevi(n)de(n) en/
soude mair was wair dat tvo(n)nis d(aer)mede he(m) dese goed(en) voirmaels/
afgewijst wae(re)n niet en was diffinitijf mair alleene alzoe v(er)re/
alst noch voir scepen(en) come(n) was Alzoe en hadde hij niet meer v(er)lore(n)/
dan de possessie ende aenlegge(r) te wesen in die(n) dair hij te voe(re)n/
verweerde(r) was ende gedroecx hem totte(n) rechte ende den onderhouden(en)/
van die(n) dat in dusdanigen saken de ghene die met sulk(er) vo(n)niss(en)/
uuyt(er) possessie(n) gewijst is niet alleene met nyeuwe(n) acte(n) ende/
getuygen zijn sak(en) innesteken en derf mair oick hem behulpe(n)/
in dien metten getuygen die voe(r) d(aer) inne gedeponeert mochte(n) hebbe(n)/
hoe wel de ghene die e(n)nige vo(n)nissen voir de selve wet nae dat/
gewesen es reforme(re)n wilt dat doen moet met nyeuwe(n) acte(n)/
/ bynne(n) xl daige(n) nae tselve gewijsde doende d(aer)toe den behoirl(ijcken) eedt m(air)/
dwelc in desen processe niet te werck gegaen en es alst blijckelijck es/
want tselve vo(n)nisse voirs(creven) ov(er) vijf oft vi jae(re)n gelede(n) en(de) gewesen/
mach zijn Hebben de scepen(en) van loeven(e) ter maniss(en) smeyers/
gewijst met vo(n)nisse dat de voirs(creven) henr(ic) met zijnen getuygen/
ge sal moege(n) voirtvae(re)n behalven der wederp(ar)tie hue(r) battacie(n)/
in scampno junii xiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus