SAL7387, Akte: R°52.2-V°52.1 (92 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°52.2-V°52.1  
Act
Datum: 1493-08-12

Transcriptie

2019-01-05 door kristiaan magnus
Vander questie(n) gecomen bijden raide vand(er) stadt/
tusschen ja(n)ne vanden hove als meye(r) van thielt/
t(er) eenre ende ja(n)ne wittema(n)s t(er) and(er) zijden eysschen(de)/
deselve meye(r) den voirs(creven) ja(n)ne eene(n) zeke(re)n koe(r)/
en(de) wille in dien in dien dat hij een huys met/
zijnd(er) toebehoirten geheete(n) dleeuken te thielt geleg(en)/
aenveerdt hadde en(de) besadt bove(n) dien dat de guedi(n)ge/
d(aer)aff alnoch in handen van hem stont bijd(er) opdracht/
van ja(n)ne reyners de welke op cond(icien) gebuert was/
d(aer)toe deselve jan met rechte niet comen en was noch/
tselve gepurgeert bij zijn wed(er)p(ar)tie ende bove(n) dien/
dat hem de meye(r) gebot ged(aen) hadde van tselve huys/
te ruymen(e) dwelc deselve jan totten daige van/
heden niet gedae(n) en hadde eysschen(de) d(aer)om d(aer)aff alsulke(n)/
koe(r) ende wille als de hee(re)n bevi(n)d(en) souden nae recht/
behoe(re)nde ende tot dien ruymi(n)ge vanden selve(n) huyse/
/ totten ynde vanden beslichte vanden gescille tussche(n)/
p(ar)tien in dien mett(er) my(n)nen oft mette(n) rechte t(er)/
plaetss(en) d(aer) en(de) soe dat behoirt D(aer) op de voirs(creven) jan/
hoepte in dien niet mesdaen te hebben kennen(de)/
nochtan de voirgesciedeniss(en) seggen(de) tot dien dat/
d(aer) zeke(r) verbond(en) en(de) uuytsprak(en) aff gedaen wae(re)n/
den voirs(creven) erve aengaen(de) op banduyne(n) en(de) dat hij/
die erve alsoe hadde aenveert hopen(de) alsoe van/
e(n)nig(en) koe(r) ongehouden te zijne te voirde(r) want tgoet/
h(ier) voirmaels hem toebehoert hadde en(de) uuytgegeve(n)/
hadde ten erfchijse en(de) dat hijs niet en soude dorven/
ruymen bekynnen(de) oic genoech dat hij totter guedi(n)gen/
oft opdracht staen(de) in handen vanden hee(r) niet/
comen en was met meer ande(re)n woirden ten selve(n)/
effecte Es uuytgesproken en(de) get(er)mineert hierop gelet/
zijnde bijd(er) wet dat de voirs(creven) jan mits den aenveerd(en)/
voirs(creven) bij hem gedaen ende d(aer) inne gebleven boven/
tgebot vanden hee(r) ende dat de guedinge alnoch in/
desselfs he(re)n handen stont sculdich zal zijn den voirs(creven)/
meye(r) optelegge(n) en(de) te betalen inden name vander/
heerlijch(eit) eene(n) koe(r) en(de) wille van xlv scelling(en) den/
ouden grooten gerekent voir xiiii d(enieren) ende tot dien/
sculdich thuys te ruyme(n) en(de) te laten totten ynde vanden/
beslichte tegen zijn voirs(creven) wed(er)p(ar)tie in dien mett(er) my(n)ne(n)/
oft mette(n) rechte d(aer) en(de) zoe dat als voe(r) behoe(re)n sal/
act(um) in (con)s(ili)[o] augusti xii
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus