SAL7387, Akte: R°78.1-V°78.1 (137 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°78.1-V°78.1  
Act
Datum: 1493-08-30

Transcriptie

2019-01-03 door kristiaan magnus
Tusschen laureyse van nabbeneyghen ende meeste(re)n/
cornel(ise) walschart als secretar(is) der vrijheyt van turnhout/
t(er) eenre ende ph(ilips)e daems ende pete(re)n walschart s(in)[te]/
pet(er)sma(n)nen van loeven(en) t(er) ande(r) zijden tegen malca(n)de(re)n/
bijd(en) raide vand(er) stadt in questien comen zijnde ae(n)gaen(de)/
den coste(n) bijd(en) selven s(in)[te] pet(er)sma(n)nen geleden alh(ier) ende/
oic tot antwerpe(n) uuten ombehoirlijck(er) informatien/
ald(aer) gegeven bijd(en) selve(n) laureyse over de selve s(in)[te] pet(er)s/
ma(n)nen Bij middele vanden welken zij ald(aer) bescr(iven)/
hadden geweest ende bij die van antwerpe(n) gesien/
de c(er)tificatie van des(er) stadt aengaen(de) den remvoye/
vo(n)nislijc bijd(en) hee(re)n s(in)[te] pet(er)sma(n)nen alh(ier) voirmaels/
tussche(n) p(ar)tien gesciet alleene op tstuck aengaen(de)/
der beden diemen den selve(n) s(in)[te] pet(er)sma(n)nen eysschende/
was hadd(en) deselve van antwerpen hen doen/
vertrecken en(de) thuys gaen Ald(aer) deselve s(in)[te] pet(er)s/
ma(n)nen deselve hue(r) costen beg(er)den uuytgereyct/
te hebben want zij soe zij seyden niet geweyg(er)t/
en hadden de beed(en) te betalen noch hen d(aer) tegen/
hadden wille(n) behulpen met hue(re)r vrijh(eiden) rechte/
mair alleene tege(n) de menichfuldige ande(r) lasten/
d(er) beed(en) ons genad(ichs) he(re)n niet aengaen(de) die d(aer)inne/
meer bracht wordden oic soe en hadden zij de sake/
alh(ier) niet betogen mair wae(re)n selve alh(ier) bescreve(n)/
ten versueke des voirs(creven) laureys D(aer) tegen laureys/
ende meest(er) cornel(is) de (contra)rie sustineerden meynen(de) bat/
gefund(er)t te zijne in dien selve hue(r) costen te eyssche(n)/
te voirde(r) al mocht laureys br(ieven) hier verworven/
heben d(aer) mede hij vand(er) vrijheyt wege(n) de s(in)[te] pet(er)s/
ma(n)nen voirs(creven) alh(ier) hadde doen bescriven dat was/
bij dien dat als zij alleg(er)den s(in)[te] pet(er)sma(n)nen te wesen/
oft dat kynlijck was hen in dien gevrijdt te wesen/
/ soe en hadden doffici(er) ende wethoude(re)n vand(er) plaetssen/
en(de) vrijheyt voirs(creven) over hen gheen recht willen doen/
Ende aldus dwanc hen den noot d(aer)toe zoe zij seyden/
de brieve(n) te impetre(re)n ende sij en hadden s(in)[te] peters/
ma(n)nen niet doen bescriven tot antwerpen kennen(de) nochta(n)s/
genoech dat zij ald(aer) te kenne(n) hadden gegeven tgene/
des hen tege(n) de s(in)[te] pet(er)sma(n)nen mocht zijn wed(er)vae(re)n/
in desen d(aer) gelijc voe(r) die van antwerpen sende(n) de/
c(er)tificatie(n) vanden re(m)voye p(ar)tien deden thuyswairt/
gaen met meer reden(en) in w(er)sijden geallig(er)t Es/
uuytgesproken dat de sinte pet(er)sma(n)nen van heden/
over acht daigen de costen bij hen geeyscht in/
gescrifte der voirs(creven) wed(er)p(ar)tien overgeven sullen d(aer)/
toe vuegen(de) alle de reden(en) hen dienen(de) wair bij/
zij meynen vand(en) selven costen ger(e)stitueert te w(er)den/
ende bi(n)nen acht daige(n) d(aer)nae zulle(n) de voirs(creven) laur(eys)/
en(de) meest(er) cornel(is) ind(en) name als voe(r) hue(r) wed(er)legge(n) en(de)/
di(m)mitie d(aer)op in gescrifte oic ov(er)geven met den reden(en)/
hen dienen(de) zoe zij meyne(n) wair om zij d(aer)aff int/
geheele oft in deele ongehouden souden moege(n) zijn/
om dat gedaen ende ov(er)sien d(aer) inne gedaen te w(er)d(en)/
en(de) geappointeert des van rechts wegen behoe(re)n zal/
act(um) in cons(ili)[o] aug(usti) penulti(m)a
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus