SAL7387, Akte: R°82.1 (144 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°82.1  
Act
Datum: 1493-09-02

Transcriptie

2019-01-04 door kristiaan magnus
Item henrick boone sone wijlen jans ende/
ghijsbrecht vand(en) poele sone wijlen jans/
beyde woenen(de) te thieldonck in p(rese)ntia hebben/
genome(n) ende bekint genomen te hebben tegen/
joh(ann)ese jaq(ue)mijn als p(ro)cur(eur) en(de) rintm(eeste)r d(er) he(re)n/
vand(er) cap(it)len van camerijck de geheele thiende/
der selv(er) cap(it)len toebehoeren(de) van coren(en) hoye/
vleeschthiend(en) offre en(de) allen ande(re)n hue(re)n toe/
behoirten gelegen inde voirs(creven) p(ro)chie van thieldo(n)ck/
met oic der nyeuwer thienden soe verre die bynne(n)/
den selve(n) dorpe gelegen es der selv(er) cap(it)len toebeh(oirende)/
in allen der vuegen ende manie(re)n als h(er)jan van/
brabant archidiaken van camerijck in zijne(n) leven(de)/
tijden die aldair gehouden heeft Te houden te/
hebben ende te gebruycke van s(in)[te] jansmisse bap(tis)[ten]/
lestleden eenen t(er)mijn van drie jae(re)n lanck due(re)nde/
deen nae dand(er) zond(er) middel vervolgen(de) elcx jairs/
d(aer)enbynne(n) om en(de) voe(r) lxxii croenen te xxiiii st(uvers)/
tstuck te betalen(e) ind(er) manie(re)n naevolgen(de) Te/
weten(e) alle jae(re) bynne(n) den selve(n) t(e)rmijne(n) tot/
drie t(er)mijne(n) tderdendeell d(aer)aff des dijsssendaigs/
nae derthiendach dander derdendeel des dijsse(n)daigs/
nae quasi modo ende tderde derdendeel des/
dijssendaigs nae s(in)[t] jans baptiste(n) dach ende te/
bruessele te leve(re)n op hue(re)n cost en(de) last quol(ibe)t/
ass(ecu)[tu(m)] Ende oft gebreck viele inde betalinge/
van e(n)nige(n) der selv(er) t(er)mijne(n) alsoe datmen d(aer)om/
te thieldonck oft elswair moeste senden dat/
in dien gevalle zij sculdich zullen zijn te bet(alen)/
voir eene(n) man te peerde diemen d(aer)om soude/
moegen scicken xvi stuv(er)s sdaigs en(de) eenen man/
te voete acht stuv(er)s cor(am) cav(er)chon zande septe(m)b(ris) s(e)c(un)da
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus