SAL7387, Akte: V°118.1-R°120.1 (213 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°118.1-R°120.1  
Act
Datum: 1493-09-25

Transcriptie

2019-01-08 door kristiaan magnus
Vander questie(n) gecome(n) bijd(en) raide vand(er) stadt tussche(n)/
m(ar)griete(n) buyens wed(uwe) claes wijlen baertmakers/
joes(en) pauwels ind(en) name en(de) van wegen katlijne(n)/
baertmakers zijnd(er) werdynne(n) docht(er) d(er) voirs(creven) gehuyssche(n)/
geloven(de) in des(er) de selve wed(uwe) en(de) joes voirs(creven) dand(er)/
kindt d(er) selv(er) wed(uwe) en(de) sijnen mo(m)boir te v(er)vangen(e)/
t(er) eend(er) ende h(er)felix bote p(ri)est(er) vicecureyt der kercke(n)/
van sinte qui(n)tens te loeven(en) t(er) and(er) zijd(en) Ald(aer) de/
voirs(creven) wed(uwe) met hue(re)n kinde(re)n v(er)socht te hebben(e)/
betalinge van alsulk(er) ix rinsg(ulden) erffelijc als zij/
jairl(ijx) heffen(de) wae(re)n opde woeni(n)ge en(de) huys(en) desselfs/
he(re)n felix gelegen in s(in)[te] qui(n)tensstrate bij huer ende/
den selve(n) hue(re)n kinde(re)n den voirs(creven) he(re)n felix tande(re)n/
tijd(en) ten erfchijse uutgeg(even) gevalle(n) en(de) v(er)schene(n) s(in)t/
jans(mis)s[e] lestled(en) en(de) die in swae(re)n en(de) gevalueerden/
gelde nae uutwijsen(e) van seke(re)n t(er)mi(n)ac(ien) bet(aelt) som(er)/
in dien gegeve(n) soe sij sustineerde staen(de) geristeert/
inde middelste came(r) vand(er) daet augusti t(er)cie/
li(br)[o] xcii d(aer) de voirs(creven) h(er)felix huer stoet en(de) wey/
geringe inne dede hopen(de) naed(er) voirhandeli(n)g(en)/
[in des(er) gebuert dat sij in mu(n)te(n) nae uutwijsen(e)] d(er) selv(er) t(er)mi(n)ac(ien) bet(aelt) soude werdd(en) alsoe wel/
vand(er) jaerlijcscher betalingen als int afquijten/
ende dat dat de meyni(n)ge en(de) tverstant es geweest/
ten tijde d(er) voirs(creven) t(er)mi(n)ac(ien) als die q(ue)stie gebuerde/
D(aer) tegen de voirs(creven) h(er)felix sustineerde de (contra)rie hopen(de)/
de selve ix r(ins)g(ulden) s(in)[t]jans(mis)s[e] v(er)schenen te betalen(e)/
met lichten gelde en(de) tot alsulk(er) prijse als tselve/
gesedt en(de) geordineert es bijd(en) land(en) a(n)no lxxxviii/
als hij de selve erve v(er)creech naid(en) besceyde d(aer)/
van wesen(de) tot welken prijse hij de pe(n)ni(n)g(en)/
d(er) selv(er) rinte(n) ond(er) wet gestelt hadde hem d(aer)toe/
gedragen(de) hopen(de) d(aer) mede te gestaen(e) oft dat hij/
alnoch sijnen cuese soude moegen doen nae/
/ uutwijsen(e) der voirs(creven) t(er)mi(n)ac(ien) dien hij v(er)cleerde te/
weten(e) vand(en) erve te sceyden(e) opde vuegen en(de) manie(re)n/
inde selve t(er)mi(n)ac(ien) begrepe(n) opdat hij metten gesetten/
pe(n)ni(n)g(en) d(er) gevallend(er) rinten voirs(creven) en(de) oic in toecomen(de)/
tijd(en) in gelijck(er) valo(r)e niet gestaen en mochte D(aer) tegen/
de voirs(creven) sijn wed(er)p(ar)tie r(e)plice(re)nde hoopte dat hij te spade/
qua(m) alsnu sijne(n) cuese te doen(e) gem(er)ct dat hij zed(er)t der/
selv(er) t(er)mi(n)ac(ien) de betalinge der rinten voirs(creven) in swae(re)n/
gelde ende nae uuytwijsen(e) der selv(er) t(er)mi(n)ac(ien) gedaen/
hadde ende genoech geseecht als hij de betalinge dede/
en(de) zij hem vraechden oft hij zijne(n) cuese nae uuytwijsen(e)/
der selv(er) t(er)mi(n)ac(ien) doen woude Wat willic kiesen/
ic doen nu mijne(n) cuese genoech oft dier gelijck wordd(en)/
Bliven(de) de voirs(creven) wed(uwe) met joes(en) voirs(creven) bij huer/
conclusie en(de) de voirs(creven) h(er)felix de (contra)rie sustine(re)nde heeft/
geseecht in dien duplice(re)nde al mocht hij betaltn/
hebbe(n) dat hij d(aer)o(m)me sijne(n) cuese niet gedaen en hadde/
noch noyt gesproken de woird(en) bij sijnd(er) wed(er)p(ar)tien/
geallig(er)t noch in dien d(aer)toe versocht geweest met rechte/
van zijnd(er) wed(er)p(ar)tien en(de) datmen oic niet bevi(n)den en/
soude uuyt(er) selver t(er)mi(n)ac(ien) dat die e(n)nige me(n)tie maicte/
vand(en) jairlijcscher betalingen dan int afquijten noch/
gheene(n)tijt en begrijpt Bynne(n) den welk(en) hij hadde/
moten kyesen bliven(de) oic alsoe bij sijne conclusie te/
weten(e) dat hij gestae(n) soude metten gesetten pe(n)ni(n)gen/
naed(er) ordina(n)c(ien) bijd(en) lande in dien gemaict vanden/
rinten zedert den jae(r) lxxxvii vercregen oft zijnen/
cuese als voe(r) te moegen doen En(de) nae dien p(ar)tien/
in w(er)sijde bijden [selve(n)] raide vand(er) stadt h(ier)op gehoirt zij(n)de/
geset sijn en(de) in dien geordineert met malcande(re)n te/
ov(er)lijcken(e) en(de) bij een te gane en(de) middeleers te nemen(e)/
d(aer) thoe zij he(m) oic gegeven hebben tot seke(re)n daig(en)/
voirled(en) de welke de selve materie genoech bij/
/ overgeven(e) van p(ar)tien bijnaens beslicht hadd(en) die/
d(aer)aff hen rappoirt deden ende deselve p(ar)tien vand(en)/
differe(n)te in dien anoch t(r)este(re)n mochte hen in w(er)sijd(en)/
als op heden ov(er)gegeve(n) hebben om bijd(en) selve(n) wethoude(re)n/
bij mi(n)lijck(er) uuytspraken in des(er) beslicht te werdden(e)/
sonder riguer van rechte geloven(de) als voe(r) de selve/
wed(uwe) ende joes pauwels dande(r) hue(r) medeconsorte(n)/
dient als erflude aenghinc in des(er) te verva(n)gen(e)/
ende de voirs(creven) h(er)felix renu(n)cie(re)nde (et)c(etera) d(aer)af tonderhouden(e)/
wes de wethoude(re)n desen aengaen(de) mi(n)lijc soud(en) moege(n)/
appointe(re)n nemen(de) sijnen cuese nae uuytwijsen(e) der/
t(er)mi(n)ac(ien) voirs(creven) opde betalinge vand(en) rinte(n) in alsulk(er)/
manie(re)n als de selve wethoude(re)n die ordine(re)n soud(en)/
voirtane bet(aelt) te werdden(e) Es den selve(n) uuytgesprok(en)/
en(de) get(er)mineert bij mi(n)lijcken appointeme(n)te nae dov(er)geve(n)/
van p(ar)tien in wersijd(en) als voe(r) bijd(en) voirs(creven) wet/
houde(re)n int lange gelet zijnde dat h(er)felix voirs(creven)/
uuyt saken van sijnen erve tande(re)n tijd(en) ten erff/
chijse genome(n) tegen de wed(uwe) en(de) erfgename(n)/
baertmakers voe(r) de ix guld(en) erffelijc die zij noch/
d(aer)op gehouden hebben gestaen sal te betalen(de) jairl(ijx)/
en(de) erff(elijc) acht rinsgulden(en) half te kersmesse en(de)/
half s(in)[t] jansmisse telken t(er)mijne met loopen(de) mu(n)ten/
d(aer)aff den iersten t(er)mijn inne gaen sal te kersmesse/
naistcomen(de) op die vuege dat de selve wed(uwe) oft/
huer kinde(re) en(de) nacomeli(n)ge(n) voe(r) de selve rinte/
egheen scade oft rechvorderi(n)ge doen en sullen/
moegen ten wae(re) ten lancsten vi weken nae/
elken t(er)mijn ende int aflegge(n) d(er) selv(er) acht r(ins)guld(en)/
sal h(er)felix oft zijn nacomeli(n)g(en) die moten doen/
met gevalueerd(en) pe(n)ni(n)g(en) navolgen(de) d(er) t(er)mi(n)ac(ien)/
in dien gegeve(n) vand(er) daet voirs(creven) staende/
inde middelste came(r) Ende aengaende den lesten/
/ gevallen(en) rinten van s(in)[t] jansmesse lestled(en) d(aer) oic/
questie aff es sal h(er)felix d(aer)aff betalen(en) en(de) in/
dien volmak(en) acht gulden(en) nut(er)tijt cours hebben(de)/
bynne(n) eend(er) maent naistcomen(de) Act(um) in (con)silio/
op(idi) cor(am) oliviers horst substi(tu)[t(is)] burg(imagis)[tr(is)] grave(n) uut(er)/
hellicht tybe arenberge et plu(r)ib(us) aliis de (con)silio/
septembr(is) xxv
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-02-11 door kristiaan magnus