SAL7387, Act: V°149.1-R°150.1 (260 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°149.1-R°150.1  
Act
Date: 1493-10-17

Transcription

2019-01-15 by kristiaan magnus
Op daccessoir in manie(re) van antwerde gedaen en(de)/
inne geworpen wesen(de) bij jacoppe wittema(n)s als p(ro)cur(eur)/
henricx van pulle nae dat he(n)rick van raveschote/
als geleydt nae des(er) stadt recht tot desselfs he(n)r(ix)/
van pulle goede(n) zijn aensprake opde selve gedaen/
hadde en(de) gesustineert dat hem de selve goede(n) uut/
cracht vand(er) leveri(n)g(en) die hij he(m) d(aer)af voirmaels met/
rechte behoirlijc hadde doen doen sculdich wae(re)n/
te volgen zoe voir tvoldoene vand(en) pri(n)cipalen/
en(de) oic den verloopen(en) pacht zijnd(e) xviii rinsguld(en)/
lijftochten die hij met scepen(en) brieve(n) van loeven(en) heeft/
opde selve goede d(aer) voe(r) hij gelijck voe(r) totte(n) selven/
goeden geleydt es voe(r) behoirlijcke bewijssenissen/
en(de) v(er)ond(er)panding(en) nae beg(ri)p vand(en) brieve ende/
den acht(er)stel van twee jae(re)n ombetaelt van dien/
uutstaen(de) Dair deselve procur(eur) gesustineert heeft/
dat de selve geleydde met zijnd(er) procedue(re)n was/
verdoolt gemerct dat zijn leveri(n)g(e) van dien was/
ov(er)jarich en(de) langhe gepasseert den tijt bynne(n) den/
welke(n) hij voirts gevare(n) soude mote(n) hebbe(n) en(de)/
meynde alzoe dat de selve geleydde sond(er) nyeuwe/
leveri(n)ge en(de) executie in dien genome(n) te hebben niet/
sculdich en wae(r) te procede(re)n Ende oft dat alzoe/
vo(n)nislijck niet bevond(en) en worde behoe(re)nde soe hij/
hoopte ja zoe protesteerde hij nochtans van naird(er)/
ind(er) sake(n) te antwerd(en) Op dwelc de voirs(creven) geleyde/
t(er) contrarie sustineerde te voirde(r) almocht sijn leve/
ring(e) ov(er)jarich sijn en(de) langhe gesciet soe en const/
he(m) dat in sijne(n) recht niet verachte(re)n want aen dat/
vertreck en(de) lanck vervolch altijt bij uutweghe des/
voirs(creven) van pulle en(de) zijns procur(eur) gebuert die hij noit/
tot antwerden en hadde co(n)nen gebri(n)g(en) nochtans da/
gelijcx zijn genechte gevolcht hebbende des hij hem/
gedroech totten scepen(en) en(de) secretar(is) was he(m) genoech/
acht(er)deels en(de) scaden gebuert in dien als hij altijt hadde/
/ willen voirtvare(n) de voirsprake van sijnd(er) wed(er)p(ar)tie(n) altijt/
te kynne(n) hadde gegeve(n) dat dair p(ar)tie tege(n) was Scorssen(de)/
mits dien en(de) v(er)achte(r)de den selve(n) geleydde(n) zijn recht/
dwelck lanc ter expedicie(n) wae(r) gecome(n) hadde hij/
dat [soe] zee(r) gevordert als hijt veracht(er)t hadde en(de) soude/
hij henr(ic) mits dier v(er)achteri(n)ge bij toedoene sijnd(er)/
wed(er)p(ar)tie(n) versteke(n) wordden van zijnd(er) voir leveri(n)g(en)/
d(aer) uuyt ware(n) gescape(n) meer gelijcke conseque(n)tie(n) en(de)/
v(er)acht(er)ri(n)g(en) te gebue(re)n d(aer) op hij hoopte dat de he(re)n/
souden versien en(de) opt voirneme(n) zijnd(er) wed(er)p(ar)tie(n) dwelc/
met allen ongefundeert was niet letten he(m) desgedra/
gen(de) totten rechte Es gewijst bij scepen(en) van loeven(en)/
t(er) manissen smeyers gelieft den voirs(creven) procur(eur) nairde(r)/
tantwerden(e) dat hij dat doen mach in scampno/
o(m)nibus scabinis p(rese)ntibus dempt(is) kersmake(re) wair/
seghe(re) octobr(is) xvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus