SAL7387, Act: V°2.4-R°3.1 (2 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°2.4-R°3.1  
Act
Date: 1493-06-25

Transcription

2020-06-19 by kristiaan magnus
Item jan de vos de jonge die om te salve(re)n die goede van blecke(n)/
die jan de vos zij(n) vader gecregen hadde tegen ja(n)ne van ghele vanden/
prami(n)g(en) uuytwy(n)ni(n)ghe(n) ende vercoope mette(n) beleyde dat d(aer)op/
sloech uuyt saken van xiiii r(ins)gul(den) lijfpen(sien) die jouffr(ouwe) katlijn/
bacx ende anthonijs van ghele hadde(n) op deselve en(de) meer ande(r)
//
goeden gescut heeft duytwy(n)ni(n)ghe die begonst wae(re)n te/
doene vanden hee(r) vanden gronde onder den hof van s(in)te/
lambrechts voe(r) hue(r) hee(re)n chijse op de goede des voirs(creven) anth(onijs)/
van ghele onder dbewint van halen gelegen ende welk/
jan de vos alzoe totten selven goeden comen es met rechte/
en(de) vo(n)nis(sen) ende den voirs(creven) anth(onijs) van ghele die die toebehoirde(n)/
ende oick janne van ghele die dair rinte op hadde in gereede(n)/
pe(n)ni(n)gen niet van rechte mair ter ontlastinghe van zijnder/
consien(cie) gegeven heeft voe(r) hen int(er)est vanden selven goeden/
de so(m)me van ii[c] vijftich r(ins) gul(den) gelijck de selve anthonijs/
ende jan van ghele hier p(rese)nt zijnde opembaerlijck bekynt/
hebben In p(rese)ncia heeft den selven anthonijse van ghele/
in alle de selve goeden voirs(creven) zijn quijti(n)g(en) geconsenteert en(de)/
consenteert mits desen te moegen doen bynnen drie jae(re)n naistcomen(de)/
ende d(aer)nae met hem d(aer)embynne(n) dair voe(r) te restitue(re)n in/
gereede(n) pe(n)ni(n)gen de voirs(creven) so(m)me van ii[c] vijftich r(ins) g(ulden) ten/
prijse ende valuatien van xxv st(uvers) voe(r) den gouden bourg(ondischen)/
gul(den) ende van ande(r) gelde en(de) payme(n)te nae advena(n)t vanden/
selve(n) goud(en) bourg(ondischen) gul(den) te(n) xxv st(uvers) gerekent Ende oft/
dese lossinghe h(ier)embynne(n) aldus gebuert soe sal de voirs(creven)/
jan de vos de jonge den voirs(creven) anth(onijse) voe(r) den erfdo(m)me vand(en)/
gronde ende jan van ghele voe(r) zijn rinte die hij d(aer) op hadde/
de voirs(creven) goede wed(er)om overgoeden sonder zijne(n) cost ende/
anders niet cor(am) beert caverson junii xxv
ContributorsKarel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-18 by kristiaan magnus