SAL7387, Act: V°205.2-R°206.1 (348 of 885)
Search Act
previous | next
Act V°205.2-R°206.1  
Act
Date: 1493-11-29

Transcription

2019-06-29 by kristiaan magnus
Item willem de witte sone wijle(n) arnts t(er) eenre/
laureys van van langendonck ende marie switten/
sijn huysvr(ouw) sust(er) des voirs(creven) willems t(er) ande(re) henr(ic)/
en(de) jan switten gebruede(re)n sonen wijlen henr(ix) brued(er)/
als hij leefde des voirs(creven) willems ende marien/
jan vand(en) coevoirt ende m(ar)griete switten zijn/
huysvr(ouw) sust(er) des voirs(creven) henricx ende jans inden/
name van hen selven ende van wegen wille(m)s/
switten brued(er) der selver henr(ix) jans ende m(ar)grieten/
absent zijnde den welken zij ind(ivisim) hier inne geloeft/
hebben te vervangen t(er) derder gielijs wants sone/
wijlen peet(er)s dien hij hadde van lijsbetthen wijle(n)/
switten sijnd(er) huysvr(ouw) zust(er) als zij leefde des/
voirs(creven) willems marie(n) ende henricx inden name/
van he(m) selven ende van wegen arnts wants/
zijns brued(er)s buyte(n) lants zijnde den welken zij/
h(ier)inne oic geloeft hebben te vervangen soe wa(n)neer/
hij bi(n)nen lants comen zal t(er) vierd(er) jan daneels/
geheeten de wijng(ar)de(re) ende marie van hoevelde/
sijn huysvr(ouw) docht(er) wijlen jans de welke hij hadde/
van m(ar)grieten wijlen switten zijnd(er) huysvr(ouw) zust(er)/
als zij leefde des voirs(creven) willems marie(n) henr(icke)/
en(de) lijsbette(n) switten steven vand(en) couthe(re)n ende/
m(ar)griete van hoevelde zijn huysvr(ouw) sust(er) der voirs(creven)/

//
marien van hoevelde inden name van hen en(de) van/
wegen jans troye ende machtild(en) van hoevelde/
zijnd(er) huysvr(ouw) zust(er) der voirs(creven) marie(n) en(de) m(ar)grieten en(de)/
oic inden name ende van wegen symoens van hoevelde/
huerlied(en) brued(er) absent zijnde de welke zij h(ier)inne/
geloeft hebben te verva(n)gen t(er) vijft(er) zijd(en) In p(rese)ntia/
hebben gelaudeert geapprobeert en(de) geratificeert ende/
mits des(en) laude(re)n approbe(re)n en(de) ratifice(re)n elke d(er) selv(er)/
p(ar)tien der ande(re) alsulken deylinge als zij tande(re)n tijden/
mi(n)lijc ond(er) hen gesame(n)der hant gemaict ende gedae(n)/
hebben ende alsoe tot h(ier)toe alsoe ond(er)houd(en) hebben/
van alsulken goeden als hen bleven ende verstorve(n)/
zijn bij en(de) nae de doot en(de) aflivich(eit) des voirs(creven) wijle(n)/
arnts de witte en(de) zijnd(er) huysvr(ouw) vad(er) en(de) moed(er) der/
voirs(creven) kinde(re)n switten Ende hebben geloeft deen den/
ande(re)n in dien nu(m)mermer stoot hynder noch letsel te/
doene mair die deilinge alsoe tond(er)houden en(de) tacht(er)volge(n)/
voir hen hue(re)n erven ende nacomeli(n)gen ende deen den and(ere)n/
d(aer) aff altijt genoech te doene bij alsoe hen oft e(n)nigen van/
hen d(aer)inne yet te nauwe gesciet wae(r) elc op des and(er)s/
gedeelte in dien met behoirlijck(er) renu(n)ciatien wettelijc/
verthien(de) Hebben voirts geloeft deen den ande(re)n oft/
e(n)niger der selver p(ar)tien e(n)nige(n) va(n)d(er) selv(er) goeden met rechte/
afgewonnen wordden dat zij dat den genen dien die/
alsoe afgewonne(n) wordden verguetsen ende r(e)co(m)pense(re)n/
sullen elc van hen zijn advena(n)t in dien alsoe dat/
elker der selver p(ar)tien ende hue(re)n nacomelingen tot/
eewigen daigen genoech sal moegen wesen cor(am)/
vynck zande nove(m)br(is) penulti(m)a
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-13 by kristiaan magnus