SAL7387, Act: V°219.3-V°220.1 (375 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°219.3-V°220.1  
Act
Date: 1493-12-10

Transcription

2020-07-27 by kristiaan magnus
Eene deylinghe ende sceydinge gesciet ende gemaict/
zijnde tusschen janne de weent sone wijlen pet(er)s/
/ die hij hadde van digne(n) wijlen vand(er) hagen zijnd(er)/
huysvr(ouwe) t(er) eenre ende willem(me) vand(er) hoeven ende/
lijsbetthen de weent zijnd(er) huysvr(ouwe) zust(er) des voirs(creven)/
jans op ende van den goeden hen gebleven en(de) v(er)storve(n)/
bij ende nae de doot ende aflivich(eit) des voirs(creven) wijlen/
pet(e)rs de weent ende dignen zijnd(er) huysvr(ouwe) vader en(de)/
moeder als zij leefd(en) des voirs(creven) jans de weent ende/
lijsbetten zijnd(er) zuster Te deylen/
Soe zijn bleven ende gevallen den voirs(creven) janne de weent/
in zijn deylinge de goede h(ier)nae bescreven Ierst huys/
ende hoff met allen den toebehoirten alsoe die gelege(n)/
zijn inde p(ro)chie van rymena(m) Item noch een stuck/
eeussels geheeten den steenacker houden(de) omtr(int) (½) boend(er)/
luttel myn oft meer gelegen inde voirs(creven) p(ro)chie van/
rymenam Item noch een stuck eeussels geheeten thofla(n)t/
eeussel gelegen inde selve p(ro)chie Item een dach(mael) lants/
gelegen opt thoochofla(n)tvelt Item een dach(mael) beempts/
gelegen ten opstalle Item een stuck lants houden(de) o(m)tr(int)/
een boend(er) gelegen te harnee(r) It(em) een eeussel geheeten/
de biesdonck houden(de) omtrint i(½) boend(er) oft d(aer)omtrint/
Item tstuck soe eeussels soe lants houden(de) tsamen o(m)trint/
twee boende(re)n oft d(aer)omtr(int) alsoe dat gelegen es te/
strielens It(em) noch een stuck lants houden(de) omtr(int) drie/
dach(mael) alsoe dat gelegen es aende steenvoirt Item/
een stuck soe boschs soe lants soe beempts houden(de)/
tsamen omtr(int) vijff boende(re)n alsoe die neven een/
gelegen zijn t(er) plaetsen geheeten de leep(er)scijte It(em) noch/
een dach(mael) boschs oft d(aer)omtrint geheeten dwinckelken/
gelegen d(aer) bij Item een eeusselken houden(de) omtrint/
een dach(mael) alsoe dat gelegen es inde broecstrate It(em)/
de hellicht van eenen halven boende(r) beempts alsoe/
dat gelegen es int kiecxsam d(aer)aff zeg(er) de weent/
houden(de) es dande(r) hellicht It(em) noch een half boend(er)/
beempts d(aer)aen gelegen geheeten vag(er)donck It(em) de/
hellicht van eenen beemde geheeten den loenkensham/
houden(de) int geheele een boender oft d(aer)omtrint d(aer)aff/
/ dander hellicht toebehoirt b(er)telmeeuse(n) van waes/
Item de hellicht van (½) boende(r) beempts geleghen/
aende rymana(m)heye int kiecxsam d(aer)aff dander/
hellicht toebehoirt (christ)offelen gielevoirts alsoe/
dese voirs(creven) goede gelegen zijn inde prochie van/
rymena(m) ten plaetsen voirs(creven) luttel myn oft meer/
inder maten houden(de) It(em) i(½) dach(mael) beempts gelegen/
inde p(ro)chie van boeye(n)heyen int capellenbroeck It(em)/
een dach(mael) beempts oft d(aer)omtr(int) alsoe dat gelegen es/
inde p(ro)chie van keerberghen t(er) plaetsen geheeten/
int kiecxsam Sub iu(r)e prius inde de(bi)[to] t(er)minis/
debit(is) p(er)solven(do) hanc quoq(ue) et sat(isfacere) prout cor(am)/
abs(oloens) zande decembr(is) x[a]
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-14 by kristiaan magnus