SAL7387, Act: V°220.4-R°222.1 (376 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°220.4-R°222.1  
Act
Date: 1493-12-11

Transcription

2019-02-10 by kristiaan magnus
Condt zij allen lieden dat jan vander lanen sone/
wijlen giel(is) ende m(ar)griete van landen(en) zijn huysvr(ouwe)/
in p(rese)ntia hebben genome(n) ende bekint genomen te/
/ te hebben van janne van maelcote zijn hoff gelegen/
te kessele metten huysen hoven wynnen(de) land(en) boeg(ar)den/
beempden ende zijne(n) toebehoirten met oic i(½) boende(r)/
lants gelegen te kessele dat de voirs(creven) jan voirmaels/
vercregen heeft Te houden te hebben en(de) te wynnen/
van halfm(er)te naistcomen(de) eenen t(er)mijn van neghen/
jae(re)n lanc due(re)nde deen nae dand(er) zonder middel/
vervolgen(de) elcx jairs d(aer)enbynnen te weten(e) de voirs(creven)/
beempden om ende voire xxiii holl(ans) gulden(en) te xvi st(uvers)/
den guld(en) ende drie pl(a)c(ken) voe(r) den stuv(er) alle jae(re) sinte/
m(er)tensmesse vallen(de) ende te betalen(e) den voirs(creven) janne/
ende [te lov(en)] ten huyse desselfs jans te leve(re)n quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)]/
ende tvoirs(creven) hoff metten boeg(ar)d(en) ende wynnen(de) landen/
elcx jairs om ende voe(r) de hellicht van allen de vruchte(n)/
die jairlijcx opde voirs(creven) goede wassen zullen met/
vorweerden dat zoe wa(n)neer de voirs(creven) vruchten tijtverdich/
sullen wesen dat jan van maelcote ald(aer) zinden sal/
eenen man die de bande slaen sal ende de wynne(n) sal/
sculdich zijn altijt dierste stucke voir zijnen meest(er) inne/
te vue(re)n ende dander voir hem Item de wynne sal/
sculdich zijn jans coren jairl(ijx) alst gedersschen sal zijn te lov(en)/
tzijne(n) huys te leve(re)n op zijnen cost It(em) es oic ond(er)sproke(n)/
dat de voirs(creven) jan van maelcote jairlijcx doen sal eene(n)/
lese(r) die doeft lesen sal ende desgelijcx sal de wynne/
oic eenen d(aer) tegen setten en(de) de wynne sal he(m) den mo(n)tcost/
geven en(de) de wynne sal jans hellicht vand(en) oefte te/
loeven(en) tzijne(n) huys leve(re)n op zijnen cost It(em) sal de/
wynne jairlijcx int voirs(creven) hoff leve(re)n xx busselen walms/
elc bussele van xii walme(re)n om de huysinge vanden/
hove mede te decken(e) Item allet tstroo vanden voirs(creven)/
goeden comen(de) sal de wynne moten laten int voirs(creven)/
hoff It(em) es oic ond(er)sproken dat soe wa(n)neer men/
opde voirs(creven) goede e(n)nich mest coepen sal dat alsd(an)/
de voirs(creven) jan de twee deelen betalen sal ende de/
wynne tderde(n)deel It(em) sal de wynne de huysingen/
vand(en) voirs(creven) hove houden wel en(de) loff(elijc) den t(er)mijn/
/ due(re)nde vander underst(er) rijckelen ned(er)w(er)t op zijne(n) cost/
It(em) en sal de wynne gheenen sacht hebben int dofhuys/
ald(aer) staen(de) mair hij sal hebben dmest dat vanden/
duyve(n) comen sal om de voirs(creven) lande d(aer) mede te/
mesten(e) Item sal de wynne de straten liggen(de) aen/
ende omtr(int) den goeden vanden voirs(creven) [goeden hove] maken en(de) r(e)p(ar)e(ren)/
wel ende loff(elijc) alsoe dat den voirs(creven) janne d(aer) bij/
gheen scaden en gesciedde des sal hij hebben thout/
vanden drie vorlen Item sal de wynne jairl(ijx) zijnen/
t(er)mijn due(re)nde de voirs(creven) landen wi(n)nen werven/
ende mesten gelijc r(e)genoete(n) boven en(de) beneden/
en(de) die laten tzijnen afsceyden(e) te weten(e) de xi(½) dach(mael)/
besaeyt met wi(n)tercoren(en) ende de stortte eens o(m)me/
gedaen It(em) sal de wi(n)ne alle dwijng(ar)thout dat jairl(ijx)/
vallen zal opden kesselberch ende den wijn ald(aer) en(de)/
oic den wijn opde(n) roesselberch den voirs(creven) janne/
toebehoiren(de) vallende en(de) wassende sculdich zijn den/
zelven janne jairl(ijx) te loeven(en) tzijnen huyse te/
leve(re)n ten behoirl(ijcken) tijde It(em) soe wa(n)neer men/
int voirs(creven) hoff dect oft plect oft yet and(er)s doet/
maken vand(en) ouden wercke oft and(er)s niet dan/
sal jan de dachue(re)n betalen en(de) de wynne den/
werclieden den montcost gheven ende de wynne/
sal sculdich zijn te halen op zijnen cost den leem/
diemen d(aer)toe behoeven sal Item es vorweerde/
dat de wynne den voirs(creven) janne jairl(ijx) te loeven(en)/
tzijnen huys leve(re)n sal een mandele rechts stroes/
It(em) es vorwerde dat de wynne den voirs(creven)/
ja(n)ne leve(re)n sal oft zijnen wyng(ar)ders tstroo dat/
hij behoeft om zijn wijng(ar)den opden kesselberch/
en(de) roesselberch te binden(e) Item es vorweerde/
dat de wynne des voirs(creven) jans hout dat dair/
vallen sal gemaict zijnde te loeven(en) te leve(re)n/
It(em) dat hij riolen en(de) baggaerden wel en(de) loff(elijc)/
/ veegen sal ende de weege maken ende alle jae(re)/
de grechten trecken sal ende alle drie jae(re)n bagg(ar)d(en)/
It(em) de wynne en zal niet moegen hoervruchten/
dan zijt altijt half ende half deylen zullen It(em)/
es vorweerde dat de wynne janne en(de) zijn huysvr(ouw)/
metten huysgesi(n)ne vue(re)n sal te twee jae(re)n eensom/
tot ouderghem ende oic alsmen hue(r) nichte ald(aer) wiele(n)/
zal It(em) es vorweerde dat de wynne gheen ande(r)/
buyten lande en sal moegen aenveerd(en) noch wi(n)nen/
anders dan de ghene totten hove behoiren(de) ten zij een/
dach(mael) d(aer)op hij raipen oft and(er)ss(ins) saeyen soude moegen/
Item es voirt vorweerde dat de wynne jairlijcx/
den voirs(creven) janne betalen sal een half mudde g(er)sten/
tot behoeff van jans duyven om die d(aer)mede te wint(er)/
tijde te voede(re)n Ende alle dese vorweerd(en) (et)c(etera) cor(am) abs(oloens)/
zande decembr(is) xi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-14 by kristiaan magnus