SAL7387, Act: V°222.2-V°223.1 (380 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°222.2-V°223.1  
Act
Date: 1493-12-11

Transcription

2019-04-17 by kristiaan magnus
Vander questien gecome(n) voe(r) den raide vand(er) stadt/
tussche(n) he(re)n willem(me) vand(er) eycken p(ri)este(r) t(er) eende(r)/
en(de) jacoppe eveloege als borge jans vand(er) to(m)me(n)/
ingeseten(en) poirte(r) der stadt van bruessele t(er) and(er)/
zijd(en) Ald(aer) de voirs(creven) h(er)willem te kynnen gaff hoe/
dat hij uuyt gebreke van betalinge(n) van seke(re)n/
rinte(n) die hij jairl(ijx) heffen(de) was opde stadt van/
bruessele hue(r) ingeseten(en) en(de) goed(en) der selver/
/ nae inhout zijnen besceyde en(de) brieve(n) d(aer)van wesen(de)/
in rechte geexhibeert hadde doen co(m)me(re)n ende behoirl(ijc)/
raste(re)n seke(r) pe(n)ni(n)gen den voirs(creven) janne vand(er) to(m)men/
toebehoiren(de) wesen(de) onder janne van bolle ingeseten(e)/
van des(er) stadt Welke co(m)meri(n)ge de voirs(creven) jan vand(er)/
to(m)men hadde doen ontslaen op eenen borge te weten(e)/
den voirs(creven) jacoppe die d(aer) van geloefde te rechte/
inne te staene wes de selve h(er)willem in dien/
met rechte soude co(n)nen gewinne(n) sustine(re)nde also/
tot zijnd(er) conclusien nae dien de selve h(er)wille(m)/
langen tijt vervolght hadde ende tot div(er)sen stonde(n)/
de wethoude(re)n der stadt van bruessele met des(er)/
stadt brieven behoirl(ijc) gewairschout hadde ten ynde/
dat zij hem hadden gecontenteert en(de) hue(re)n ingeseten(en)/
zijn voirs(creven) pe(n)ni(n)gen ende borgen alsoe gelost d(aer)van/
hij niet vernomen en hadde dat hem zijn gebreke(n)/
te weten(e) vii v(er)loepen(en) t(er)mijne(n) ten tijde als de voirs(creven)/
co(m)meri(n)ge gesciedde volgen soude loopen(de) de selve vii/
t(er)mijnen tsame(n) xiiii rinsg(ulden) hoe wel bynne(n) middele(n)/
tijde alnoch drie t(er)mijne(n) zed(er)t verschene(n) wae(re)n/
D(aer) tegen de voirs(creven) jacop sustineerde de (contra)rie geven(de)/
te kynnen hoe dat de voirs(creven) jan vand(er) to(m)men/
was huysgesi(n)ne van mijne(n) hee(r) van nassouwe(n)/
als hij tselve liet blijcken met seke(re)n brieven d(aer) van/
wesen(de) hopen(de) alsoe dat hij mits dien niet als/
poirte(r) en(de) ingeseten(e) der stadt van bruess(el) geacht/
en soude wordden mair sculdich in dien vry te/
wesen hij ende zijn goed(en) ende hoe dat hij/
jacop den voirs(creven) janne vand(er) to(m)men sijne(n) meest(er)/
de conde gedaen hadde om alh(ier) te zijne ten ynde/
dat zij met malcande(re)n naird(er) hadden moegen ov(er)come(n)/
D(aer)op de voirs(creven) h(er)willem replice(re)nde sustineerde als bove(n)/
al mochte de voirs(creven) jan huysgesi(n)ne sijn van m(ijn)/
hee(r) van nassouwen ind(er) maten de br(ieven) dat uuyt/
wesen dat hij nochtans niet dagel(ijx) metten selven/
/ hee(r) niet rijden(de) en was noch stede vast woenen(de)/
mair doende zijn come(n)scape(n) allo(m)me hielt/
zijn huysgesin ende familie bynne(n) d(er) stadt van/
bruess(el) hoe wel hij he(m) d(aer) mede woude behulpe(n)/
en(de) dat hem alsoe dien niet wed(er)staende zijn/
gelufte volgen soude ende nae dien de selve/
materie inde banc voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) alh(ier)/
bijd(en) voirs(creven) p(ar)tien bedingt hadde gheweest/
ten ynde als boven en(de) de selve scepen(en) de selve/
p(ar)tien en(de) sak(en) gestelt hadden ind(er) stadt handen/
Es bijd(en) selven raide uutgesproken en(de) get(er)mineert/
nae seke(r) lange vervolge in desen gebuert op/
al int lange gelet zijnde dat den voirs(creven) he(re)n/
willem(me) bijd(en) voirs(creven) jacoppe als borge des/
voirs(creven) jans vand(er) to(m)men betaelt en(de) vernueght/
souden werdden mits der voirs(creven) co(m)meri(n)gen ende/
rechtvorderi(n)gen in dien bij he(m) ged(aen) de acht(er)stellige/
t(er)mijne(n) voirs(creven) diemen den selve(n) h(er)willem(me) vand(er)/
stadt wegen van bruess(el) tacht(er) ende sculdich mocht/
wesen ten tijde vand(er) co(m)meri(n)gen en(de) rastat(ien) als/
voe(r) bij hem gebuert en(de) inne gestelt metgaders/
den costen van rechte in desen bij hem geleden/
act(um) in (con)s(ili)[o] opidi decembr(is) xi
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-14 by kristiaan magnus