SAL7387, Act: V°229.2-V°230.1 (390 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°229.2-V°230.1  
Act
Date: 1493-12-14

Transcription

2019-02-26 by kristiaan magnus
Nae dien henrick moelema(n) als verweerde(r) in/
voirleden(en) jae(re)n bij conrarde le poully en(de) lijsbetthe(n)/
/ vanden berge zijnd(er) huysvr(ouw) als aenlegge(re)n met/
rechte inde banc voir meye(r) en(de) scep(enen) van loeven(en)/
afgewijst es geweest de ca(m)me geheete(n) dexterken/
met hue(re)n toebehoirten gelege(n) inde coestrate soe/
v(er)re dat noch voir scepen(en) doen comen was/
gelijc tselve vo(n)nisse dat nairde(r) uuytwijsen mach/
ende de selve henr(ic) in voirleden(en) jae(re)n als aenlegge(r)/
tegen de selve gehuysschen hernemen(de) de sake ende/
gedinge vand(er) selver ca(m)men mette(n) toebehoirte(n) heeft/
aengesproken de selve gehuysschen inde voirs(creven) banck/
meynen(de) met beete(re)n en(de) meerde(re)n thoene die hij bijleyt/
te comen(e) tot zijnd(er) co(n)clusien namel(ijc) dat he(m) bijd(en) reden(en)/
d(aer)toe gealleg(er)t de selve ca(m)me met hue(re)n toebehoirten/
aengewijst soude wordde(n) ende sculdich te volgen Soe/
verre dat nae aensprake ende v(er)antw(er)den van p(ar)tien/
en(de) den thoen d(aer) inne bij p(ar)tien gebuert bij voirgaen(de)/
vo(n)niss(en) van scepen(en) doent(er)tijt d(aer)toe geadmitteert zijnde/
ende oic nae dien henr(ic) als aenlegge(r) sijne(n) thoen/
volleydt hebben(de) ende zijn wed(er)p(ar)tie niet de selve zijn/
wed(er)p(ar)tie sonder te volleyden div(er)se daigen uutstelle(n)/
ende excusatien van joh(ann)ese vasont ende seke(re)n ande(re)n/
altijt absent zijnde heeft genomen zond(er) d(aer)mede/
voirt te vae(re)n oft zijn diligen(cie) te doene al eest soe/
dat die te meer stonden den selven verweerde(re)n op/
van hue(re)r depositien verstreken te zijne gelijck de selve/
henr(ic) die inde banck voir meye(r) ende scep(enen) van/
lov(en) nu uterlijc den selve(n) coene h(ier)op gedaight hebben(de)/
om d(er) saken een ynde te maken dat al heeft doen opdoen/
ververssche(n) ende verhalen Versueken(de) nae de voiracten/
d(aer)aff de depositien ond(er) de wet soe hij seyde berusten(de)/
d(aer) hijs hem toe gedroech en(de) die hij versocht voir oegen/
geleet te wordden(e) ende nae dien hij h(ier)op den selven/
coene soe hij dat p(rese)nteerde te doen blijcken dach van/
rechte hadde doen besceyden dat hem de (con)clusie/
bij hem bijde voirweten lestwerff gelijck voe(r) h(ier)inne/
genome(n) ende voe(r) verhaelt staende wordden en(de)/
/ volgen mochte(n) hopen(de) dat dat alsoe behoirde d(aer)tege(n)/
gheert de gruyte(re) voirmaels voirspreke des voirs(creven)/
coens sond(er) nu uterlijck(e) meest(er) te hebben en(de) in absen(cie)/
desselfs coens genoech bekynnen(de) de voirhandeli(n)ge/
alleene gesciet te zijne tussche(n) coene en(de) zijn w(er)di(n)ne/
doen levende en(de) zed(er)t aflivich wesen(de) en(de) niet tege(n)/
de medeerfgename(n) van desselfs coens w(er)di(n)nen/
aflivich zijnde alsoe dat coene nu mair tocht(er) wesen(de)/
alnocht hij gedaight zijn des gheen gaye en sloech/
gaff te kynnen dat de medeerfgename(n) van coens/
wive noyt te rechte in desen gedaight zijnde/
niet en behoird(en) sonder d(aer)toe geroepen te wesen/
van hue(re)n rechte in desen versteken te zijne/
Op dwelck henrick genoech bekynnen(de) nyema(n)d(e)/
and(er)s dan coenen te des(er) instan(cie) te hebben doen/
daigen oft roepen Hebben de scepen(en) van lov(en)/
t(er) maniss(en) smeyers gewijst met vo(n)nisse wel v(er)staen/
hebben(de) tverhael vand(er) saken dat henricke/
moeleman voirs(creven) de goede d(aer) questie om es/
volghen sullen alleene den voirs(creven) coenen aengaen(de)/
soe verre dat noch voir scepen(en) comen es in/
scampno decembr(is) xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-15 by kristiaan magnus