SAL7387, Act: V°235.2-R°236.1 (406 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°235.2-R°236.1  
Act
Date: 1493-12-18

Transcription

 by 
Nae dien op heden geco(m)p(ar)eert zijn bijd(en) raide vand(er)/
stadt peet(er) beyart scrij(n)make(r) als p(ro)cur(eur) g(er)trud(en) beyarts zijnd(er)/
zust(er) beghijne ind(en) groote(n) beghijnhove te loeven(en) t(er) eend(er)/
ende huge van udekem t(er) and(er) zijd(en) ald(aer) de voirs(creven) p(ro)cur(eur)/
beg(er)de en(de) v(er)socht inden name als bove(n) betaelt te hebben(e)/
van drie rinsgulden(en) lijfpen(sien) ten live d(er) voirs(creven) g(er)trud(en)/
alleene staen(de) ende oic vestich(eit) van ande(re)n goed(en) borgen/
oft pant nader stadt recht te voirde(r) want zijn/
vesticheit zee(r) gecrinct was mits aflivich(eit) der borge(n) inde/
brieve(n) begrepen(en) Dair tegen huyge exhibeerde een zeke(r)/
cedulle van div(er)sen huyse(n) schue(re)n en(de) ande(r) hue(re)n toebehoirten/
gelegen inde hoolstate weert zijnde alsoe hij die estimeerde/
/ boven den co(m)mer tusschen de vii ende viii rinsgulden(en)/
oft d(aer)omtr(ent) hopen(de) d(aer)mede te gestaen(e) om de voirs(creven)/
rinte d(aer)op te bevestigen(e) p(rese)nte(re)nde noch d(aer)toe jacoppe/
wittema(n)s als borge int wairscap ende voldoen der selv(er)/
rinte(n) te stellen(e) tot meerd(er) sekerh(eit) D(aer)tegen de voirs(creven)/
peet(er) seydt dat de panden meer belast wae(re)n dan/
huge te kynne(n) gaff met beleyde ende and(er)ss(ins) ende/
oic soe goet niet en wae(re)n als hij die estimeerde hopen(de)/
alsoe dat hij d(aer)mede niet sculdich en wae(r) te vreden/
te zijne ten wae(re) dat hij hem eene(n) ande(re)n vasten borge/
den rechte ende hem genoech zijnde stelde totten erfpand(en)/
voirs(creven) oft twee ande(r) goede borgen als voe(r) den rechte/
en(de) hem genoech zijnde erfpant te stellen(e) die hen v(er)oblige(re)n/
souden de rinte te bet(alen) ten live der voirs(creven) g(er)truyt ende/
dat hem dat sculdich soude sijn te gescieden(e) Es geap/
pointeert ende uuytgesproken beyde den voirs(creven) p(ar)tien/
h(ier)op int lange gelet zijnde dat de voirs(creven) huge/
totten voirs(creven) erfgoeden bij hen geexhibeert sculdich/
soude zijn eenen ande(re)n vasten ende goeden borge/
den rechte genoech zijnde der voirs(creven) zijnd(er) wed(er)p(ar)tien/
te stellen(e) ende dat hij in dien met jacoppe(n) voirs(creven)/
niet gestaen en soude om de voirs(creven) rinte alsoe/
behoirlijc te bevestighen(e) oft dat hij afslaen(de) de/
voirs(creven) vestich(eit) om de pontd(enieren) te scouwen(e) en(de) ande(r)/
lasten stellen soude t(er) vestich(eit) der selver rinten twee/
goede borgen den rechte ende p(ar)tien genoech zijnde/
die hen inde selve rinte v(er)oblige(re)n soud(en) den duerdach/
als voe(r) der voirs(creven) g(er)truyt ende d(aer)aff cuese hebben/
om deen van beyden behoirl(ijc) te doene zijnd(er) p(ar)tien/
genoech zijnde bynnen eene(n) seke(re)n cortten tijde/
Dair toe de selve huyge dach genomen om hem/
in dien te besorghen(e) ende deen oft dande(r) te doen(e)/
tot nae de daige vand(en) hooghetijde van kersmesse/
nu naistcomen(de) in consilio opidi decembr(is)/
xviii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-15 by kristiaan magnus