SAL7387, Act: V°236.2-R°237.1 (408 of 886)
Search Act
previous | next
Act V°236.2-R°237.1  
Act
Date: 1493-12-17

Transcription

2019-04-16 by kristiaan magnus
Nae dien peter vand(er) couthe(re)n inde banck voe(r)/
meye(r) ende scepen(en) heeft te kynnen gegeven hoe dat/
hij zijn diligen(cien) gedaen hadde tot div(er)sen daigen om/
zijn getuygenisse te leyden d(aer) hij met vo(n)nisse toe gewese(n)/
was inder maten hij dat genoech dede blijcken Ende/
want de selve getuygen alle gade(r) niet en comp(ar)eerd(en)/
soe beg(er)de hij eene(n) ande(re)n dach om zijn devoir in/
dien te doene ende de selve te leyden behalven/
vanden ghene(n) die niet gecomen en consten mits siecte(n)/
en(de) and(er)ssins datme(n) d(aer)toe twee scepen(en) neme(n) soude/
bynne(n) middelen tijde om die te aenhoiren(e) dair zij/
wesen mochte(n) D(aer)tegen de wed(er)p(ar)tie te weten(e) jan/
loenijs sustineerde dat hij ghenen ande(re)n dach hebbe(n)/
en soude gem(er)ct dat dese sake aldus lange geduert/
hadde en(de) in dien verstreken soude zijn eene(n) oft/
e(m)mer ten mi(n)sten een voir al P(rese)nte(re)nde oic soe/
v(er)re d(aer) e(n)nige wae(re)n die mits wettelijck(er) nootsaken/
niet gecomen en consten datmen die als voe(r) t(er)/
p(rese)ntien van scepen(en) tot hue(re)n huyse gehoirt souden/
moegen werdden Behalven dat hem de conde/
soud(en) werdd(en) gedaen om ald(aer) te comp(ar)e(re)n es/
gewesen t(er) manissen smeyers dat de voirs(creven) pet(er)/
vand(er) couthe(re)n sculdich sal zijne(n) eene(n) dach voir al/
te nemen(e) om zijn getuge(n) alh(ier) inde banc te leyden/
en(de) ande(r) zijn cleernissen hem dienen(de) behalve(n) vand(en)/
ghenen die niet gecomen en co(n)nen dat aldair/
twee scpen(en) gaen sullen om die taenhoiren(e) behalve(n)/
/ dat de wed(er)p(ar)tie dair van de wete hebbe(n) sal/
soe wanneer tselve gebue(re)n sal in scampno decembr(is)/
xvii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-15 by kristiaan magnus