SAL7387, Act: V°267.3-V°269.1 (476 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°267.3-V°269.1  
Act
Date: 1494-01-22

Transcription

2020-08-07 by kristiaan magnus
Eene deylinge ende sceydinge gesciet ende gemaict zijnde/
tusschen henricken arnts t(er) eenre he(re)n willem(me) grue(n)nens/
p(ate)r vand(en) godshuyse van bethleem he(re)n woute(re)n sweerts/
en(de) severijne(n) mathijs prieste(re)n (con)ve(n)tualen desselfs godshuys/
inden name en(de) van wegen bruede(re)n pet(er)s arnts priest(er)s/
en(de) profes inden selven godshuyse ende brued(er) des voirs(creven)/
henricx arnts t(er) ande(re) he(re)n janne arnts p(ate)r en(de) religieulx/
des godshuys van s(in)[te] m(er)tens bynnen loeven(en) oic brued(er) der/
voirs(creven) gebruede(re)n bij consente wille weten(e) en(de) bijsijne van/
he(re)n baudewijne zoeten p(ro)cu(r)ator desselfs godshuys t(er) derder/
lambrechte arnts brueder der voirs(creven) gebruede(re)n t(er) vierder/
ende lijsbetthen arnts zuster der selver gebruede(re)n ten bijsijne/
wille weten(e) ende conse(n)te he(re)n jans scamps priest(er)s oem/
der selv(er) lijsbetthen vand(er) moeder wegen affirme(re)nde dit/
gesciet te zijne ten meesten orboe(r) ende p(ro)fijte d(er) selver/
lijsbetten t(er) vijfster zijd(en) Op en(de) vand(en) goeden ende/
renten hen gebleven ende verstorven bij ende nae de/
doot ende aflivich(eit) willems wijlen arnts ende/
joha(n)nen wijlen vrancx zijnd(er) huysvr(ouwe) vader ende/
moed(er) als zij leefd(en) der selver kinde(re)n arnts te deylen/
/ Soe zijn bleven ende gevallen den voirs(creven) henrick(e)/
arnts in zijn deylinge de goede h(ier) onder bescreven gelegen/
te nosseghem saventhe(n) totte(n)berghe ende d(aer)omtrint/
Inden yersten i(½) dach(mael) lants gelegen bij battelma(n)s eyck/
op theyvelt tusschen sgodshuys van corttenb(er)ge goede/
op deen zijde ende sgodsh(uys) van oud(er)ghem goede op/
dander zijde Item een boender lants gelegen aen/
stappe(n)wech tusschen de goede he(re)n jans wijlen de/
leeuwe ridders t(er) eenre ende de goede der inf(ir)marien/
vand(en) beghijnhove van bruessel t(er) ande(r) zijd(en) Item/
twee dach(mael) lants gelegen aenden savelberch tussche(n)/
de goede sgodshuys van corttenberghe(n) op deen zijde/
ende der kinde(re)n borchgreve(n) op dander zijde It(em) een/
dach(mael) lants gelegen achter henricx das hoff tussche(n)/
den selve(n) hoff te twee zijd(en) Item ii(½) dach(mael) ende/
xiii roeden lants gelegen aenden moele(n)wech acht(er)/
den wijnberch comen(de) metter eend(er) zijd(en) aen sgasth(uys)/
van s(in)[t] jans tot bruessele goede op deen zijde den/
kinde(re)n ijsenwijns op dander zijde ende sgodsh(uys) van/
corttenb(er)ghe goede t(er) derder zijnd(en) Item op den cruyspoel/
iii dach(mael) lants neven de goede der kinde(re)n stroebants/
It(em) ii dach(mael) lants paulo gelegen opt velt geheeten/
dwynckelhout tusschen de goede henr(ix) vand(er)gote(n)/
t(er) eend(er) ende den voetpat gaen(de) t(er) steengroeven w(er)t/
t(er) and(er) zijd(en) It(em) tderdendeel van xvii dach(mael) bossch/
gelegen op saveld(er)loe comen(de) mett(er) eend(er) zijd(en) aen/
shertogen warande ende metter ander zijd(en) aen/
jans van ursele bosch It(em) een hofstadt metten/
toebehoirten houden(de) i(½) dach(mael) oft d(aer)omtr(int) gelegen/
te nosseghem tusschen de goede der kinde(re)n thomaes/
wijlen arnts t(er) eenre ende sgodsh(uys) van p(er)ck goed(en)/
t(er) and(er) zijd(en) Item vier roeden lants gelegen neven/
de selve hofstadt t(er) eenre ende de goede der voirs(creven)/
kinde(re)n thoemaes arnts t(er) ande(r) zijd(en) en(de) comen(de) metten/
/ ynde aende strate Item drie dach(mael) lants gelegen/
opt capellenvelt tusschen de goede sgodshuys van/
gruene(n)dale t(er) eende(r) ende sgodsh(uys) van corttenberghe/
goede t(er) ande(r) zijd(en) Item een stuck lants houden(de) drie/
dach(mael) oft d(aer)omtr(int) gelegen neven de h(er)strate gaende/
tot platteborse(n) te mechelen weert t(er) eende(r) ende/
den bullestrate(n) hoff t(er) and(er) zijd(en) It(em) een half boend(er)/
lants gelegen onder de heye tussche(n) de goede sgodsh(uys)/
van corttenberghe voirs(creven) t(er) eenre en(de) der kinde(re)n borch/
greve t(er) ande(re) It(em) een dach(mael) lants gelegen acht(er) den/
bossch pet(er)s uuyten hove t(er) eenre ende d(er) kinde(re)n/
m(er)chants t(er) and(er) zijd(en) Item (½) dach(mael) lants gelegen bij/
dblock pet(er)s de vadde(re) tusschen tvoetpat aldair/
t(er) eenre ende de goede der kinde(re)n borchgreve voirs(creven)/
t(er) ande(re) It(em) (½) dach(mael) lants gelegen op dlindevelt/
neven de goede der kinde(re)n ijse(n)wijns It(em) drie dach(mael)/
lants leens gelegen opt heyvelt neven de goede/
der kinde(re)n thoemaes wijlen arnts voirs(creven) It(em) op/
tselve velt i(½) dach(mael) lants d(aer) den wech doir gaet/
gaende van nosseghem tot humelghem tussche(n) de/
goede der goudtsmeden van bruessele t(er) eende(r)/
en(de) der capelrien van saventhe(n) t(er) and(er) zijd(en) Item/
een dach(mael) lants gelegen opt selve velt comen(de) opte(n)/
erpsche(n)wech t(er) eend(er) ende de goede der voirs(creven)/
capelrien t(er) ande(re) It(em) drie dach(mael) lants paulo gelege(n)/
bijd(en) nijphage comen(de) metten eene(n) ynde aen den/
wech gaende van voscapelle te mechele(n) weert/
en(de) sgodsh(uys) van cortte(n)berghe goed(en) t(er) ande(r) zijden It(em)/
ii(½) dach(mael) lants glegen opt groothofvelt naist der/
h(er)straten dwelc den selve(n) henr(icke) arnts voir zijn/
leenrecht in testame(n)te gemaict es bij zijne(n) ouders/
voirs(creven) It(em) de hellicht van eenen boend(er) lants/
gelegen te b(er)ge(n) aend(en) voirtmur d(aer)aff de drie dach(mael)/
/ eyghen goet zijn It(em) de hellicht van eene(n) dach(mael)/
gelegen ald(aer) aen thaegsken opt lellervelt d(aer)/
den wech doir gaet Item de hellicht van eene(n)/
dach(mael) lants d(aer)bij gelegen dwelc voirmaels jacops/
zemaels was gelegen neven de goede denijs/
van roeken(en) It(em) de hellicht van eene(n) halven dach(mael)/
lants gelegen opt loorvelt It(em) de hellicht van eene(n)/
dach(mael) beempts gelegen inde thiechelbeempde bij/
joes mulders goede It(em) de hellicht van xl roeden/
lants gelege(n) opt cleyneyge(n)velt comen(de) mette(n) eenen/
ynde aen arnts van ost block t(er) eenre en(de) jacops van/
zemaels goede t(er) ande(r) zijd(en) It(em) de hellicht vand(er)/
hellicht van drie vie(re)ndeelen lants gelegen opt/
lellervelt d(aer)aff deen hellicht vand(en) selve(n) drie/
vie(re)deelen toebehoirt janne faige It(em) de hellicht/
vand(er) hellicht van drie dach(mael) lants gelegen opt/
herdervelt neven de goede jans van cutseghe(m) op/
deen zijde ende dartgrecht t(er) and(er) zijd(en) It(em) xviii/
stuv(er)s erff(elijc) op huys ende hoff gelegen te nosseghe(m)/
toebehoiren(de) henr(icke) das It(em) twee blauwe croonen erff(elijc)/
op de h(er)berghe van voscapelle It(em) It(em) noch neghen/
vierdeelen roghs bruess(elsch) op huys ende hoff gelegen/
opde heye geheeten t(er) heyen hoff Opden co(m)mer en(de)/
last uuyten selven goed(en) gaende te weten(e) van/
twee mudden corens loevens ende twee rinsguld(en)/
iiii(½) stuv(er)s twee mit(en) en(de) vijff cap(uynen) al erfchijs pachts/
en(de) rinten div(er)sen p(er)soenen toebehoiren(de) ten behoirl(icken)/
en(de) gewoenlijck(en) tijden ende t(er)mijnen te betalen(e)/
ende voirts meer op sesse mudden rogs goets/
en(de) payabels der maten ende pachts van loeven(en)/
erfpachts alle jae(re) te kersmesse te betalen(e) ende/
te loeven(en) oft te brussele dairt elken van hen/
best gelieven sal te leve(re)n te weten(e) den voirs(creven)/
godshuyse van bethleem een mudde rogs erff(elijc) d(aer)aff/
/ den voirs(creven) godsh(uyse) van sinte m(er)tens te loeven(en) een mudde/
rogs erff(elijc) d(aer)aff den voirs(creven) lambrechte arnts ende zijne(n)/
nacomelingen twee mudden rogs erff(elijc) d(aer)aff ende der/
voirs(creven) lijsbeth arnts ende hue(re)n naicomeli(n)gen dande(r)/
twee mudden rogs erff(elijc) d(aer)aff tot eeuwigen daigen/
Op sulke vuege ende conditie hier inne bevorw(er)t/
ende ond(er)sproken in gevalle de voirs(creven) lambrecht/
en(de) lijsbeth arnts oft e(n)nich van hen beyden hen gave(n)/
tot e(n)nig(er) religien ende p(ro)fessien in e(n)nigen godshuyse(n)/
dat in dien gevalle alleene ende anders niet elck/
van hen jairlijcx hebben trecken ende behouden sal/
van zijnen twee mudden rogs voirs(creven) een mudde/
rogs erffelijck ende dander tweeste mudde sal in/
dien gevalle staen alleene ten live vand(en) ghenen/
die alsoe tot religien trecken sal It(em) es voirt vorw(er)de/
dat de voirs(creven) henr(ic) jairl(ijx) sculdich zal zijn den voirs(creven)/
godshuyse van bethleem ende s(in)[te] m(er)tens te betalen(e)/
elk van hen twee gansen altijt te bamisse soe/
lange zijn voirs(creven) brued(er)s inde voirs(creven) godsh(uys) gep(ro)fessijt/
zijnde leven sullen ende niet lange(r) Hanc quoq(ue)/
et sat(isfacere) prout cor(am) cav(er)chon zande januarii xxii
Contributorskristiaan magnus , Mi-Je Van Gils , Karel Embrechts , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1
Date: 1597-12-06

Transcription

2020-08-07 by kristiaan magnus
Die quijtinghen/
van(den) twee mudden/
des aen bethleem en(de) dander aen/
s(in)te mertens clooster staen/
septembris vi[a] 1547 in hac/
camera
Contributorskristiaan magnus , Mi-Je Van Gils , Karel Embrechts , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-02-16 by kristiaan magnus