SAL7387, Act: V°312.2-R°313.1 (557 of 885)
Search Act
previous | next
Act V°312.2-R°313.1  
Act
Date: 1494-02-14

Transcription

2019-06-22 by kristiaan magnus
Item dese geluefte es geschiet bijden voirs(creven)/
gehuyssche(n) den voirs(creven) cornelijse in voldoeni(n)gen/
ende afflegghi(n)gen van alsulken twee peeters/
erffelijck als gorijs de gouwe(re) ende jacop van/
maelcote zijn swager met scepen(en) brieven van/
loeven(en) den selven cornelijse sculdich was ende/
mits welke(n) gelueften de selve scepen(en) br(ieven) gea(n)nichilleert/
sulle(n) wordden soe de selve p(ar)tien in wersijden dat/
bekint ende geconsenteert hebbe(n) Ende want de voirs(creven)/
gorijs de gouwe(re) den voirs(creven) henr(icke) van ermbeghem/
bekint heeft v(er)cocht te hebben(e) een huys ende hoff/
met seke(re)n lande ende ande(re)n toebehoirten nae inhouden(e)/
der brieven van du(n)berghen d(aer)aff zijnde en(de) de selve/
henr(ic) in myndernissen van dien coepe van desselfs/
gor(ijs) wegen geloeft heeft te betalen(e) den voirs(creven) cornel(ise)/
de voirs(creven) xxx rinsgulden(en) eens Soe hebben geloeft/
de selve gorijs ende jacop zijn swag(er) den voirs(creven) henr(icke)/
van ermbeghem ende zijnd(er) huysvr(ouwe) tselve goet/
doen ende ombelet laten volgen peyslijc ende vredel(ijc)/
van allen beleyden die van gorijs oft zijnd(er) huysvr(ouwe)/
wege(n) opde selve goede slaen(de) soude moegen(e) sijn ende/
oft hem e(n)nich hynder oft letsel in dien aengedae(n) wordde/
uuyt saken va(n) alsulk(er) beleyde he(m) dat altijt af te doen(e) en(de) te/
cuelen(e) aende gheene die alsoe recht oft actie/
/ uuyt crachte van beleyde totten selve(n) v(er)cochten/
goeden eysschen(de) soude(n) moegen zijn ende anders niet/
cor(am) eisdem
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus