SAL7387, Act: V°330.4-V°332.1 (568 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°330.4-V°332.1  
Act
Date: 1494-02-18

Transcription

2020-06-30 by kristiaan magnus
Nae dien h(er)arndt wijten proefst des godshuys van/
p(er)cke als geleyt uuyt crachte van scepen(en) br(ieven) van loven(e)/
/ tot allen den goeden beyde have ende erve henr(ix) van/
altena henricx ende peet(er)s van altena zijne(n) sone(n) voir/
de so(m)me van hondert lxxii(½) sacken t(er)wen t(er) goeder/
rekeni(n)gen inde banck voir meye(r) ende scepen(en) van/
loeven(e) heeft doen lesen tselve zijn beleyt en(de) oick/
de missive aen den meye(r)s van oplynthe(r) oft hue(re)n/
stedehoude(re)n d(aer) mede doffici(er)s ald(aer) versocht wae(re)n den/
bring(er) vand(er) selv(er) missive(n) inden name vand(en) geleydde(n)/
alle de goede ald(aer) gelegen te leve(re)n Soe v(er)socht de selve/
proefst hem de selve goede nae der cleerniss(en) van/
dier leveri(n)gen bij baud(ewijn) bellens des(er) stad bode gesciet/
te zijne vo(n)nislijck aengewesen te werdd(en) totter/
voirs(creven) wettig(er) scult behoeff ende om die d(aer)aen/
te verhalen. Soe es d(aer) tegen geco(m)p(ar)eert in rechte/
henr(ic) van altena als verweerde(r) opdoen(de) ierst hoe/
alle de goede die de voirs(creven) geleydde hem hadde/
doen leve(re)n gecomen wae(re)n van wegen der huysvr(ouwe)/
des voirs(creven) henr(ix) ende op huer v(er)storve(n) van eenen/
geheete(n) goessen ty(m)merman ende niet vand(er) zijd(en) des/
voirs(creven) henr(ix) van altena Ten ande(re)n male dat de/
vader vand(en) selve(n) henr(icke) die oick geheete(n) was henr(ic)/
van altena in zijne(n) leven(de) [tijt] als hij die pechtinge/
besat vand(en) goed(en) van p(er)cke d(aer) questie om es gehadt/
hadde te div(er)se stonden groote scaden verdriete en(de)/
acht(er)deel vand(en) vruchten die op de voirs(creven) lande/
stonden soe van hagelslage van wintslage en(de)/
ande(re)n tempeeste(n) van quad(en) jae(re)n ende oick van volke/
van wapen(en) ende dat te div(er)s(en) jae(re)n Ten derden/
male dat de ghene die int huys d(er) he(re)n van/
p(er)cke te thien(en) woende tot behoeff des voirs(creven) gods(huys)/
gelev(er)t wae(re)n xx mudde(n) t(er)wen de welke noyt/
gekerft noch gerekent en wae(re)n noch oic den selve(n)/
henr(icke) te baten en quame(n) die nochta(n)s gelev(er)t wae(re)n/
opde scult vand(er) pechtingen Dese pointen p(rese)nteerde/
/ hij te thoene(n) hopen(de) wair hij die gethoene(n) conste/
dat de proefst verdoelt wae(r) e(m)mer yet d(aer) aff te/
eyssche(n) voir al en soude yerst behoirlijc cortsel ged(aen)/
zijn vand(en) voirs(creven) scaden ende oick dat hij bellicx niet/
volgen en soude op zijns wijfs goede voirs(creven) hem des/
gedragen(de) totten rechte Dair tegen de voirs(creven) proefst/
replice(re)nde ontkynnen(de) henr(ix) bijleggen boot te bewijsen(e)/
yerst met zijne(n) voirs(creven) scepen(en) br(ieve) hoe de voirs(creven)/
henr(ic) de zone en(de) pet(er) zijn brueder als borg(en) van/
hue(re)n vad(er) hen mede verlooft en(de) verobligeert hadde/
inde voirs(creven) so(m)me Ten ande(re)n male dat inde stadt/
van thiene(n) d(aer) mijn hee(re) de p(re)laet van p(er)cke selve/
in p(rese)ntien was voirtijts a(n)no lxxxvii xxiii octobr(is)/
een rekeni(n)ge gesciet was tussche(n) den selve(n) mijne(n) hee(re)/
t(er) eenre ende den voirs(creven) wijle(n) henr(icke) van altena/
den vad(er) t(er) ande(r) zijd(en) aengaen(de) der pechtingen die de/
voirs(creven) wijlen henrick voirtijts van mijne(n) hee(re) van p(er)cke/
voirs(creven) gehoude(n) hadde Ten derden male als de rekeni(n)ge/
soe gesciedde dat doen de voirs(creven) henrick van altena/
den selve(n) mijne(n) hee(re) sculdich ende tachter bleeff hond(er)t/
ende li sacken ende vier halste(re)n t(er)wen boven al tgene/
des mijn hee(re) van p(er)ck hem doen tertijt afsloech ende henr(ic)/
hem geeyssche(n) conste afgeslagen ende gecort te wordden/
Hopen(de) waer hij dat aldus gethoene(n) conste dat hem/
en(de) sijne(n) beleyde de voirs(creven) gelev(er)de goede volgen soud(en)/
als voe(r) ende dat hij niet sculdich en wae(re) meer cortsels/
te doene dan hij gelijc voe(r) gedaen en hadde gemerct/
dat dat met rekeni(n)gen was gebuert voe(r) en(de) eer eer/
de leste orloge ende divisie wae(r) gebuert Ende ae(n)gaen(de)/
den goeden van des verw(er)ders wijfs wegen gecome(n)/
d(aer) aff was henr(ic) al wairt soe des hij alsoe niet/
en bekinde mo(m)boir en(de) de ghene die d(aer)aff de nutscap/
p(ro)fijte(n) ende bladingen en(de) admi(ni)stratien toebehoirde met/
meer reden(en) in alle zijden geallig(er)t elk(en) dienen(de) soe hij/
/ meynde tot zijnd(er) conclusien Sijn scepen(en) van loeven(e)/
gemaent bijden meye(r) die beyde p(ar)tien gewijst hebbe(n)/
tot hue(re)n thoene dair de voirs(creven) proefst als aenlegge(r)/
zijn yerste ar(ticu)[le] voirs(creven) thoende metten scepen(en) brieve(n)/
d(aer) aff wesen(de) vand(en) daet lxxxviii penult(ima) aug(us)[ti] gevo(n)nist/
ende beleyt wesen(de) septe(m)br(is) xx a(n)no xcii en(de) oick d(aer)nae/
m(ar)tii xxiii eod(em) a(n)no It(em) sijn ii[te] ar(ticu)[le] heeft hij gedoceert/
soet steet met meeste(re)n janne hebscap ende opt selve/
heeft noch getuyght rombout van baussele aff(ir)me(re)nde/
tselve ar(ticu)[le] vand(er) rekeni(n)gen dat hij d(aer) bij geweest/
heeft en(de) g(er)ne den peys hulpen maken ende was/
een wijle geleden voir doirloge int jair van lxxxvii/
soe hij meynde mair den dach en steet hem ten naiste(n)/
niet voe(r) Terde ar(ticu)[le] heeft de voirs(creven) meest(er) jan geaff(ir)meert/
soet steet anders dan de so(m)me gedroech hond(er)t en(de) vijftich/
sacken t(er)wen en(de) drie mudde(n) rogs loeve(n)sche voir/
welke drie mudde(n) rogs henr(ic) geven soude vi r(ins)g(ulden)/
soe hij sed(er) gedaen hadde in handen van hem die/
tuyght ende de voirs(creven) rombout op tselve ond(er)vraeght/
heeft dat soet steet oick geaff(irmeer)[t] anders dan hem niet/
voe(r) en steet and(er)s dan van c en(de) l sacken t(er)wen en(de)/
dat dair al gerekent ende afgeslagen was en(de) warens/
eens opde daigen en(de) t(er)mijne(n) nae van betalingen d(er)/
selv(er) d(aer) inne zij niet en consten veraccorde(re)n Ende de/
voirs(creven) verweerde(r) tuyghde met ii getuygen yerst opt/
yerste zijn voirs(creven) v(er)meten(en) ar(ticu)[le] dat alle de goede ald(aer)/
gelegen en(de) geleidt zijnde gecome(n) wae(re)n vand(er) zijden/
van henr(ick) van altena huysvr(ouwe) docht(er) van goessen(e)/
ty(m)merma(n)s al(ia)s vand(en) velde uuytgenome(n) twee mudde(n)/
corens thiensche onlancx bijd(er) voirs(creven) gehuyssche(n) gecrege(n)/
op eene(n) beempt ald(aer) om d(aer) mede te betalen(e) seke(r)/
lijfpen(sie) van i(½) leeuwe op hue(r) goed(en) v(er)pant staende/
Ende ii[te] ar(ticu)[le] soet steet heeft hij gethoent oic mette(n)/
/ twee getuyge(n) Op zijn derde heeft hij dat zoet steet/
gethoent met eene(n) getuyge op tselve heeft hij noch/
met eene(n) ande(re)n gethoent de leveri(n)ge alsoe bij hem/
die tuyght selve gesciet te zijne in afcorten vand(er)/
scult der pechtingen ende als de selve leveri(n)ge/
gesciedde dat die niet gekerft en wordde mair en/
wist niet oft zij gecort afgeslagen oft gerekent zijn/
oft niet Desen thoen aldus in wersijd(en) volleyt/
zijnde heeft elck gesalveert den selve(n) en(de) gedebatteert/
des anders thoen met div(er)sen reden(en) soe v(er)re dat/
de scepen(en) van loeven(e) t(er) maniss(en) des meyers gewijst/
hebben met vo(n)niss(en) dat den geleydde(n) de voirs(creven)/
gelev(er)de goed(en) volgen sulle(n) voe(r) de geeyschte scult/
d(aer) voe(r) hij geleyt es ende om die d(aer)aen te verhalen/
Behalven dat de vorweerde(n) d(aer)aen tafslage come(n)/
sal all tgene des d(aer)op betaelt mach wesen zed(er)t/
der rekeni(n)gen d(aer)aff de waerh(eit) gedragen heeft in/
scampno februarii xviii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus