SAL7387, Act: V°336.1-V°337.1 (577 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°336.1-V°337.1  
Act
Date: 1494-02-22

Transcription

2019-12-29 by kristiaan magnus
Vander questien gecome(n) inde banck voir meye(r)/
ende scepen(en) ten yersten tussche(n) anthonijse absoloens/
als man ende momboir van jouffr(ouwe) g(er)truyd(e) vand(er)/
lynden zijnd(er) werdynnen t(er) eenre ende willem(me) van/
leefdale als p(ro)cur(eur) he(re)n ende meeste(re)n lodewijcx roela(n)ts/
doctoir in rechten ende raidt ons genad(ichs) he(re)n in/
brabant t(er) and(er) zijden Ald(aer) de voirs(creven) anth(onijs) als geleyt/
totten goeden lod(ewijx) wijle(n) roelants vader des voirs(creven) he(re)n en(de)/
meest(eren) lod(ewijx) ende ande(r) inde selve zijn br(ieven) begrepen(e) voir/
tgebreck van betalingen van alsulken elff goud(en) croone(n)/
goet van goude en(de) swair van gewichte als de selve/
anth(onijs) inden name als voe(r) jairlijcx heffen(de) es opden voirs(creven)/
lod(ewijcke) wijlen roelants ende ande(re)n zijnen medeborghen/
nae inhoudt der scepen(en) br(ieven) d(aer)va(n) wesen(de) bijd(en) selven/
anth(onise) geexhibeert sustine(re)nde t(er) conclusien dat hij van zijne(n)/
verlette in dien vernueght soude werdden nae inhoudt/
zijnd(er) br(ieven) in goud(en) croone(n) oft dat hem de gelev(er)de/
goede desselfs he(re)n ende meeste(re)n lod(ewijx) roelants volgen/
soude(n) om de selve zijn acht(er)stellige pachten ende dat/
van twee jae(re)n lestleden v(er)schenen d(aer)aen te v(er)halen/
Dair tegen de voirs(creven) hee(r) ende meest(er) lod(ewijc) heeft te/
kynne(n) gegeven bij zijne(n) p(ro)cur(eur) voirs(creven) hoe dat hij/
seke(r) pe(n)ni(n)g(en) alh(ier) onder de wet gestelt hadde/
hopen(de) te gestaene aengaen(de) der voirs(creven) rinte(n)[met xxiiii st(uvers) voe(r) de crone] gem(er)ct/
dat de questie voirs(creven) die tussche(n) den selve(n) anth(onise)/
ende hem uutstaen(de) was alleene aenghinc en(de)/
in dien rusten(de) was wes man dair voe(r) bet(alen)/
soude Seggen(de) voirts dat der valuatien ae(n)ginck/
ende dat die materie behoirde voe(r) den raide vand(er)/
stadt oft eld(er)s d(aer) men in dien sculdich wae(re) kynnisse/
te nemen(e) ende nae dien de voirs(creven) sake bijden/
scepen(en) t(er) maniss(en) smeyers gestelt es geweest te weten(e)/
sake ende p(ar)tien in dien voe(r) den raide vander/
stadt hebben de selve p(ar)tien weder [vacat]/
ten ynde voirs(creven) te weten(e) de voirs(creven) anth(onijs) dat hij sculd(ich)/
wae(r) te hebben(e) gouden croone(n) want de voirs(creven)/
/ meest(er) lod(ewijc) hem inden jae(re) van xc als de croone/
mair op xxiii(½) stuv(er)s gevalueert en was d(aer)mede/
beg(er)de te gestaen(e) d(aer)af seke(r) t(er)mi(n)acien gewesen wae(re)n/
ten selve(n) tijde als de selve anthonijs te kynne(n) gaff/
inhouden(de) dat de selve anth(onijs) doent(er)tijt d(aer)mede te/
vred(en) wesen moeste meynen(de) oic alsoe want de/
croone alsnu tot hooge(re)n prijse come(n) was dat hem/
insgelijcx in goud(en) croone(n) betalinge gebue(re)n soude/
oft ten mi(n)sten in alsulken valo(r)e weerd(en) en(de) prijse/
van gelde als de selve meest(er) lod(ewijc) ind(er) lest(er) betali(n)ge/
a(n)no xci lestleden gedaen heeft ende opd(en) wissel/
alh(ier) gestelt tot zijne(n) behoeff gelijc tregister vand(en)/
wisselle dat uutwees nae forme(n) van eend(er) celen/
bijden selve(n) anth(onise) geexhibeert Dair tegen de voirs(creven)/
p(ro)cur(eur) sustineerde de (contra)rie Hopende te gestaene met/
xxiiii stuv(er)s voe(r) de croone mu(n)te nutertijt cours hebben(de)/
te voirde(r) want de voirsete(n) des voirs(creven) anthonij soe/
hij seyde in tijde(n) voirleden d(aer)mede te vreden hadde/
geweest te weten(e) met xxiiii stuv(er)s voe(r) de croone/
ten tijde lopen(de) Dair tegen de voirs(creven) anth(onijs) r(e)plice(re)nde/
hoepte neen te voirde(r) als voe(r) want de voirs(creven)/
meest(er) lod(ewijc) de croone doen die xxiii(½) stuv(er)s dede tot/
sijnd(er) baten alsdoen genome(n) hadde ende he(m) betaelt/
met xxiii(½) stuv(er)s voe(r) elken gouden mu(n)ten doentertijt/
cours hebben(de) dat hij hem oic nu geve(n) soude goud(en)/
croene(n) nae inhoudt zijnd(er) br(ieven) oft ten mi(n)sten alsulk(er)/
bet(alinge) doen in alsulk(er) weerd(en) valuatie(n) en(de) prijse den/
pe(n)ni(n)ck nu gerekent als die doen dede(n) ende lestwerff/
gevalueert wae(re)n totter selver lester betalingen tot [en(de)] aend(er)/
tijt toe bijd(en) hee(r) en(de) land(en) naird(er) h(ier)inne soude zijn/
versien ende op tgeens des de voirs(creven) p(ro)cur(eur) seggen/
mochte dat zijn voirsete maer ontfangen en hadde/
xxiiii st(uvers) voe(r) de croene d(aer)aen en stiet hem de voirs(creven)/
anth(onijs) niet mair hoepte als voe(r) dat hem zijn gelufte/
ae(n)gewesen soude werdden mits den reden(en) voirs(creven)
//
Es bijden selve(n) raide hier op int lange p(ar)tie(n) gehoirt/
zijnde ende gelet get(er)mineert ende uuytgesproken/
dat meest(er) lodewijck roelants sculdich zal zijn te betalen(e)/
anthoenijse absoloens de rinte d(aer) questie aff es in/
alsulk(er) betaling(en) prijse ende value(r) van pe(n)ni(n)gen/
als de selve meest(er) lod(ewijc) die lestwerve(n) betaelt heeft/
en(de) doen cours hadden ende dat totter tijt toe and(er)s/
hier op bijden hee(r) ende staten des lants sal zijn v(er)sien/
oft zijn gebreck in dien soe verre hem des niet en/
gebuerde verhalen aende gelev(er)de goede in consilio/
opidi p(rese)ntibus oliviers sub(stitu)[to] baets burg(imagis)[tr(is)] l graven/
boxhoe(re)n vynck zande lesens tybe hoelair naen/
arenberghe et plu(r)ibus aliis febr(uarii) xxii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-25 by kristiaan magnus