SAL7387, Act: V°385.3-R°386.1 (665 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°385.3-R°386.1  
Act
Date: 1494-03-24

Transcription

2020-01-11 by kristiaan magnus
Item jan de raymake(re) pelsmake(r) en(de) katlijne van/
gaspeldore(n) zijn huysvr(ouw) in p(rese)ntia hebbe(n) gekindt en(de)/
gelijdt dat zij erff(lijc) quijtgesconde(n) hebben en(de) mits des(er)/
scelde(n) quijte janne ty(m)merma(n)s s(er)vaese vand(en) bossche/
marie(n) brabants zijnd(er) huysvr(ouwe) wed(uwe) lod(ewijx) wijlen/
ty(m)merma(n)s ende hue(re)n kinde(re)n die zij behouden heeft/
/ vand(en) selve(n) lod(ewijcke) hue(re)n voirma(n) der wed(uwe) en(de) kinde(re)n/
wout(er)s wijle(n) ty(m)merma(n)s ende der wed(uwe) en(de) kinde(re)n jans/
wijle(n) vand(er) dellen ende hue(re)n goed(en) naebescreven de/
seven halste(re)n rocx goets ende payabels der maten van/
loven(e) erfpachts alle jae(re) s(in)[te] andr(ies)messe te bet(alen) en(de) te loven(e)/
te leve(re)n die de voirs(creven) jan ende zijn huysvr(ouw) heffen(de)/
zijn opde goede naebescreve(n) toebehoiren(de) den p(er)soenen/
voirs(creven) Te weten(e) yerst aen ende op i(½) dach(mael) lants/
gelege(n) te libbeke opden vissenputte tussche(n) de goede/
sgodsh(uys) van gempe en(de) vrancx vand(er) hofstadt Item/
aen en(de) op tderde gedeelte van eene(n) boend(er) lants gelegen/
opt partreyserbloc tussche(n) de goede henr(ix) wijle(n) pape/
en(de) de goede jans bried(er)s It(em) aen ende op (½) boender lants/
gelegen ald(aer) opde co(n)nemi(n)ne tussche(n) de goede lod(ewijx) liebuys/
en(de) de strate ald(aer) It(em) aen en(de) op een halff boend(er) lants ghelege(n)/
opde(n) scoerberch tusschen de goede symoens wijle(n) blanckart/
en(de) de goede arnts roede It(em) aen en(de) op i(½) dach(mael) lants gelege(n)/
op gheesbeke tussche(n) de goede jans wijle(n) m(er)cel(is) ende/
de goede arnts geheete(n) van noete(re) It(em) ende uyt dien/
eene(n) mudde rocx erfp(achts) alle jae(re) s(in)[te] andr(iesmisse) apostels [daer vallen(de)] die/
de voirs(creven) jan ende zijn huysvr(ouw) heffen(de) zijn aen ende/
op de goede nabescr(even) oic den voirs(creven) p(er)sone(n) toebehoiren(de)/
Inden yerste(n) aen ende op i(½) dach(mael) lants gelege(n) opde/
gheesbeke inde p(ro)chie van libbeke tussche(n) de goede des/
proefst van s(in)[te] g(er)trud(en) te loeven(e) op deen zijde en(de) giel(ise)/
sbried(er)s op dander zijde It(em) noch aen en(de) op een dach(mael)/
beempts gelegen beneden den gheldenberch inde voirs(creven)/
p(ro)chie tussche(n) de goede jans svos en(de) arnts ende machtelts/
srond(en) Geloven(de) de selve jan ende zijn huysvr(ouw) de voirs(creven)/
p(er)soene(n) noch hue(r) goed(en) oft erfgename(n) vand(en) seve(n) halste(re)n/
rocx erfpachts voirs(creven) voirtane nu(m)mermeer aen te spreken/
te moeyen noch te vexe(re)n in gheene(n) rechte geestel(ijc) noch/
weerlijck noch oic de selve goede egheenss(ins) te pramen/
mair van des(er) kynniss(en) en(de) quitan(cien) tege(n) eene(n)yeg(elijcke) inne te staen(e)/
en(de) gerecht wara(n)t te zijne tot eeuwige(n) daigen vand(en) selve(n) seve(n)/
halste(re)n rocx erfpachts voirs(creven) behoirl(ijc) renu(n)cie(re)nde en(de) v(er)thie(re)n(de) cor(am)/
beert cav(er)chon m(ar)tii xxiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-02-28 by kristiaan magnus