SAL7387, Act: V°408.1-R°409.1 (703 of 885)
Search Act
previous | next
Act V°408.1-R°409.1  
Act
Date: 1494-04-16

Transcription

2019-09-12 by kristiaan magnus
Vand(er) questien gecomen bijden raide vand(er) stadt tusschen/
ja(n)ne boxhoren woenen(de) inde parijsstrate t(er) eende(r) ende/
raes de smet t(er) ande(re) aengaen(de) der hueri(n)g(en) vand(en) huyse/
desselfs jans gelegen inde broeckstrate dwelck de/
selve raes jairlijcx hue(re)nde was xi r(ins)g(ulden) d(aer) van de/
selve raes alnoch tacht(er) was xii rinsg(ulden) xii st(uvers) oft d(aer)/
omtri(n)t verschene(n) zoe van resten vand(en) jae(re) xcii en(de)/
vand(er) selv(er) hue(re)n nu te half m(er)te lestleden verschenen/
versueken(de) de selve jan d(aer)aff betaling(en) en(de) besundert/
dat hem de gheco(m)merde goed(en) bynne(n) sijnen plate(n) wesen(de)/
volg(en) soud(en) op dat hij he(m) gheen betaling(en) en dede ende/
dat de selve raes t(er) stont ruyme(n) soude tselve huys na/
volgen(de) zeke(r) ov(er)comen(en) daer van tusschen hen gebuert/
t(er) p(rese)ntien vand(en) rintmeest(er) van loeven(en) ad(ri)ane verheyl/
wigen nae inhoudt eend(er) cedullen vand(er) daet xiiii/
junii a(n)no xciii dwelc hij niet en hadde wille(n) doen/
hoe wel sijnen t(er)mijn uutginck te halfm(er)te lestled(en)/
Dair op de voirs(creven) raes sustineerde dat hij hem niet/
soe vele sculd(ich) en soud(e) zijn als de voirs(creven) jan seyde/
dwelck nochtans alsoe genoech bevond(en) werdt tselve/
ontslag(en) zijnde dat deselve scult alsoe vele gedroech/
en(de) vand(en) ruymen seyt hij dat buyten tijts was ende/
dat hij d(er) goed(er) luden laken(en) aengenome(n) hadde/
te bleike(n) met meer ande(r) gelijke wordd(en) Bege(re)nde/
alsoe int tselve huys te bliven seggen(de) dat hij den/
voirs(creven) janne soude pijnen te vernuegen van sijnen/
reste Es geseet en(de) uutgesproken bijd(er) selv(er) wet/
dat den [de] voirs(creven) raes den voirs(creven) janne van sijnen/
reste(n) d(er) hueri(n)g(en) voirs(creven) vernuegen soude tusschen/
dit en(de) sat(er)daighe naistcomen(de) en(de) soe verre des niet/
en gebuerde soude deselve jan deselve scult aen/
de goede bynnen zijnen platen wesen(de) v(er)hale(n)/
met rechte ende dat deselve raes tselve huys/
sal sculd(ich) sijn te rumen(e) tusschen dit en(de) sinxen(en) naist(comende)/
sond(er) dat deselve raes e(n)nich genut vand(er) weyen/
/ aldair sal hebben behalven h(ier)enbynnen dbleyken vand(er) laken(en)/
alleene ende van dien tijde nae advena(n)t den moet hebbe(n)/
vand(en) selven janne van des hij ald(aer) lang(er) geweest sal moge(n)/
zijn dan sijnen voirs(creven) tijt in cons(ili)[o] opidi ap(ri)lis xvi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-01 by kristiaan magnus