SAL7387, Act: V°419.2-R°420.1 (719 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°419.2-R°420.1  
Act
Date: 1494-04-21

Transcription

2019-09-12 by kristiaan magnus
Item laureys de molde(re) becke(r) zone wijlen goirts woenen(de) te loeven(en)/
opde vischm(er)ct in p(rese)ncia heeft genomen ende bekint genome(n) te/
hebben(e) tegen meeste(re)n g(er)de van baussele inden name ende als/
procure(ur) zijnd(er) moeder die den selven laureyse bekint uuytgeg(even)/
te hebben(e) de p(or)ceelen van goeden nae bescreven gelegen inde p(ro)chie/
van wynghe opt groot locht(er)velt Ierst een boende(r) lants/
gelegen aende de goede desselfs laureys de molde(re) ter eende(r) de/
goede sgoidshuys van ghempe ter ande(r) zijd(en) en(de) andries/
clouwens ter derder zijd(en) Item noch een dachmael lants/
gelegen op [tselve] tvelt neven de goede m(ijn) vr(ouwe) van merbaix dwelc/
de voirs(creven) laureys oick tegen huer te pachte genome(n) heeft/
ter eende(r) ende de goede pet(er)s de welde ter ande(re) Te houde(n)/
te hebben te wynnen en(de) te werve(n) van nu voirtane voir hen/
ende zijnen nacomelingen alsoe langhe alst den selve(n) laur(eyse)/
en(de) zijne(n) nacomeling(en) gelieven sal jairlijcx d(aer)enbynnen/
om en(de) voir vierthien stuv(er)s alle sint andriesmisse te betalen(e)/
ende te loeven(en) te leve(re)n den voirs(creven) meest(er) g(er)de inde(n) name/
als voe(r) quol(ibe)t ass(ecutu)m dair af dyerste betalinghe geschiede(n)/
sal ende gedaen wordde(n) s(in)t andriesmisse a(n)no vive(n)negentich/
Met vorweerden dat de voirs(creven) laur(eys) dese goede hebben ende/
gebruycken sal los ende vrij van chijsen ende van kue(re)n Item/
es vorweerde soe wa(n)nier de(n) voirs(creven) laureys oft zijn nacomel(ingen)/
dese goede souden willen laten liggen dat zij alsdan vanden/
/ lesten t(er)mijne dan gevallen zijnde betalen zullen dobbelen pacht/
te weten(e) xxviii stuv(er)s ende dat laur(eys) dese wynnen(de) lande/
wynnen ende werven sal gelijc regenoeten bove(n) en(de) beneden/
ende alle dese vorweerd(en) (et)c(etera) cor(am) abs(oloens) cav(er)chon ap(ri)lis/
xxi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-01 by kristiaan magnus