SAL7387, Act: V°438.1 (751 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°438.1  
Act
Date: 1494-05-06

Transcription

2019-09-20 by kristiaan magnus
Allen den genen dat jan heyns vander vue(re)n en(de) m(ar)griete/
vand(er) poirten zijn huysvr(ouw) nut(er)tijt woenen(de) te bruessele/
in p(rese)ntia hebben geconst(itueert) gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(r)a(ci)[e]/
en(de) aucto(r)iteit gegeven hubrechte van wilde vleeschouwe(r)/
tot bruessele willem(me) van leefd(ale) henr(icke) van raveschote/
en(de) lambertu(m) duffay den jongen aut Alle hue(r) saken/
questien ende gescillen die zij alsnu uuytstaen(de) moegen/
hebben oft namaels sullen moegen hebben te verwae(re)n/
te neme(n) teysschen optebue(re)n ende tontfangen d(aer) voe(r) te/
te panden te daigen te beleyden rastame(n)te te doen/
leggen die met rechte texeque(re)n en(de) te vervolgen/
te bedingen te wynne(n) te verliesen alle gescriften/
en(de) libellen over te geven ende te nemen te replice(re)n/
te duplice(re)n alsoe wel int principael als int accessoir/
alsoe dicwijle ende menichwerve(n) als dat behoe(re)n sal/
getuygen te zien swe(re)n die te batte(re)n hue(re)n depositie te wed(er)/
leggen alsoe menichwerve(n) als dat gebue(re)n sal moegen/
Ende ofts noot gebuerde de voirs(creven) saken te conteste(re)n te/
decline(re)n texcipie(re)n te r(e)co(n)venie(re)n te bescudden co(m)positie/
en(de) mi(n)lijcke yffeni(n)ge van al des voirs(creven) es te maken/
den sculders te quite(re)n en(de) volcomen quitan(cien) te geven/
Ende voirtane gene(r)alijc en(de) spe(ci)alijc d(aer) inne te doen(e)/
ende te vorde(re)n alle tgene dat de voirs(creven) co(n)st(ituanten) selve/
d(aer)inne doen ende vorde(re)n soude moegen wairt dat zij/
selve tegewoirdich ende voir oegen wae(re)n Ende soe/
wes bijden eene(n) der voirs(creven) p(ro)cur(eurs) e(n)nichss(ins) gedaen gep(ro)cur(er)t/
en(de) gevordert sal wordden dat dander van hen dat sal/
moege(n) gaen middele(n) vollinden laten compone(re)n sonder/
yema(n)ts wederseggen Geloven(de) voir ons in goed(er) trouw(en)/
de voirs(creven) (con)stit(uanten) opte v(er)binten(e) van allen hue(r) goeden beruerl(ijc)/
en(de) omberuerl(ijc) hoedanich die zijn wair die gelegen zijn/
oft bevonden sullen moegen wordden goet vast gestent(ich)/
en(de) van weerd(en) te houden en(de) te hebben al tgene des bijde/
voirs(creven) p(ro)cur(eur)s oft bijde(n) eene(n) van hen e(n)nichss(ins) gedaen gep(ro)cur(er)t/
en(de) gevordert sal wordde(n) Salvo iusto calculo cor(am) abs(oloens) vynck/
maii vi
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus