SAL7387, Act: V°457.3-R°459.1 (780 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°457.3-R°459.1  
Act
Date: 1494-05-22

Transcription

2020-01-14 by kristiaan magnus
It(em) dierick de dobbele(re) van le(n)nicke s(in)[te] qui(n)tens/
in p(rese)ntia heeft gekint ende gelijdt dat hij/
uuyt saken van zeke(re)n voirw(er)den en(de) pechting(en)/
voirmaels aengegaen vand(en) hove en(de) goed(en)/
he(re)n machiels absoloens ridd(er)s en(de) m(ijn) vr(ouwe) zijnd(er)/
w(er)dynnen gelegen te le(n)nicke voirs(creven) geheeten/
thooff ten broeke dair aff alnoch gheen vestich(eit)/
voir wet tusschen hen geciet en zijn sculd(ich) [es] te/
houden(e) tselve hoff en(de) de goede van inneganc/
meye lestleden noch eenen t(er)mijn van v seven/
jae(re)n v(er)volgen(de) elcx jairs d(aer)enbynnen om ende/
voe(r) lx(½) mudden corens bruessels alsulx talle(n)/
t(er)mijnen ende plaetsen te leve(re)n en(de) voirt op/
alle de ande(r) vorw(er)d(en) die goede te houden(e) gelijc/
en(de) ind(er) maten eenen bruess(elschen) brieff vand(er) pechti(n)g(en)/
d(er) selv(er) goed(en) gepass(er)[t] a(n)no lxii ulti(m)a januarii/
/ tusschen meeste(re)n ambrosio van dynte(re) raid en(de) meest(er)/
vand(er) came(re)n vand(er) rekeni(n)g(en) ons gened(ichs) he(re)n ts(er)toghe(n)/
van burgun(dien) van brabant te bruess(el) in deen zijde/
en(de) janne de bart in dande(re) behalven den vera(n)/
dering(en) h(ier) inne begrepen dat naird(er) int langhe/
uutwijst Item es vorw(er)de dat den voirs(creven) diericke(n)/
volgen sullen inde stadt vand(er) lichting(en) va(n) des(er)/
pechti(n)g(en) te weten(e) van eene(n) zist(er) op elc boender/
volgen sullen alle de buyten lande h(ier)nae bescr(even)/
die laur(eys) vand(er) roest to zijnen affsceiden de(n) voirs(creven)/
diericke gelaten heeft Ierst op crayenvelt iii(½)/
dach(mael) met t(ar)wen rogge en(de) coren(en) besayt It(em) een/
boend(er) lants geheeten dbloc te coude borre met/
eend(er) voe(re)n It(em) iii[e] cleyne blocxkens geheete(n) te/
coudenborre al geheel It(em) opt tsijpvelt iii(½) dach(mael)/
lants met eend(er) voe(re)n de welke deselve wy(n)ne/
tsijnen afsceiden(en) voirs(creven) alsoe sal moten late(n) It(em)/
sal de voirs(creven) wynne de goede vand(en) voirs(creven) hove/
zijnen t(er)mijn due(re)nde houden wynnen werven en(de)/
meesten wel en(de) loffelijck den wynt(er)art op vie(r)/
getideghe voe(re)n den som(er)art op twee en(de) de brake/
op eene voe(r) en(de) die laten soe h(ier)nae volght Ierst/
opt looveldeken twee stucken d(aer)aff toebeh(oerende) dee(n)/
stucke den armen van le(n)nicke een boend(er) d(aer) stae(nde)/
aen twee boome met tijdig(e) gheerd(en) twee popel/
bomen tegen tsijpvelt drie poten niet v(er)maict/
al open It(em) een boend(er) aende strate d(aer)me(n) te halle/
w(er)t gaet op pisborrevelt It(em) opt huttevelt (½)/
boend(er) en(de) tijdige g(er)den It(em) opt lange velt (½) boender/
It(em) opt he(m)meken i boend(er) in twee stucken It(em) opte(n)/
hutselle(n)berch (½) boend(er) It(em) opt he(m)meken een boend(er)/
It(em) opten hutselle(n)berch noch drie dach(mael) lants Item/
opten selven aent doreke(n) d(aer) den wech doe(r) ghaet/
een dach(mael) It(em) aen tsiech(uys) te goycke drie dach(mael)/
It(em) aent selve siech(uys) al vaste i(½) dach(mael) It(em) thie(n) dach(mael)/
/ de witte jouff(rouw) te bruess(el) It(em) opten diericx putte/
iii(½) dach(mael) in twee stucken It(em) noch opte(n) selven/
putte neven de valucoute(r) (½) boend(er) It(em) opten/
selven diericx putte bijde siech(uyse) te le(n)nicke een/
dach(mael) al brake It(em) opde heyde i boender niet/
v(er)maict It(em) de came(n) vijf dach(mael) niet vermaict drie/
boome(n) tijdige g(er)den d(aer) aen staen(de) It(em) opt sijpvelt/
ii boend(er) en(de) lxxii roeden in twee stucken It(em)/
acht(er) thoff ten broeke xiii dach(mael) It(em) te ha(m)me/
iii dach(mael) xxviii roeden al met even(en) besayt/
It(em) opt h(er)dinckblock vijff boend(er) It(em) opt crayen/
velt i(½) dach(mael) It(em) opt selve velt een boender/
It(em) aen tsteenken opt selve velt een dach(mael) It(em)/
dblock te coudenborre v dach(mael) al rogge It(em)/
es vorw(er)de dat de wynne voirs(creven) tzijnen/
afsceyden troggen lant sal moten gemest/
hebben met allen den meste dat int hoff zijn/
sal op zijn leste drie jae(re)n It(m) es vorwerde/
dat de wynne de weyde vand(en) hove soe hij/
die nu heeft sal blive(n) houden(e) zijne(n) t(er)mijn uuyt/
due(re)nde jairl(ijx) om en(de) voe(r) xxv gulden(en) te xx/
st(uvers) tstuck en(de) xl pl(a)c(ken) jairl(ijx) s(in)[te] m(er)tensmisse te/
betalen(e) Met vorw(er)d(en) dat hij die beempden/
bog(ar)d(en) en(de) eeuss(elen) tzijnen afsceyden(en) loffelijck/
bevreedt begrecht betuynt en(de) geloken laten/
sal soe wel aen de oude als de nyeuwe en(de)/
jairl(ijx) de grechten en(de) wat(er)leyden ruymen zijne(n)/
t(er)mijn due(re)nde en(de) oic houd(en) de straten beken/
bruggen navolgen(de) den gebode vand(en) hee(re) sond(er)/
m(ijn) he(re)n last It(em) sal oic deselve wynne jairl(ijx)/
int voirs(creven) hoff moten leve(re)n vi[c] walms om/
opde huysen ald(aer) mede te decken(e) en(de) alsmen die/
verdeect verdect oft and(er)ss(ins) d(aer) plect oft dect/
van ouden werke d(aer)af sal de wynne den/
werclieden den montcost geven en(de) leve(re)n d(aer)toe/
/
theenen dacroeden leem vitselroed(en) en(de) m(ijn) hee(re)/
de dachhue(re)n bet(alen) Behalve(n) vand(er) ond(er)st(er) rikele(n)/
ned(er)w(er)t sal de wynne die ond(er)houd(en) in r(e)p(ar)atie(n)/
sond(er) m(ijn) he(re)n cost It(em) sal de wynne alleene hebbe(n)/
doeft vand(en) g(r)[o]ten bog(ar)de en(de) d(aer) voe(r) m(ijn) hee(re) jairl(ijx)/
moten geven een mudde t(er)wen bruessels te leve(re)n/
gelijc m(ijn) hee(re)n ande(r) pachten Ende de wynne sal/
in afslage van zijnen pachte betalen de buyte(n)/
pachten alsoe dat m(ijn) hee(re) d(aer) gheen scade van en/
hebbe Ende alsoe alle dese vorw(er)de (et)c(etera) hebbe(n)/
de wynne t(er) eend(er) en(de) h(er) machiel t(er) ande(re) cor(am) vynck/
zande maii xxii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus