SAL7387, Act: V°494.3-V°495.1 (828 of 882)
Search Act
previous | next
Act V°494.3-V°495.1  
Act
Date: 1494-06-10

Transcription

2019-11-14 by kristiaan magnus
Vand(er) questien en(de) gescillen gecomen inde banc voer meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven(e) tusschen willem(me) van lijsvelt rint/
meest(er) ons genad(ichs) he(ren) bynnen d(er) stadt van vilvord(en) en(de) va(n)d(er)/
vue(re)n t(er) eend(er) en(de) jacoppe (christ)iaens poirte(r) en(de) ingeseten(en)/
van des(er) stadt t(er) ande(re) Ald(aer) de vors(creven) rintmeest(er) te ki(n)ne(n)/
gaf hoe dat de vors(creven) jacop hadde doen uutscrive(n) alsulk(er)/
co(m)meri(n)g(en) als de selve rintmeest(er) van zijnd(er) officie(n) weg(en)/
ged(aen) hadde opde(n) selve(n) jacoppe ter vue(re)n mits gebreke(n) va(n)/
borchtocht(en) en(de) ande(r) eysschinge die deselve rintmeester/
hem eysschen(de) mocht wesen van zeke(r) wouwe(re)n bijden/
selven jacoppe tegen hem genomen nae uutwijsen zeke(r)/
ordinan(tien) d(aer)af den selven rintmeest(er) geordineert en(de)/
belast bijd(en) hee(re)n vand(er) rekencame(r) in brabant xvii/
nove(m)br(is) a(n)no xciiii bij hem in rechte geexhibeert ver/
sueken(de) ten slote nae dien de selve jacop seke(r) wouw(er)s/
als voe(r) hadde genomen en(de) die gebruict acht(er)volgen(de)/
den selven uutgeven(en) en(de) me(n) bevont cleerlijck inde selve/
/ ordinan(tien) dat nieman(de) de selve pechti(n)g(en) aenveerden(de) hem en/
mochte bescudd(en) van e(n)nig(er) vrijheid(en) van cleergie(n) poir/
terie(n) scep(enen) br(ieven) beleid(en) oft and(er)ss(ins) in e(n)nig(er) manie(re)n ind(er)/
mat(en) deselve pechting(en) en(de) ordinanc(ien) dat [inhielden] tre(n)voy in/
des(er) t(er) plaetsen d(aer) hij hem geco(m)mert hadde om aldair/
in dien tegen hem rechts te plegen te voirde(r) oick wa(n)t/
hij en(de) de voirs(creven) jacop des(er) en(de) ande(r) voir pechti(n)g(en) ae(n)/
gaen(de) in rechte hadd(en) gestae(n) ind(en) raide van brabant/
ald(aer) oick zeke(r) appoi(n)teme(n)t(en) geg(even) wae(re)n ten vordele en(de)/
proffijte des voirs(creven) rintmeest(er)s d(aer)van hij oick de acte(n)/
in dien in rechte dede exhibe(re)n en(de) lesen Ond(er) dande(r)/
inhouden(de) dat hij sculdich soude zijn voir de nieuwe pech/
tinghe borchtocht te stellen(e) Dair tegen de voirs(creven) jacop/
sustineerde de co(n)trarie beky(n)nen(de) genoech navolgen(de) der/
voirs(creven) ordinan(tien) de leste pechting(en) vand(en) wouwers bij/
hem gesciet te zijn en(de) tgebruyck in dien bij he(m) gehadt/
te hebben(e) en(de) alnoch de voirs(creven) ordinan(tien) inhoud(en) dat/
elk(er)malc nemen(de) deselve wouwers en(de) demeyne ons/
genad(ichs) hee(re)n he(m) niet en soude mogen behulpen met/
e(n)nig(er) porterie(n) clercgien oft and(er)ssins soe en soude/
neen nochtans niet bevi(n)den dat hij d(aer) voe(r) e(n)nighe/
vestich(eit) gestelt hadde met renu(n)ciat(ien) van zijnd(er)/
porterie(n) Wair bij hij hoopte dat tvoirs(creven) re(n)voye/
niet gebue(re)n en soude mair sculd(ich) zijn alh(ier) in dien/
te rechte te staen(e) oft come(n) ten mi(n)sten voe(r) den/
raide en(de) genad(ighe) he(re)n d(aer) de voirs(creven) p(ar)tien als voe(r)/
in q(ue)stien hadd(en) gestaen nae uutwijsen(e) der vors(creven)/
acten vand(er) daet xiii ap(ri)lis a(n)no xciii nemen(de) tselve/
tot zijnd(er) baten tgene des dien aengaet bij zijnd(er)/
/ p(ar)tie(n) geallig(er)t mocht wesen p(rese)nte(re)nde oick tselve voir/
alle vo(n)niss(en) hoopen(de) d(aer)mede te gestaene Dair tege(n)/
de voirs(creven) rintmeest(er) replice(re)nde t(er) co(n)trarie(n) hoopte/
neen besund(er)[t] gem(er)ct de renu(n)ciac(ien) voirs(creven) ind(en) selve/
ord(en) der pechting(en) begrepen ind(er) welck(er) oick and(er)s/
wae(r) m(ijn) vors(creven) genad(ichs) hee(re) gefraudeert soude zijn/
Es gewesen bij scepen(en) t(er) maniss(en) smeyers dat zij/
p(ar)tien en(de) sak(en) vors(creven) re(n)voyeerd(en) t(er) plaetsen dair/
de voirs(creven) jacop in co(m)meri(n)g(en) gestelt was om ald(aer)/
rechts te gheven en(de) te nemen(e) niet wed(er)staen(de)/
den reden(en) bijd(en) voirs(creven) jacoppe in zijnen voir/
nemen(en) t(er) contrar(ien) gem(er)ct in scampno p(rese)ntibus/
o(mn)ibus dempt(is) kersmake(re) wairsege(re) junii x[a]
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus