SAL7387, Act: V°519.1-V°520.1 (876 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°519.1-V°520.1  
Act
Date: 1494-06-21

Transcription

2020-01-03 by kristiaan magnus
Opde beg(er)te op heden gedaen bijd(en) raide vand(er) stadt/
bij he(re)n ja(n)ne py(n)nock ridde(r) aengaen(de) den pe(n)ni(n)gen/
die comen souden vand(en) afquijten(en) van xxv rinsguld(en)/
lijfpen(sien) tstuck tel(ker) pl(a)c(ke) die t(er)cia julii a(n)no lxxx voir/
scepen(en) van loeven(e) bij ph(ilips)e van blaesvelt hee(r) van/
beerge als p(ri)ncipael en(de) meer ande(re) als zijn borgen beke(n)t/
werdden ten live ph(ilip)s en(de) jouff(rouwe) katlijne(n) pynnocx/
et sup(er)stit(is) d(aer)inne lijsbeth sluys and(er)s van loen huer/
heffen(e) inne hielt en(de) nae huer doot oft zij huer ov(er)/
leefde jouffr(ouwe) lijsbetten sboden wed(uwe) wout(er)s wijlen/
pynnock ende oft zij huer niet en ov(er)leefde soud(en)/
die heffen nae hue(re)r beyd(er) doot h(er)jan pynnock ridd(er)/
en(de) vr(ouwe) ad(ri)ane van ov(er)tvelt zijn medegeselli(n)ne de/
voirs(creven) huer twee kinde(re) oft deen van huer dan/
leven(de) ende oft dese lijfpen(sie) afgequeten wordde/
dat de pe(n)ni(n)g(en) d(aer)aff comen(de) wed(er) aengeleeght/
soud(en) w(er)d(en) t(er) gelijk(er) lijfpen(sien) D(aer) h(er)jan te kynne(n)/
gaff hoe hij te desen male nootel(ijc) behoeven(de) was/
de selve pe(n)ni(n)g(en) en(de) om zijn kinde(re) voirs(creven) inde stat/
van dien te besorgen(e) van soe vele gelijke rinten/
te vinden(e) nae zijn en(de) m(ijn) vr(ouwe) ad(ri)anen doot die/
stonden opde stadt van loeven(e) namelijck xxix/
rinsguld(en) te lx pl(a)c(ken) tstuck brabans ten live van/
m(ijn) vr(ouwe) en(de) jouffr(ouwe) katlijnen hue(re)r docht(er) Ende noch/
xxx rinsguld(en) ten live vand(en) selve(n) he(re)n janne en(de)/
ph(ilips)en zijnen zoene in welke tweerhand(en) lijfpen(sie)/
voirs(creven) gecocht opde selve stadt a(n)no lxxxix septe(m)br(is)/
xxv de selve h(er)jan en(de) m(ijn) vr(ouwe) huer heffen(en) ende/
dispositie hebben behoud(en) Bege(re)nde dat niet tege(n)/
staen(de) d(er) vorw(er)d(en) vand(en) brieve d(er) xxv rinsg(ulden) voirs(creven)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Add. 1
Date: 1497--
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-03 by kristiaan magnus
De br(ieve) van desen xxiv/
r(ins)gul(den) en(de) xxx[v] gul(den)/
lijfpen(sien) gestelt in vestich(eit)/
der xxv r(ins)gul(den) [lijfp(ensien)] dair af/
h(er)jan [py(n)noc ridders] de hoetpe(n)ning(en)/
gerape(n) heeft sijn bij/
weten(e) en(de) (con)sente vand(en)/
raide vand(er) stat/
en(de) bij (con)sente he(re)n jans/
p(ri)estren als p(ro)cur(eur) ph(ilips)e/
py(n)nox he(re)njans sone/
scouth(eit) van brugge nae de doot van jouffr(ouwe) ka(tlij)[ne(n)] py(n)nocx docht(er) des vors(creven) he(re)n jans die wijf/
was jans roelofs gerestitueert den selve(n) he(re)n ja(n)ne py(n)noc Act(um) in (con)s(ili)[o] op(idi) cunbols burg(imagistro) tymple/
buetsele bouch(out) crol scab(inis) et plu(r)ib(us) (con)siliariis ap(ri)lis xvii a(nn)[o] xcix ineen doozen d(aer) inne die laghen/
dese xxv r(ins)g(ulden) lijfp(ensie) vors(creven) stonde(n) aen ph(ilips)e van blaersvelt li(br)[o] lxxx julii t(er)cia en(de) de p(ro)curacie op he(re)n ja(n)ne six/
prieste(r) gepass(er)[t] bij ph(ilips)e py(n)noc gesciedde in mayo a(nn)[o] xcvii lestleden in me(d)[io] came(r)a
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2017-03-02 by kristiaan magnus