SAL7387, Akte: V°59.2-R°60.1 (106 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°59.2-R°60.1  
Act
Datum: 1493-08-16

Transcriptie

2019-01-04 door kristiaan magnus
Vander questie(n) gecomen bijden raide vand(er) stadt/
tusschen m(ar)griete(n) w(er)dynne peeters vand(en) zande/
scoe(n)makers ende berbele(n) desselfs pet(er)s zust(er) t(er) eenre/
en(de) lijsbetthe(n) [w(er)di(n)ne(n)] henricx de hollande(re) t(er) ande(r) zijden ald(aer)/
de voirs(creven) m(ar)griete der voirs(creven) lijsbetthe(n) shollanders/
eyschte xiii(½) rinsgulden(en) als voir thouden van eenen/
jongen kinde den selve(n) henr(icke) toebehoiren(de) die alsnu/
mits armoeden int gasthuys gegaen was en(de) dat/
van ond(er)halve(n) jae(r) dat hij tselve kint gehouden hadde/
seggen(de) dat de voirs(creven) lijsbeth vand(en) voirs(creven) henr(icke)/
hadde ende te huerw(er)ts getogen vele diverse haeffelijcke/
goede als cleede(re) eene(n) v(er)gulden(en) riem ende ande(r) der/
moed(er) desselfs kints die was te tweeste en(de) voirgaen(de)/
huysvr(ouw) desselfs henricx toebehoiren(de) als dat zij/
mits dien gheen sake van weyge(re)n en hadde den/
montcost vand(en) selve(n) kinde te betalen te voirde(r) oic/
want zij zijn huysvr(ouw) was ende onv(er)scheyden/
/ van tafelen ende bedde ende de voirs(creven) berbele vanden/
zande eyschte oic der selv(er) lijsbetthen gelost te zijne/
van alsulker schout d(aer) zij voe(r) gesproken hadde eer de/
voirs(creven) henr(ic) uuyte(n) ba(n)ne gedaen mocht zijn dair hij/
alsnu inne vonden wordt en(de) uuyten gasthuyse soude/
moten bliven ombesorcht van yema(n)d(e) die een ziek cranck/
menssche es den welken de voirs(creven) zijn huysvr(ouw) gheen/
gaeye en sloege noch en dede in dien niet als een goede/
vrouwe sculdich was van doene Welke scult zij niet en/
wiste te noemen mair hadde verleecht drie blancken/
vanden coste ende de principale schult soude men/
bevi(n)den onder de greffie want het al met haesten ged(aen)/
was ende de voirs(creven) henrick opdat hij uuyte(n) ba(n)ne/
niet gedaen en hadde geweest opd(e) strate(n) hadde moge(n)/
sterven want die vanden gasthuyse gelijc voe(r) hem/
gheenssins aenveerd(en) en wouden D(aer) tegen de voirs(creven)/
lijsbeth shollanders luttel oft niet en zeydt dan dat zij/
d(aer)mede qualic toecomen soude en(de) dat zij luttel oft niet/
vanden selve(n) henr(icke) behouden [en] hadde dan e(n)nige haeffelijcke/
goede cleede(re) ende ande(r) ende van hem gesceyden was/
hoe wel dat dat nae recht niet gesciet en was/
meynen(de) alsoe dat zij d(aer)aff ongehouden soude zijn/
Es geseecht en(de) geappointeert bijd(er) wet dat de voirs(creven)/
werdynne des voirs(creven) henr(ix) de hollande(re) gehouden sal/
zijn de scult vand(en) monteri(n)gen des voirs(creven) kints te cuelen/
en(de) oic tontlasten(e) de voirs(creven) berbele vand(er) schult dair/
zij voe(r) gesproken hadde metten costen bij huer in dien/
verleet te voirde(r) want alsoe zij lijsbeth genoech/
bekinde zeke(r) goede den voirs(creven) kinde toebehoiren(de) te/
huerw(er)ts genome(n) hadde ende alnoch o(n)v(er)scheyden was/
vanden selve(n) henr(icke) act(um) in (con)s(ili)[o] opidi aug(usti) xvi
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-01-25 door kristiaan magnus