SAL7387, Akte: V°99.3-V°100.1 (164 van 880)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°99.3-V°100.1  
Act
Datum: 1493-09-11

Transcriptie

2019-01-03 door kristiaan magnus
Vander questie(n) gecome(n) bijd(en) raide vand(er) stad tussche(n)/
lijsbetthen van ecx wed(uwe) yngelbr(echts) wijlen vanden/
/ berge t(er) eenre ende arnde van hove oft henr(icke) boene/
als p(ro)cur(eur) desselfs arnts t(er) ande(r) zijd(en) aengaen(de) thien/
rinsgulden(en) eens die zij den selven arnde eysschen(de)/
was der stadt hadde moete(n) betale(n) van zeke(re)n assijs(en)/
en(de) ongelde dwelc jan wijlen vand(en) berge huer/
voirman tegen de stadt genome(n) hadde en(de) d(aer) voe(r)/
de selve arnt met ande(re)n zijne(n) medeplege(re)n geloeft/
hadden den selve(n) hue(re)n man tot seke(re)n so(m)men tontheffen(e)/
d(aer)uuyt dese spruyten(de) quam ind(er) maten de geluefte(n)/
d(aer)van wesende opden regist(er) dat uutwijsen Dair/
tegen de voirs(creven) arndt compare(re)nde bij henr(icke) boene/
voirs(creven) heeft doen seggen dat hij meynde met/
sijne(n) p(ar)tie te gestaen(e) geven(de) nochtan genoech te/
verstaen(e) soe v(er)re hij lange daigen mochte hebben/
tgeheel te betalen en(de) sijn v(er)hael te hebben opde/
medegelovers dat hij bereet was tselve geheel/
te betalen Ende nae dien den selven p(ar)tien ghein/
ju(n)geert es geweest ende bevolen te comen(e) bijd(en)/
gemeyne(n) raide als op heden dwelc zij aen/
namen es de selve arnt ende sijn procur(eur) acht(er)/
bleven Dicwille om des(er) mater(ien) nochtan ontbod(en)/
zijnde ende oic boven dien dat hij oft zij p(ro)cur(eur)/
gelijc voe(r) ae(n)genomen hadd(en) te comp(ar)e(re)n zonder/
zijn recht in des(er) te verwae(re)n versueken(de) de/
voirs(creven) wed(uwe) trecht in des(er) vand(er) geheeld(er) so(m)men/
van thien gulden(en) bij huer als voe(r) verleet en(de)/
dair zij voe(r) gepandt es geweest vand(er) stadt/
wegen te voirde(r) want d(er) stadt assijse(n) aenghinc/
seggen(de) dat trecht ende ond(er)houden alsulck es/
huer des d(aer) toe gedragen(de) wie hem aende stadt/
v(er)oblig(er)t met meer ande(re)n dat elc een voir al/
steet met meer dier gelijck(er) woirde(n) Es ghet(er)/
mineert en(de) uuytgesproken bijd(er) selver wet/
dat de voirs(creven) arndt sculdich zal zijn de voirs(creven)/
/ geeyschte so(m)me der voirs(creven) wed(uwe) geheel te/
vernuegen ende te betalen behalven hem zijn/
actie op zijn medegelovers alsoe nae recht/
behoe(re)n sal Act(um) in cons(ili)[o] opidi p(rese)ntib(us) duffle/
baets burg(imagis)[tr(is)] (et) aliis de (con)s(ili)[o] septembr(is) xi
Nagekeken doorKarel Embrechts
ModeratorKarel Embrechts
Laatste update:: 2017-02-08 door kristiaan magnus