SAL7388, Act: R°189.3-R°190.1 (315 of 633)
Search Act
previous | next
Act R°189.3-R°190.1  
Act
Date: 1495-01-12

Transcription

2021-02-17 by Roger Morias
Item katlijne abeloes wed(uwe) jans wijlen de coste(re) van/
ned(er)ijssche voir de vi deelen der goeden h(ier)nae bescreven/
soe v(er)re zij die tot h(ier)toe voir huer zesse deelen gehoud(en)/
heeft d(aer) inne ond(er) den ande(re)n begrepen zijn de huysingen/
hoven boeg(ar)d(en) ende jan van maelcote oick van ned(er)ijssche/
alleen(e) voir tvii[te] deel soe hij dat gehouden heeft in/
pr(esen)cia hebben genomen ende bekint genomen te hebben/
van brued(er) g(er)de de feyte(re) als p(ro)cur(eur) ende inden name vand(en)/
p(ri)oir ende gemeyne(n) co(n)vente des besloten cloest(er)s van/
ons(er) liev(er) vr(ouwe) van gruene(n)dale in zonien gelegen met/
behoirl(ijcke) p(ro)cu(r)atien den selven bruede(re)n g(er)de h(ier)toe besu(n)d(er)[t]/
ond(er) den segel vand(en) voirs(creven) p(ri)oir ende co(n)vente gegeve(n)/
xxvii decembr(is) lestleden thoff desselfs goidshuys/
geheeten van langrode met allen zijnen toebehoerten
//
van huysen hove boeg(ar)de schue(re)n stallen wynnen(de)/
land(en) beemd(en) eeusselen bosschen soe v(er)re tselve/
goidshuys die voirmaels te weten(e) a(n)no xiiii[c] drie/
oft d(aer)omtr(ent) terve uutgeg(even) hadd(e) opd(en) ouden co(m)mer/
d(aer) uutgaen(de) ende om xvii mudden xii mol(evaten) rogs erff(elijx)/
ende bij gebreke van bet(alingen) van dien die nu onlancx/
leden hebben den vuytdaigen uuytgenomen ende in dit/
uutgeven niet begrepen alsulken bosscelk(en) geheeten/
dborch bosschelk(en) gelegen tussche(n) dbosch loenijs van udeke(m)/
t(er) eend(er) ende pet(er) schriex t(er) ande(r) Te houden te hebben/
te wynnen [en(de)] te gebruycken van kersmesse lestleden/
eene(n) t(er)mijn van hondert jae(re)n v(er)volgen(de) elcx jairs/
d(aer)enbynnen om ende voir alle alsulke co(m)me(re)n als uuyte(n)/
selve(n) goed(en) ghingen voir tvoirs(creven) jair van drien als/
de voirs(creven) vand(en) godsh(uys) d(aer)op hue(r) rinten d(aer) voe(r) zij die/
uutgedaight hebben behield(en) d(aer) uuytging(en) ten behoir(ijcken)/
tijd(en) alsoe in tijts bet(alen) dat de voirs(creven) goede d(aer) voe(r) niet/
bescadicht noch uuytgedaight en w(er)d(en) t(er)m(in)is debit(is)/
ende voirt meer jair(lijx) om ende voe(r) xvii mudde(n)/
ende xii mol(evaten) rocx pag(abilis) cu(m) va(n)no b(e)n(e) p(re)parate mens(ur)e/
et t(re)cense lovan(iensis) jairl(ijx) s(in)[t] andr(iesmisse) ap(oste)ls ende d(aer)enboven/
oick een goet voed(er) hoys jaerl(ijx) inden somer den selve(n)/
godsh(uys) te betalen(e) en(de) al te loeven(e) in desselfs godsh(uys) h(er)berge ald(aer) te leve(re)n den selven godsh(uyse) quol(ibe)t ass(ecu)t[u(m)]/
d(aer) inne jan ende zijn naecomeli(n)ge gestaen sulle(n)/
altijt metten vii[te(n)] deele Met vorw(er)d(en) dat de voirs(creven)/
pachteners te weten(e) de wed(uwe) voir hue(r) voirs(creven) sesse/
deele(n) ende de voirs(creven) van maelcote voir zijn vii deel/
soe zij die ald(aer) tot h(ier)toe elc [tot] hue(re)n deele(n) gehouden hebbe(n)/
huer leefdaige die ald(aer) houden sullen en nae hen sulle(n)/
de goede bijd(e) wed(uwe) h(ier) uuyt gehouden comen in handen/
van hue(re)n kinde(re)n oft naest(en) erfg(enamen) ende de goede bij/
ja(n)ne h(ier) gelijc voe(r) h(ier) uuytgehouden op de kinde(re) oft naiste/
erfg(enamen) he(n)ricx gua(n)telarts Behalven dat die goede/
in meer hand(en) niet en sulle(n) moegen comen in hue(re)n/
leven(en) noch oick nae hue(r) doot oft van div(er)sen handen/
gehouden w(er)d(en) mair altijt geheel moten bliven de huys(ingen)/
metten goede(n) ende landen soe die nu inder wed(uwen)
//
handen alleen(e) staen ende dand(er) die jan van maelcote/
hult oic in een hande(n) Item dat de voirs(creven) pechtene(re)n/
de voirs(creven) wynnen(de) land(en) hue(re)n jairl(ijxe) t(er)mijn voirs(creven)/
due(re)nde houden wynne(n) werven ende mesten sullen/
moten wel ende loffel(ijc) gelijc regenoten boven ende/
beneden behoirl(ijc) ende sculd(ich) zijn van doene Ende inde/
stadt van alsulken eycken ende boomen alse zij d(aer)/
sullen willen afhouwen soe sij dat doen sulle(n) moege(n)/
sulle(n) zij altijt d(aer) moeten planten twee gelijcke poten/
vanden selven arde Ende ten ynde dat de voirs(creven) goede/
gelijc voe(r) nae des(er) pechteners doot bij een bliven ende/
niet voird(er) gesund(er)t en w(er)d(en) noch in meer hand(en) dan/
die nu in zijn soe sullen de erfg(enamen) van des(er) pechten(er)s/
des tsame(n)tlijc moten overcomen ende doen ond(er)sueke(n)/
de beet(er)nisse vanden selve(n) geheelen goeden boven de/
voirs(creven) oude co(m)me(re)n d(aer) uuytgaen(de) ende oick boven tgene/
des tgodsh(uys) d(aer)af gelijc voe(r) trecken sal om van dier/
bet(er)nissen tusschen hen deylinge te maken op dat de/
goede blive(n) als voe(r) in een handt ende niet meer/
noch and(er)s gesceyden dan die nu en zijn Ende oft/
de voirs(creven) pechteners oft hue(r) naecomeli(n)g(en) gebreckelijck/
wae(re)n int ond(er)houden van des(er) voirs(creven) pointe(n) soe souden/
die vand(en) goidsh(uyse) t(er)stont hue(r) hand(en) moegen slaen aen/
hue(r) voirs(creven) goede ende die wed(er) aenveerden ende moege(n)/
bestaden aen ande(r) d(aer) hen dat best beliefde ende des niet/
te myn sond(er) de pechteners hue(r) acht(er)stalle(n) en(de) gebreken/
in dien moeten voldoen It(em) de voirs(creven) wed(uwe) ende/
hue(r) kinde(re) ende naeste erfg(enamen) nae hue(r) sullen moten/
ond(er)houden den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde alle de huysen vand(er)/
voirs(creven) goeden van allen rep(ar)atien ende ond(er)houdinge(n) d(aer)aen/
behoeven(de) in goede(n) state Ende zij en(de) jan en(de) hue(r) kinde(re) en(de)/
naecomel(in)g(en) sulle(n) mote(n) houd(en) vege(n) ruyme(n) ryole(n) de st[ra]te(n) grechte(n)/
en(de) wat(er)leyd(en) die aen elcx erve(n) die hij houden(de) es uute(n) voirs(creven) goeden/
gelege(n) zijn soe v(er)re die d(aer) inne gehoude(n) zijn cor(am) duffle h(er)meys ja(nua)[rii] xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-24 by Xavier Delacourt