SAL7388, Act: R°2.3-V°2.1 (2 of 633)
Search Act
previous | next
Act R°2.3-V°2.1  
Act
Date: 1494-06-24

Transcription

2021-01-24 by Roger Morias
Item rombout kem(er)linx sone reyners woenen(de)/
te b(er)the(m) in p(rese)ntia heeft genomen en(de) bekent genome(n)/
te hebben(e) tegen he(re)n anthonijse courouble prieste(r) capellae(n)/
d(er) kercken van sinte pet(er)s te lov(en) als p(ro)cur(eur) des p(re)laets/
en(de) goidshuys van corbye thoff desselfs godsh(uys) met/
alle(n) den wynen(de) land(en) d(aer) toe behoeren(de) Te houden/
te hebben te wy(n)nen ende te werve(n) van halfm(er)te/
lestleden eenen t(er)mijn van negen jae(re)n lanck due(re)nde/
deen nae dand(er) sond(er) middel vervolgen(de) elc jaer d(aer)enbyne(n)/
om ende voe(r) de hellicht van allen den vruchten/
jairlijcx d(aer)op wassen(de) den t(er)mijn due(re)nde quoli(bet) ass(ecu)t[um]/
Item es vorweerde dat de voirs(creven) wy(n)ne de helicht/
vande vruchte(n) des voirs(creven) godsh(uys) jairl(ijx) aff en(de) inne
//
doen sal tzijnen laste en(de) die vue(re)n in des godsh(uys)/
schue(r) ald(aer) ende soe wa(n)neer tcoren gepict sal zijn/
soe sal van sgodsh(uys) wege(n) d(aer) gesonden wordden/
een man om tselve coren vanden godshuyse te/
hulpen binden laden ende int schue(r) te tassen en(de)/
des sal de wynne(n) dien man schuldich zijn den/
montcost te geven dien tijt due(re)nde It(em) es oick/
vorweerde dat de wynne d(er) selv(er) schue(re)n oic sal/
moegen gebruycken om zijn coren d(aer) inne te tassen/
It(em) dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande wel/
en(de) loff(elijck) wynne(n) werve(n) ende mesten sal gelijck/
regenoete(n) boven en(de) beneden Ende soe wa(n)neer des/
godsh(uys) hellicht vand(en) vruchten gedersschen zal zijn/
soe sal de wynne sculdich zijn die vruchte(n) te lov(en)/
te leve(re)n ende alse de selve vruchten alsoe bijd(en)/
wynne(n) gelev(er)t wordden soe sal de wynne aengaen(de)/
den montcoste van hem en(de) zijne(n) p(er)den gesciede(n)/
gelijc ande(r) boven en(de) bened(en) in gelijcke wy(n)ni(n)gen/
desen montcoste ind(er) leveri(n)gen doende zijn ende/
want de voirs(creven) wynne houden(de) es vand(en) voirs(creven)/
he(re)n anth(onijs) seke(r) scapen soe es vorwerde en(de) heeft/
geloeft de voirs(creven) wynne dat hij de selve scapen/
niet v(er)thie(re)n noch v(er)coepen en sal ten zij bij weten(e)/
en(de) (con)sente des voers(creven) he(re)n anthonijs ende dat de/
selve hee(r) anth(onijs) sal altijt de naeste zijn oft den/
coep gebuerde voir yema(n)t and(er)s voe(r) den selve(n) prijs/
als ande(r) oik die coepe(n) soud(en) Heeft voirt geloeft/
want hij den voirs(creven) he(re)n anth(onijs) voir die scult ende/
voer de ghene die hij hen van nu voirtane/
and(er)ss(ins) sculdich mocht wesen jairlijcx sal laten volge(n)/
tvervuede(n) vand(en) voirs(creven) scapen(en) geheel(ijck) in afslage/
vande(n) selve(n) sculden Mair aengaen(de) [des wy(n)nen] tgedeelte va(n)d(er)/
wollen jaerlijcx vanden scapen comen(de) ende oick/
vanden mestscapen dieme(n) jairl(ijx) uuytsette(n) sal d(aer) aff/
sal de wynne moege(n) zijn p(ro)fijt doen ende alle/
alle dese vorweerd(en) (et)c(etera) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-18 by Xavier Delacourt