SAL7388, Act: R°21.3-V°21.1 (34 of 633)
Search Act
previous | next
Act R°21.3-V°21.1  
Act
Date: 1494-07-05

Transcription

2021-02-17 by Roger Morias
Vanden gedinge dat geweest heeft inde banck voe(r) meye(r)/
ende scepen(en) van loeven(e) tusschen pete(re)n de becke(r) scrij(n)make(r)/
t(er) eenre ende joese vranc(ken) briede(r) inden crudewaghen/
t(er) ande(re) dair pet(er) hem yesch betalinge van seke(re)n v(er)dinghd(en)/
wercke leveri(n)g(en) van stoffen brugge(n) bert dacvinste(re)n graten/
en(de) des d(aer)aen cleeft die int selve verdringe(n) gedroegen/
tsame(n) xxi rinsgulden d(aer)op hij kinde gehave(n) te hebben(en) v(½)/
r(ins)g(ulden) soe datt(er) hem noch gebraken xv(½) rinsg(ulden) de welke/
de selve pet(er) versochte bij hem opgeleet ende bet(aelt) te w(er)den(e)/
oft dat hij d(aer)toe vo(n)nislijc wordde gecondempneert te/
voirde(r) want hij peet(er) tselve werck ende tverdinghen/
hem alsoe gedaen te hebben(e) ende de stoffe gelevert/
p(rese)nteerde te thoenen(e) oft hem joes dat woude ontky(n)ne(n)/
mede d(aer)entinde(n) te cleren(e) bij eede dat hij opde geheele/
so(m)me voirs(creven) niet meer ontfange(n) en hadde dan de/
voirs(creven) v(½) r(ins)g(ulden) d(aer) tegen joes bekynnen(de) de leveri(n)ge/
vanden stoffen dwerck gedaen ende tverdingen in/
dien gesciet te zijne soe peet(er) dat beleyt ende d(aer)op
//
en behoefde gheene(n) thoen mair seydt want/
inde(n) lichte(n) tijde was vanden gelde verdinght/
ende pet(er) d(aer)op gehave(n) hadde v(½) rinsg(ulden) swairs/
gelts soe en was hij hem d(aer)aff niet meer sculdich/
soe hij seyde dan xxx stuv(er)s de welke hij soe hij/
seyde bet(aelt) hadde machiele vanden veken(en) raymake(r)/
dair pet(er) hem dat gelast hadde hopen(de) d(aer) mede/
te gestaen(e) Tegen dwelc pet(er) replice(re)nde seyde dat/
hij machiele(n) selve hadde moten betale(n) de xxx stuv(er)s/
ende dat machiel joese(n) niet gestaen en soude dat/
hem joes die xxx stuv(er)s betaelt hadde ende ae(n)gaen(de)/
vanden lichten tijde soude bevonden wordde(n) dat de/
lever(in)ge vand(e) stoffen en(de) dmake(n) vande(n) wercke ende/
alle dachue(re)n in dien wae(re)n gesciet inden swae(re)n tijde/
vanden gelde ende tverdingen al mocht d(aer) af lange/
te voe(re)n sprake geweest hebben wairt geslote(n) en(de)/
vast gemaict inde(n) swae(re)n tijde tussche(n) paessche(n) ende/
sinxen(en) Wair bij hij p(er)sisteerde in zijn conclusie nyet/
te myn de selve pet(er) p(rese)nteerde den selve(n) joese te/
nemen(e) in wersijden goede mans die d(aer)aff wisten/
te spreken(e) ende hen te v(er)e(n)ingen opdat zij consten/
oft neen de geswoeren(en) vanden ambachte op cost van/
ongelijken om dwerck ende gelev(er)de stoffe d(aer)toe/
te visiteren(e) ende wes die bevonde(n) dat d(aer)aen v(er)die(n)t/
wae(r) d(aer) woude hij mede te vrede(n) zijn ende op ende/
aff gaen Es gewijst bij scepen(en) van loven(e) t(er) ma(n)niss(en)/
smeyers dat p(ar)tien acht(er)volgen(de) d(er) voirs(creven) p(rese)ntacie(n) nemen/
sullen goede mans om te vere(n)nigen opdat zij co(n)nen/
van hue(re)n voirs(creven) gescille oft in gebreke van dien op/
cost vande(n) ongelijcke(n) den geswoeren(en) vand(en) ambachte/
die oversien hebben(de) de geleverde stoffe ende dwerck/
ende p(ar)tien gehoirt de selve appointe(re)n sullen soe zij/
nae gelegenth(eit) vander saken in reken(ingen) ende besceide/
sulle(n) vinden behoiren(de) julii v[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-18 by Xavier Delacourt