SAL7388, Act: R°9.3-R°10.1 (15 of 633)
Search Act
previous | next
Act R°9.3-R°10.1  
Act
Date: 1494-06-30

Transcription

2021-01-31 by Roger Morias
Item arnt van haeght wynne wout(er)s van redi(n)ge(n)/
op zijn hoff te leefdale heeft bekint sculdich te zijme/
den selve(n) woute(re)n van zijne(n) pacht lestwerff gevalle(n)/
vande(n) selve(n) zijne(n) hove de so(m)me van negen mudde(n)/
corens van pachte mate van loeven(e) ende seven
//
rinsgulden(en) van weyhue(re)n ende noch vier r(ins)g(ulden)/
ende dat hij den selve(n) sijne(n) meest(er) sculdich es te/
lossen(e) van alsulk(en) co(m)me(r) alse gevalle(n) zijn en(de) noch/
ombet(aelt) uutstae(n) vand(en) selve(n) zijns meest(er)s hove en(de)/
goeden die de selve wynne in afslaege van zijne(n)/
voirs(creven) pachte sculdich was te dragen(e) heeft voirt/
bekent dat hij hem sculdich es en(de) behoirt goede(n) sekee(heit)/
en(de) vestich(eit) te doene genoech zijnde voe(r) de jairlijcsche/
pechti(n)ge vanden selve(n) goeden die due(re)nde den t(er)mijn/
van negen jae(re)n ende inghinck des omtr(ent) inde(n)/
m(er)te lestleden een jair was jaerlijcx de voirs(creven) yerste/
drie jae(re)n elck boend(er) vanden hove inde wynnen(de)/
lande om vi molevate(n) corens dander drie jae(re)n d(aer)/
nae elck boend(er) d(aer) aff om ende voe(r) een mudde/
roys lov(ensch) goet ende payabel alle jae(re) s(in)[te] andries(mis)s[e]/
apostels te betalen(e) ende te loeven(e) te leve(re)n ende/
de weyhue(r) gedragen(de) jaerlijcx de negen jae(re)n lanck/
due(r)ende vii rinsgulden(en) t(er) goed(er) rekeni(n)gen s(en)[te] m(er)tensmesse/
te bet(alen) van welken pachte(n) ende weyhue(re)n de/
wynne jaerel(ijcx) gelijc voe(r) soe in tijts betale(n) moet/
en(de) in afcortten vand(en) selve(n) alle chijs(en) ende pachte/
uuyte(n) goede(n) gaende dat die d(aer) voe(r) niet bescadich/
noch uuytgewo(n)nen en wordde(n) want hij die scade/
soude moten dragen Op welcke vorweerde de/
selve wynne bekint heeft dese goede van zijnen/
meeste(r) genomen te hebben(e) ende geloeft heeft alle/
dese vorw(er)d(en) voirs(creven) te voldoene zijne(n) meest(er) tot/
zijnd(er) maniss(en) als v(er)reycte schout ende oic de vorw(er)de/
nae bescr(even) als die valle(n) ende v(er)schijne(n) sulle(n) Te/
houden(en) en(de) te wynnen(e) werven ende mesten wel/
en(de) loffel(ijc) gelijc regenoete(n) boven ende beneden/
en(de) die tsijne(n) regenoete(n) boven ende beneden/
en(de) die tsijne(n) afscheiden(e) te laten soe hij der bevond(en)/
heeft tsijne(n) aencomen op vuege wair die/
beet(er) wae(re)n dat den wynne goet te doen(e) wae(re)n/
zij erge(r) dat soude de wynne zijne(n) meest(er) voldoen/
de voerle(n) grechte(n) strate(n) en(de) wat(er)leyd(en) te houd(en) in goed(en)/
state te vegen te ruyme(n) ende te repareren ende
//
de huysen te houden vand(er) ond(er)st(er) rijckelen ned(er)w(er)t/
op zijne(n) cost ende jaerlijcs leve(re)n xl busselen/
walms ende alsmen die(n) verdect oft and(er)ss(ins) plect ald(aer)/
oft dect sal den wynne den mo(n)tcost geven ende/
besorgen leem dacroyen ende vitsselroyen ende de/
meest(er) de dachue(re)n betalen Ende alle dese vorw(er)d(en)/
heeft de wynne geloeft zijne(n) meeste(r) te voldoene/
cor(am) eisd(em) et h(ab)uit que(re)las et est adductus ad mo(bili)[a] et/
i(m)mo(bili)[a] cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-18 by Xavier Delacourt