SAL7388, Act: V°199.3-R°201.1 (331 of 633)
Search Act
previous | next
Act V°199.3-R°201.1  
Act
Date: 1495-01-17

Transcription

2021-02-15 by Roger Morias
Nae dien de momboirs vanden groten heylige(n) geeste/
te loeven(e) den raide vander stadt claechlijck te rynne(n)/
gegeve(n) hebben hoe al eest soe dat aelbrecht tants/
onlancxleden voir hen als mo(m)boe(re)n voirs(creven) ende oick ter/
p(rese)ntien van e(n)igen uuyten raide vand(er) stadt d(aer) toe/
naid(er) ouder costume(n) gedeputeert de rekeni(n)ge vand(en)
//
bewinde van ontfange uuytgeven(de) ende and(er)ssins/
dat hij als clerck vanden selve(n) heylige(n)geeste ende/
den goeden desselfs gehadt mocht hebben ov(er)gegeve(n)/
heeft tot zijne(n) lesten jae(r) toe excluys ende dat die/
alle voir de selve momboe(re)n ende gedeput(er)d(en) in p(rese)ntie(n)/
vanden selve(n) aelbr(echt) ende zijnd(er) vrinden gelesen end(en) voirt/
opde gebreke(n) van dien appostille(n) ende arreste(n) gemaict/
zijn ende dat zij mo(m)boe(re)n voirs(creven) dat gedaen zijnde/
voirt beg(er)t hadden ende versocht den selve(n) aelbrechte/
dat hij oic ov(er)gave de rekeni(n)ge van zijne(n) lesten jae(r) te/
voirde(r) want d(aer) aen lach tslot van allen zijne(n) voirgaen(de)/
rekeni(n)g(en) ende men egheenssins en conste geweten den/
staet vanden selve(n) heyligengeeste en(de) vand(en) goeden sculde(n)/
en(de) wedersculden desselfs noch oick oft de selve(n) heylige(n)geest/
tacht(er) was oft te voe(re)n oft waer die tacht(er)heyd(e) oft overi(n)g(en)/
te verhalen oftte voldoen(e) soud(en) zijn voe(r) aen d(er) tijt toe/
dat de selve rekeni(n)ge van zijne(n) lesten jae(r) wae(r) ov(er)geg(even)/
Soe en hadde de selve aelbrecht dat alnoch niet gedaen/
noch willen doen mair geseecht soe hij altijt te huerw(er)t/
gedaen hadde inde ande(r) zijn rekeni(n)ge(n) voirs(creven) div(er)s(en)/
v(er)trecke(n) ende delaye(n) in grot(er) afnemi(n)gen scaden lasten en(de)/
int(er)esten vand(en) selven heylige(n) geeste(n) en(de) den goeden desselfs/
d(aer)op men daigelijcx met pand(en) en(de) daigeme(n)te(n) vervolghde/
en(de) op so(m)mige van dien totter evictien toe versueken(de)/
alsoe de selve mo(m)boe(re)n aen den selve(n) raide assisten(cie)/
en(de) behulp van rechte om h(ier)toe te comen Ende den/
selve(n) raid uuyte(n) vervolge ende versuecke voirs(creven) den/
voirs(creven) aelbrechte heeft doen v(er)sueken voirt te p(ro)cede(re)n/
met ov(er)geven(e) van zijnd(er) lest(er) rekeni(n)g(en) voirs(creven) om d(aer)aff/
te doen(e) gelijc vand(en) ande(re)n voirgaen(de) reken(in)g(en) gesciet/
was Ten ynde dat van al een slot gemaict mocht w(er)den/
ende dat darme d(aer)bij niet lang(er) en werdd(en) vercort/
noch ontrecht soe die gelijc de mo(m)boe(re)n seyden over/
lange wijlen ende tijden bij zijn(n) langen menichvuldige(n)
//
verstrecken ende dylayen tot grot(er) scaden ende acht(er)/
deele der selver armer hadden geweest soe es h(ier)/
nae willem van leefdale als p(ro)cur(eur) ende ind(en) name/
vanden selve(n) aelbrecht geco(m)p(ar)eert bijd(en) selve(n) raide/
tege(n) de selve(n) mo(m)boe(re)n te kynnen(e) geven(de) dat de/
selve leste reken(ingen) noch niet soe bereet en was mits/
div(er)sen occupatien en(de) reden(en) die de selve aelbrecht/
d(aer) mede te dier tijt const gep(ro)cede(re)n Bidden(de) ende/
bege(re)nde de selve willem als p(ro)cur(eur) en(de) ind(en) name/
als voe(r) te willen houden in sucian(cien) en(de) uuyt te/
stelle(n) dovergeven van des(er) zijnd(er) lester rekeni(n)ghen/
den tijt van xv daigen lanck bynne(n) welken middele(n)/
tijde de selve aelbrecht yntelijc zijn gereetscap en(de) devoir/
d(aer) inne doen soude alsoe dat hij die oick alsdan doen/
soude ende overgeven sond(er) lang(er) vertreck hopen(de) dat/
dat hem dat alsoe niet en soude worden geweyg(er)t/
D(aer) tegen de momboer(re)n sustineerd(en) neen nae de menich/
vuldig(en) scaden ende laste(n) d(er) heylige(n)geeste en(de) den arme(n)/
d(aer) inne gebue(re)nde ende oic nae de menichvuldighe/
en(de) div(er)s(en) dag(en) die de selve aelbrecht over vele en(de) lange(n)/
tijd(en) om zijn geheele rekeni(n)ge te doene gehadt ende/
selve genomen ende beg(er)t hadde des de momboe(re)n/
hen gedroegen totter wett Es geappointeert ende uuyt/
gesproken bijden raide vand(er) stadt nae dien den selven/
kynlijc was dat de voirs(creven) aelbrecht meer ande(r) daigen/
over lange tijden h(ier) voe(r) gehadt ende genomen hadde/
om zijn volle rekeni(n)ge in desen over te geven(e) en(de)/
te doen(e) ende hen vand(er) stadt wegen int vervolgen/
vanden mo(m)boe(re)n ov(er)mits den grooten acht(er)deele ende/
scaden den arme(n) d(aer) inne gebue(re)nde dat belast ende/
ende bevolen was geweest alsoe te doene dat zij d(aer)/
bij bleven dat aelbrecht sonder meer daigen d(aer) aff/
te hebben met zijnd(er) lest(er) rekeni(n)gen oic p(ro)cede(re)n soude/
en(de) die overgeven gelijc hij dande(r) hadde gedaen ten/
ynde datme(n) mocht weten den staet vand(en) goeden
//
sculden ende wed(er)sculden vanden selven heylige(n)geeste/
ende wesmen d(aer) inne te doene oft te laten souden moge(n)/
hebben Act(um) in (con)silio opidi p(rese)ntibus ambob(us) burg(imagis)tr(is)/
et plu(ri)b(us) aliis tam scabinis q(uam) (con)siliariis januarii xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-24 by Xavier Delacourt