SAL7390, Act: R°109.1-V°110.1 (197 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°109.1-V°110.1  
Act
Date: 1496-10-19

Transcription

2019-05-03 by Karel Embrechts
Nae dien meeste(re)n francisco vand(er) hulst opte(n)/
xxiii[te(n)] dach septembr(is) lestleden bij joese van/
oirbeke cop(ie) voe(r) den raide vand(er) stadt gecon/
senteert w(er)t vand(er) rekeni(n)gen die joes/
voe(r) den selven raide ten v(er)sueke vanden/
selven meeste(re)n francisco aldair ov(er)gegeven/
hadde vand(en) bewinde heffen en(de) leggen/
dat de selve joes gehadt hadde van seke(re)n/
goeden jans wijlen diericx ende de selve/
meest(er) fra(ncis)[c(us)] dach van die te wed(er)legghen/
genomen hadde op van dien daige ov(er) xv/
daigen d(aer)nae volgen(de) ende de selve meest(er)/
franciscus seke(r) p(ro)longatie(n) ende uutstellen/
mits occupacien die hij dede allige(re)n te hebben(e)/
d(aer)inne gehadt hadde nochtans uterlijc gheen/
wed(er)leggen int pri(n)cipael noch op de selve/
rekeni(n)ge alsoe doende mair alleen(e) met/
gesc(ri)ften te kynnen gegeven den selve(n) raide/
want joes van oirbeke int beghintsel/
van zijnd(er) rekeni(n)gen kinde dat jan diericx/
hem geordineert hadde executeur van zijne(n)/
testamente welke executie hij gerefuteert/
hadde dat hij nochtan de selve executie ged(aen)/
hadde met meeste(re)n janne biestken bij ordinan(tie)/
des officiaels m(ijns) he(re)n van luydick te diest reside(re)nde/
d(aer) hem willem van leefd(ale) soe hij seyde toe/
gevueght was dat d(aer)o(m)me eer hij antw(er)den/
soude de selve joes sculdich soude zijn voe(r)/
alle rechten gheestelijc ende werlijck voirt/
te bringen(e) zijn c(om)missie(n) die hij heeft soe/
van m(ijn) hee(r) den officiael soe vand(er) stadt om/
/ cleerlijc kynnesse te hebben(e) wat machte hij/
hadde vand(en) officiael ende vand(er) stadt en(de)/
hoe v(er)re die co(m)missie(n) huer strecken Ten ande(re)n/
male dat de selve joes acht(er)volgende zijnen/
bekynne(n) dexecutie aenveert te hebben(e) sculdich/
sal zijn nae alle rechte(n) als voe(r) te bringen(e)/
eene(n) inve(n)tar(is) autentijck metten welken/
hij jan diericx goede nae zijn doot gebleven/
aenveert heeft and(er)s en wae(r) he(m) moegelijck/
voirde(r) te antw(er)d(en) op zijn rekeni(ngen) hopen(de)/
dat alsoe sculd(ich) es te gescieden(e) van rechts/
wegen ende dat gedaen zijnde soe wilt/
hij gheerne antw(er)den soe dat behoe(re)n sal/
nae recht Ende de selve joes h(ier)op geex/
hibeert heeft zijn co(m)missien soe van m(ijn) heer/
den officiael soe seke(r) uuytspraken vand(er)/
stadt bijd(en) welken he(m) ende seke(re)n ande(re)n/
gelast es geweest ende geordineert op dat/
de goede niet te verliese gaen en souden/
mair dat de creditue(re)n ende ande(r) legatar(ise)/
d(aer)toe geleydt zijnde ende actie hebbende/
d(aer)aff souden moegen wordden voldaen die/
te rege(re)n te pe(n)new(er)den ende d(aer)aff de sculde(n)/
en(de) legaeten te voldoene d(aer) oic genoech bleeck/
ende aldus desen aengesien ende oic gemerct dat/
joes h(ier)aff voe(r) zijnen p(er)soen besundert niet en/
hadde willen doen soe hij seyde dan bij co(n)sente/
van m(ijn) hee(r) den officiael en(de) vand(er) stadt dat/
hij die een derde man was van zijne(n) bewinde/
de rekeni(ngen) ov(er)geg(even) hadde die hij mey(n)de te/
justifice(re)n van zijne(n) bewinde Ende dochte den/
voirs(creven) meeste(re)n fran(cisus) dat hij meer ontfancx/
/ ende myn uutgevens in dien gehadt hadde/
d(aer)op en(de) tegen stont zijn wed(er)leggen en(de) en mey(n)de/
van gheene(n) voirde(re)n inve(n)tar(is) gehouden te zijne/
dan voirmaels nae jans diericx doot vand(en)/
goeden desselfs jans gemaict hadde geweest/
voe(r) no(ta)r(is) ende getuygen ond(er) joh(ann)ese tubosch als/
no(ta)r(is) ende p(ro)cur(eur) vand(en) hove berustende ond(er)/
den welken oft hij dien inve(n)tar(is) hebben/
woude hij dien sal moegen bevi(n)den Seyde/
voirts dat bij tgene des hij ende zijn mede/
plegers van dien goeden aenveerdt hadden en(de)/
bijde hanteri(n)ge bewint ende vercoepen van dien/
bij hen gedaen geweest hadden goede wettige/
mans die dair aff te spreken wisten als/
gesworen(en) scatters van des(er) stadt en(de) ande(r) alsoe/
dat he(m) niet en behoefde voirde(r) nootelijcke/
costen van inve(n)tar(is) te maken want al dat/
dair bleven was als zij die aenveerdden/
en(de) alsoe pe(n)new(er)den met v(er)coepe en(de) nae/
scattinge(n) ten hoochsten te bringen(e) werdt dair/
bescr(even) van stucke te stucke en(de) ten meesten/
p(ro)fijte vercocht Sustine(re)nde alsoe voe(r) zijn/
co(n)clusie dat meest(er) fra(ncis)[c(us)] met zijne(n) voir/
nemen(en) verdoelt was ende op dat meest(er)/
fra(ncis)[c(us)] niet naird(er) en antw(er)de op zijn ov(er)geg(even)/
rekeni(ngen) ende die niet en wed(er)leydt/
dat hem de selve zijn rekeni(n)ge die/
hij ve(r)ifice(re)n woude gepasseert soude w(er)den/
nae recht D(aer)tegen meest(er) fra(ncis)[c(us)] de (contra)rie/
allig(er)de bliven(de) bij zijn vorste conclusie e(m)mers/
vand(en) inve(n)tar(is) soe v(er)re dat tusschen/
p(ar)tien h(ier)inne uutgesproken werdt bijden/
/ raide vander stadt want vand(en) voirs(creven) co(m)miss(ien)/
gebleken was den rechte genoech zijnde dat/
de selve meest(er) francisc(us) gehouden soude zijn de/
selve rekeni(nge) opdat hem beliefde naird(er) te/
wederleggen ende d(aer)entinden recht ende oft/
he(m) beliefde de lectue(r) vand(en) voirs(creven) co(m)missien/
te hebben dat hem die wordden soude/
D(aer)op de voirs(creven) meest(er) fra(n)ciscus nemen(de) zijn/
beraet tot naed(er) noenen beg(er)de cop(ie) vand(en)/
voirs(creven) co(m)missien en(de) acten van des(er) uutsprak(en)/
de welke de voirs(creven) joes hem consenterde/
Es voirt geseecht ende get(er)mineert bijden/
selve(n) raide want de voirs(creven) joes acht(er)volgen(de)/
der voirs(creven) uutspraken v(er)socht dat hij dach d(aer)/
toe nemen soude om zijn wed(er)leggen over/
te geven(e) oft in dien v(er)steken te zijne dwelc/
de voirs(creven) meest(er) fra(n)ciscus niet doen en woude/
dat de selve dat sculd(ich) soude zijn te doen(e)/
ten naisten daige van rechte ende soe/
verre des hij hem alsdan niet en gebuerde/
dat de wet in dien d(aer)op v(er)sien souden/
soe zij bevi(n)den souden nae recht behoiren(de)/
D(aer)op de voirs(creven) meest(er) fra(n)ciscus p(er)severe(re)nde/
in zijne(n) voirnemen(en) vand(en) voirs(creven) appoi(n)/
teme(n)te in contempte vanden rechte genoech/
te zijne heeft geprotesteert de gravamie(n)/
en(de) te appelle(re)n bynnen behoirlijck(en) tijde opd(at)/
zijne(n) raidt bynnen den selven tijde alsoe/
gedroech in consilio opidi p(re)sentib[(us)]/
ambobus burgimagistr(is) et plu(r)ibus/
aliis de (con)s(ili)[o] octobr(is) xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-18 by Xavier Delacourt