SAL7390, Act: R°246.1-V°246.1 (425 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°246.1-V°246.1  
Act
Date: 1497-01-02

Transcription

2018-11-21 by Karel Embrechts
Item jacop van couthem woenen(de) inde p(ro)chie/
van meylhem in p(rese)ntia heeft genomen en(de)/
bekint genomen te hebben van machiele helmichi/
thoff ende de goede desselfs mach(iels) geh(eten) vand(er)/
hofstadt metten toebeh(oirten) geleg(en) a boix le maison/
inde p(ro)chie van meilhem voirs(creven) Van halfm(er)te naistc(omende)/
te houden(e) ende te hebben(e) eene(n) t(er)mijn van twee/
jae(re)n d(aer) nae v(er)volgen(de) in voldoeni(n)gen van alsulken/
voir pechtingen als de selve jacop h(ier) voirmaels tege(n)/
de voirseten desselfs ged(aen) mach hebben elcx jairs/
d(aer)enbynnen om ende voe(r) twintich rinsg(ulden) te xx st(uvers)/
tstuc ende vier steene(n) vlas te betalen(e) jairlijcx s(in)[t]/
andriesmesse apostels quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] It(em) is vorw(er)de/
oft de selve wynne e(n)nige scade lede van tempeeste/
oft and(er)ssins datmen hem d(aer)aff cortsel doen sal/
gelijc ande(r) regenoeten doen sulle(n) boven ende beneden/
It(em) sal de voirs(creven) wynne ten lesten jae(r) de voirs(creven) goede/
moten gewo(n)nen ende geworven laten wel ende loffel(ijc)/
dwint(er)coren weerdt zijnde xxix(½) mudden corens mate/
van loeven(en) gelijc hij ald(aer) geestimeert vant ten aen/
nemen(en) zijns t(er)mijns voirs(creven) en(de) hij die in p(re)ste(n) gehadt/
heeft t(er) estimacie(n) van goeden ma(n)nen hen des v(er)staen(de)/
ende oft die bevonden wordden bet(er) zijnde dan voirs(creven)/
is dat hem dat te baten comen sal ende oft die/
oic niet soe goet bevonden en wordden sal de/
selve wynne hem tselve sculdich zijn op te leggen(e)/
en(de) te voldoene It(em) ende oft aen de selve huysi(n)ge/
e(n)nige nyeuwe rep(ar)acie behoefde ende de selve/
machiel dat woude doen maken sal de selve/
wynne thout ende leem in dien sculdich zijn/
naird(er) te halen tot zijne(n) last ende oft dair yet/
gebrake soude de selve wynne tselve den voirs(creven)
//
machiele sculdich zijn te kynnen [te geve(n)] ende te laten wete(n)/
It(em) sal de selve wynne sculdich zijn jairlijcx te/
leve(re)n iii[c] walme(re)n om de huysinge mede te/
decken(e) ende alsmen dien ald(aer) v(er)decken sal/
sal de selve wynne sculdich zijn den werclied(en)/
den mo(n)tcost te geven(e) ende de meest(er) de dachue(re)n te/
bet(alen) It(em) sal de voirs(creven) wynne sculdich sijn de huysi(n)g(en)/
tonderhouden(e) vand(er) underster rijckel(en) ned(er)w(er)ts tot zijne(n)/
laste It(em) en sal de selve wynne egheen boomen/
moegen afhouwen zij en wae(re)n verdroeght en(de)/
voir eene(n) verdroeghden boom leve(re)n twee leven(de)/
poeten vand(en) selven arnde sculdich zijn te stellen(e)/
It(em) sal de selve wynnen sculd(ich) zijn de voirs(creven)/
lande te laten(e) geringelt voirt op ii(½) boende(r)/
lants nae It(em) sal de selve wynne sculdich/
zijn te mesten(e) twee boende(r) lants ende sal/
allet mest ende stroe ten lesten jae(r) bliven in/
tvoirs(creven) hoff behalven iii[c] schooven stroes en(de)/
tsomercoren It(em) en sal de wynne gheen ande(r)/
lande moegen aenveerd(en) sonder consent van zijne(n)/
meeste(r) It(em) sal de selve jacop sculd(ich) zijn zijne(n)/
t(er)mijn due(re)nde te bet(alen) de chijse(n) vand(en) beempde/
t(er) sluysen ende alle dese vorweerd(en) (et)c(etera) cor(am) h(er)meys/
borch januarii s(e)c(un)da
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt