SAL7390, Act: R°248.5-R°249.1 (427 of 780)
Search Act
previous | next
Act R°248.5-R°249.1  
Act
Date: 1497-01-03

Transcription

2018-11-19 by Karel Embrechts
Item jan van leeuwe woenen(de) te leefdale ter/
eenre ende ka(tlij)[ne] mi(n)nens die als geleydt nae des(er)/
stadt recht tot allen den goeden beyde have ende/
erve gheerts cleynwercx huer hadde doen leve(re)n seke(r)/
goede te leefdale gelegen die de selve g(er)t ende zijn
//
wijff aldair houden(de) wae(re)n ende die de selve katlijn/
dair toe met vo(n)nisse van co(n)tumacie(n) gewesen/
zijnde bij voirgaen(de) proclamacie(n) hadde doen v(er)coepen/
op hoegen t(er) ande(re) nae dien p(ar)tien d(aer)o(m)me tegen/
malcande(re)n inde banck voe(r) meye(r) ende scepen(en) van/
loeven(en) een wijle tijts gedincst hebbe(n) gehadt/
Soe v(er)re dat nae seke(re)n thoen dair inne geleydt/
zijnde bevonden was dat doffic(ie)r vand(er) plaetsen/
ten v(er)sueke vand(er) selv(er) katlijne(n) thoemase loenijs/
die den slach creech vanden selve(n) coepe den selven/
slach voird(er) ende breeder gegeven hadde dan der/
selver ka(tlij)[ne(n)] recht ende actie van dien hen exten/
deerden want openbair bleeck dat die v(er)cochte/
goede ware(n) gecome(n) vand(er) zijd(en) van gheerts/
cleynwercx wive ende alsoe en conste dien coop/
niet lang(er) stadt gegrijpen dan alsoe lange g(er)t wae(r)/
man ende mo(m)boir van zijne(n) wive Wair o(m)me/
de selve van leeuwe die dien coop onthoeght/
hadde sustineerde der selv(er) coma(n)scap en(de) der xviii/
rinsgulden(en) oft eene(n) rinsgulden(en) erff(elijc) ongehoud(en)/
te zijne het en wae(re) dat hem gedaen wordd(en)/
goede guedinge vand(er) p(ro)p(ri)eteyt en(de) erfdom d(er) selv(er)/
goede dair op der selv(er) ka(tlij)[ne(n)] beleydt niet/
op en sloech mits den reden(en) voirs(creven) Sijn/
comen voir scepen(en) van loeven(en) nabescreven/
kynnen(de) en(de) lijden(de) dat zij met malcande(re)n ov(er)come(n)/
zijn aengaen(de) der selv(er) questien en(de) gescille(n) der/
pointen h(ier) nae volgen(de) die zij malca(n)de(re)n geloeft/
hebben tonthouden(e) o(n)verbreckelijck Inden yersten/
es de voirs(creven) jan gesceyden vand(er) voirs(creven) co(m)ma(n)scap/
die he(m) bij onthogen(en) gelijc voe(r) bleven was/
acht(er)volgen(de) den slage die de voirs(creven) thomaes
//
loenijs gelijc voe(r) gedaen hadde Scelden(de) de/
selve katlijne als geleydt d(aer)aff quijte behalven/
alleen(e) ende h(ier)inne v(er)sien dat hij blijft ongehind(er)t/
in zijne(n) rechte en(de) gued(inge) vand(en) (½) boend(er) lants gelegen/
te leefd(ale) opten h(er)twinckele neve(n) weerberch om/
dat als zijn proper erve yerst nae gheerts cleyn/
wercx doot erffel(ijc) te behouden Welck (½) boender/
de selve jan van nu voirtaene gheerts leefdage/
lanck van hue(r) te pachte genomen heeft jairlijcx/
om ende voe(r) vi mol(evaten) corens pag(abilis) cu(m) va(n)no me(n)s(ur)[e]/
lovan(iensis) der selv(er) katlijne(n) mi(n)i(n)cx s(in)[te] andriesmesse/
apostels te betalen ende te loeven(en) der selver ka(tlij)[ne(n)]/
te leve(re)n tot hue(re)n huyse quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] rnde heeft/
hue(r) geloeft tselve lant gheerts leefdage lanck loffel(ijc)/
te wynne(n) te werven ende te mesten gelijc regenoeten/
boven ende beneden Ende de selve katlijne sal met/
hue(re)n beleyde moegen sueken huer voird(er) scult op g(er)de/
cleynwerc en(de) zijn oft zijns wijfs and(er) goede dair zij/
die sal moegen bevi(n)den ombelet vanden selven ja(n)ne/
van leeuwe Ende de costen in w(er)sijden bij p(ar)tien gedaen/
sulle(n) wordden ge(com)penseert ende bliven quijt deen/
tegen dand(er) ende h(ier)mede sal v(er)smelten doot ende/
te nyeute zijn alsulke gedinge alse zij tegen malca(n)de(re)n/
gehadt hebben gelijc voe(r) inde banck voir meye(r) ende/
scepen(en) van loeven(en) Ende de selve katlijne heeft/
geloeft den voirs(creven) janne met hue(re)n beleydde int/
selve half boend(er) lants te houden desselfs g(er)ts cleynwercx/
leefdage lanck cor(am) buets(ele) baets januarii t(er)cia
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt