SAL7390, Act: R°333.3-V°334.1 (555 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°333.3-V°334.1  
Act
Date: 1497-03-09

Transcription

2021-04-25 by Karel Embrechts
Item henr(ic) smet sone wijle(n) wout(er)s [gehete(n) op te(n) berch] woenen(de) te/
libbeke heeft genomen ende bekint genomen te hebben(e)/
tegen goerde vanden berge thoff te wervelt geleg(en)/
den selven goirde toebehoiren(de) van nu halfm(er)te/
naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van negen jae(re)n lanc due(re)nde/
deen nae dand(er) sond(er) middel vervolgende Behalven/
dat zij van malcande(re)n sullen moegen scheyden oft/
yeman(de) van hen geliefde van drie jae(re)n te drie/
jae(re)n behoud(elijc) dat de ghene die alsoe scheyden sal/
willen dat hij dat den ande(re)n sculdich sal zijn/
een half jair te voe(re)n te cundigen en(de) op te segghen/
ende dat te houdene ter hellicht wynni(n)gen van/
allen vruchten ende die opt velt te deylen(e) ende/
dan des voirs(creven) goerts deel ierstw(er)ff in te voeren/
alst gebonden is van een(en) stucke It(em) sal de voirs(creven)/
win jairlijcx hebben voe(r) uuyt in die stortte een half/
boend(er) lants niet vanden archsten noch vanden besten/
om d(aer)op te saeyen crocke pastue(re) ende dat hem/
gelieven sal ende eest dat hijs meer saeyt soe/
sal goirt alsoe vele somercorens hebben van gelijk(er)/
/ plaetssen Item sal de wynne oic jairlijcx voir uuyt/
hebben inde brake een dach(mael) lants om pastue(re) d(aer)op/
te saeyen voe(r) de p(er)de ende des sal de wynne goirde/
moten bereyden dlant tot eene(n) halste(r) lijsaets/
dat goirt d(aer)toe sal moten leve(re)n voir goirde alleen(e)/
en(de) de wynne sal oic soe vele d(aer) toe moegen besayen/
tot zijne(n) p(ro)fijte It(em) sal die wynne voirs(creven) alle die/
lande wynnen ende mesten gelijc regenoeten ende met/
zijne(n) getidige voe(re)n It(em) alst coren tijtverdich es te/
bynden(e) soe sal die voirs(creven) goirt d(aer) in thoff eene(n) synden/
om die bande te slaene ende tot zijnd(er) hellicht toe/
te siene It(em) soe salmen jairlijcx coopen dertich ma(n)delen/
stroes ende d(aer) aff soe sal goirt die tweedeelen/
betalen ende de wyn dat derde deel ende hij saelt/
haelen dair ment coept sonder goirts cost It(em) men/
sal jairl(ijcx) totten voirs(creven) goede coepen xii oft xv voed(er)/
mest opdats behoeft ende d(aer) aff sal de wyn oic/
tderdel bet(alen) sal ende goirt die tweedeele(n) It(em) de/
wyn sal jairlijcx mergelen een boend(er) lants ende/
altijt met xxiiii oft xxv voede(re)n mergels ende/
dien m(er)gel sal goirt op die cuyle bet(alen) It(em) hij sal/
den wynne tot elken boende(r) geven een mudde/
even(en) voir zijn p(er)de It(em) sal de wyn jairlijcx houden/
een hondert oft iii vie(re)ndeel scape It(em) sal de wyn/
jairlijcx leve(re)n twee hond(er)t leve(re)n walms om ald(aer)/
int hoff te verdecken(e) It(em) oft goirt e(n)nigen walm/
cochte om in thoff te v(er)decken(e) dien sal de wyn/
naird(er) halen ende oic allen den leem steen(en) ende/
and(er)ssins totten ouden w(er)cke It(em) oftmen e(n)nighe/
erwijten saeyde d(aer) aff sal goirt die hellicht va(n)d(en)/
saeyde leve(re)n It(em) sal de voirs(creven) wyn jairlijcx hebbe(n)/
die weye inden bruel tgroot eeussel achter thoff/
ende dov(er)ste eeussel in die diepe ende elckx/
jairs om achtien hollants gulden(en) te xvi st(uvers) tstuck/
/ drie pl(a)c(ken) brab(ants) voe(r) den stuve(r) gere(re)kent tallen s(in)[te]/
m(er)tensmesse vallende ende bynnen meys o(n)begrepen/
volbet(aelt) te zijne It(em) sal de voirs(creven) wyn jairlijcx/
hebben zijn berringe op tvoirs(creven) goet aen de wynnen(de)/
lande ende eeussele die in zijnd(er) hueri(n)gen zijn uut/
gesceyden den cleynen boeg(ar)t ende aen strunckeyken/
en(de) vorlen sonder opgaen(de) houdt te sleenen It(em) sal/
de wyn alle de huysen houden vand(er) ond(er)ster/
rijkelen totter platen ende goirt salse hem yerstw(er)f/
vaste maken It(em) alle dat oeft dat opt voirs(creven) goet/
jairlijcx wassen sal dat selen zij te gelijcke deylen/
ende te gelijcke doen lesen sonder int hoefken acht(er)/
goirts huys aen dat wat(er)ken ende den cleyne(n) boeg(ar)t/
behalven den gheetsing inde grecht ald(aer) Van welken/
geetsinge de wyn de hellicht hebben sal dat sal/
goirt alleene hebben ende die wynne sal goirts/
deel hem te loeven(e) eest dat hijs opt tgoet niet en/
vercoep(er)t mair eest dat hijt v(er)coept soe sal de/
wyn der leveri(n)gen ongehouden zijn ende oft wint/
slach quame soe sal de wyn dat rapen en(de) dan selen/
zij dat te gelijcke deylen It(em) sal de voirs(creven) wyn/
alle de lande ten leste jae(r) wel gewo(n)nen ende/
besaeyt laten alsoe hij die aenveert heeft gelijc/
regenoeten Te weten(e) den roggen(en)art opt vier/
getijdige voren met wint(er)coren(en) besaeyt den/
somerart geheel behalven vijff dach(mael) geheeten/
den goluys hoff o(m)megedaen ende de stortte all/
eens o(m)megedaen It(em) oft gebuerde dat den voirs(creven)/
wynne in zijne(n) afscheyden(en) vand(en) voirs(creven) goede/
ov(er)bleve crocke oft hoy dat soude hij moeghen/
met hem voeren sonder yema(n)ts wed(er)seggen Item/
alsoe v(er)re de wynne ten afscheyden(en) vanden hove/
/ niet betailt en hadde dweygelt dat op zijn leste/
jair als hij d(aer) aff toech vallen soude dat hij goirde/
dat sculdich sal zijn te betalen(e) eer hij aftrect niet/
tegenstaen(de) dat hij gelijc voe(r) dach heeft tot halfmeye/
ten zij dat hij goirde sulken borchtocht d(aer) voe(r) stelle/
d(aer)mede hij te vreden zij It(em) de voirs(creven) goirt heeft/
geleent den wynne twee mudden rogs vijf mudden/
even(en) ende een mudde g(er)sten die de wynne geloeft/
heeft goirde te betalen(e) bynnen drie jae(re)n naistc(omende) t(am)q(uam)/
ass(ecu)[tu(m) En(de) alle dese vorw(er)d(en) (et)c(etera)] cor(am) h(er)meys hellicht m(ar)tii nona
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt