SAL7390, Act: R°344.2-V°344.1 (571 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°344.2-V°344.1  
Act
Date: 1497-03-15

Transcription

2019-01-22 by Karel Embrechts
Ind(er) saken uutstaen(de) tusschen janne huyne porte(r) va(n) ant/
werpen t(er) eenre en(de) pete(re)n vand(er) hoeven t(er) and(er) zijden ae(n)/
gaen(de) den coepe vand(en) hoeven gelegen te zanthove(n) bijd(en)/
selve(n) ja(n)ne huyne voirmails gecocht tegen pete(re)n vand(er)/
hoeven vors(creven) en(de) sijnen co(n)sorten d(aer)aff nae alt(er)catie van/
p(ar)tien h(ier) vormails gewesen is dat pet(er) vand(er) hoeven/
soude ov(er)bringen alsulke(n) huwelijcke vorw(er)de als tande(re)n/
tijden tussche(n) he(m) en(de) zijn huysvr(ouwe) en(de) hue(re)r beyd(er) vriende(n)/
gebuert mach wesen de welke genoech inhoud(en) soude/
dat hij mechtich soude mogen wesen met sijnd(er) huysvr(ouwe)/
de vors(creven) hoeve en(de) goeden te mogen vercoepen (et)c(etera) Es/
op heden deselve pet(er) geco(m)pareet bij willem(me) van leefdale/
sijne(n) p(ro)cur(eur) als ten daige dienen(de) tot des vors(creven) steet seggen(de)/
ond(er) den ande(re)n dat pet(er) nootsake hadde om buten te/
zijne en(de) alsoe niet mogelijck en was dat hij alsnu ge/
noech soude doen bege(re)nde dair toe eene(n) seke(re)n ande(re)n/
gelegen(en) dach De wed(er)p(ar)tie sustine(re)nde de co(n)trarie v(er)socht/
want sij van buten was en(de) lange gevolght hadde d(at)/
hij den daighe genoech sijn soude navolgen(de) den voirs(creven)/
/ lesten appoi(n)temen(t) oft dat hij in dien versteke(n) soude/
wesen Seggen(de) oic dat lodewijck vand(er) borch met sijnd(er)/
huysvr(ouwe) die oick een vand(en) vercoep(er)s d(er) vors(creven) goed(en) wae(re)n/
gereet was en(de) hem geseet hadde te doene desmen bevi(n)de(n)/
soude des reden(en) en(de) recht wae(r) sond(er) den vors(creven) ja(n)ne vele/
ombehoirl(ijcke) moytenissen te doen(e) de welke nochtan sieck/
lach en(de) en conste niet geco(m)pare(re)n den welken de voirs(creven)/
jan hielt voir geexcuseert hoe wel hij d(aer) niet en was noch/
en soude en(de) dat d(er) wet oick wel kynlijck was sijn/
siecheyt bege(re)nde alsoe recht tege(n) den vors(creven) pete(re)n en(de)/
zijne(n) p(ro)cur(eur) vors(creven) den procur(eur) des vors(creven) pet(er)s altijt sustine(re)nde/
t(er) co(n)trarie(n) Es geappoi(n)teert en(de) uutgesproken dat de/
vorsc(even) pet(er) bynne(n) dese(n) daige acht(er)volgen(de) de(n) vors(creven) leste(n)/
appoi(n)teme(n)te genoech sal doen vand(er) vors(creven) huwel(ijcker) vor/
werde(n) ind(er) mate(n) dat geappoi(n)teert es om die in rechte/
texhibe(re)n op in dien v(er)steken te zijne ende appoi(n)tem(en)t/
int leste bedingde van p(ar)tien gegeve(n) te wordden des/
goensdaigs nae beloken(en) paesschen naistcomen(de) alsoe/
de wet bevi(n)de(n) sal behoe(re)nde op des p(ar)tien tande(re)n/
tijden bijden raide geco(n)cludeert hebbende actu(m) in (con)s(ili)[o]/
opidi m(ar)tii xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt