SAL7390, Act: R°357.2-V°357.1 (583 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°357.2-V°357.1  
Act
Date: 1497-03-25

Transcription

2019-01-25 by Karel Embrechts
Item de voirs(creven) gheert vanden bossche in p(rese)ntia/
heeft genomen ende bekint genomen te hebben(e) van/
den voirs(creven) gerardo vanden male de voirs(creven) ii(½) dach(mael)/
lants Te houden te hebben van halfm(er)te lestleden/
eenen t(er)mijn van xii jae(re)n lanck due(re)nde deen nae/
dand(er) sond(er) middel vervolgen(de) elcx jairs d(aer)enbynnen/
om ende voe(r) drie mudden ende zesse halste(re)n roghs/
pag(abilis) cu(m) va(n)no mens(ur)[e] lovan(iensis) jairlijcx s(in)[te] andriesmesse/
ap(oste)ls te betalen(e) en(de) te loeven(en) ten woenhuyse des voirs(creven)/
gerardi te leve(re)n quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Item is vorw(er)de dat/
de voirs(creven) g(er)t vanden bossche de grechten en(de) vreden/
in w(er)sijd(en) vanden voirs(creven) land(en) den t(er)mijn voirscr(even)/
due(re)nde tsijne(n) laste wel ende loffelijc ond(er)houden/
sal It(em) oft den voirs(creven) gerardo geliefde tvoirs(creven) lant/
bynnen den voirs(creven) t(er)mijne wa(n)neer dat wae(r) te v(er)copen/
oft selve te houden oft om zijne(n) pe(n)ni(n)ck te doen wynnen/
/ dat de selve gerardus in dien gevalle alsoe sal moege(n)/
aenverden tallen tijden alst hem gelieft des(er) pechtingen/
en(de) uuytgevi(n)gen niet tegenstaen(de) behalven dat de/
selve gerard(us) van dien jae(r) als dat gebuerde den voirs(creven)/
g(er)de contente(re)n soude ten goed(en) mans p(ri)se van zijnen/
arbeyde ende coste die hij bynnen dien jae(r) opt selve/
lant meer gedaen soude hebben dan hij ten uuytgaen(e)/
vanden t(er)mijne sculdich wae(r) te laten(e) It(em) dat g(er)t dit/
lant wynnen ende werven sal gelijc regenoeten/
en(de) dat laten ten uutgaen(e) vanden t(er)mijne alsoe hij dat/
nu aenveert heeft te weten(e) bloet Item dat gheert/
den voirs(creven) gerardo jairlijcx des(er) t(er)mijn due(re)nde sculd(ich)/
sal zijn te wijntijde een voed(er) wijns op zijne(n) wijng(ar)t/
te loeven(en) te halen(e) ende tsijne(n) huyse te vueren(e) ende/
desgelijcx oick een voed(er) reven ende staken in zijnen/
sasuyne cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt