SAL7390, Act: R°361.3-R°362.1 (587 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°361.3-R°362.1  
Act
Date: 1497-03-31

Transcription

2019-01-25 by Karel Embrechts
Vander questien gecome(n) bijden raide vand(er) stadt/
tusschen balthasar de courtais t(er) eenre en(de) goirde/
rogge heynen ende claese van raveschote gebruede(re)n/
ende janne wante ma(n)demake(r) t(er) ande(r) zijden ae(n)gaen(de)/
seke(r) v(er)leeghde pe(n)ni(n)gen loepen(de) t(er) so(m)men van xxi/
rinsgulden(en) drie stuv(er)s een bl(an)c die de selve baltasar/
voir tgeselscap vanden pensoen h(ier) voirmaels v(er)leet/
heeft ende d(aer) aff hij den selven goede rekeni(n)ge/
gedaen heeft ind(er) feesten lestw(er)ff tantw(er)pe(n) gehouden/
/ bege(re)nde d(aer) aff vanden selven bet(aelt) te wordden(e) besu(n)d(er)[t]/
vanden voirs(creven) vier p(er)soenen want tgeselscap hem/
toegegeven hadde om tot zijne(n) pe(n)ni(n)gen te gerake(n)/
dat hij vier p(er)soenen uten selven geselscape soude/
moegen uutnemen die hem sijn bet(alinge) doen souden/
en(de) die v(er)halen aende ghene die die sculdich wae(re)n/
te betalen te weten(e) aen die vanden selve(n) geselscape/
hopen(de) alsoe dat zij hem d(aer)aff v(er)nuegen souden/
te voirde(r) want hij lange gebeyt hadde ende/
notelijck behoeven(de) was seke(r) pe(n)ni(n)gen Dair/
tegen de voirs(creven) vier p(er)soenen excipieerd(en) ende/
seyden dat zij thoenen wouden dat de voirs(creven)/
balthasar aengenome(n) hadde ende d(aer) mede te/
vreden geweest dat hij tgedeelte van zijne(n)/
pe(n)ningen voirs(creven) soe v(er)re dat den brued(er)s aengaen/
mochte ind(er) selv(er) geselscap wesen(de) dat hij die selve/
aen hem v(er)halen soude ende alsoe hoepten zij/
dat zij d(aer)inne niet gehouden en souden wesen/
Ende soe v(er)re dat der geselscap and(er)ssins aenghinck/
verwonderden zij hen dat zij d(aer) mede meer belast/
souden wordden dan dande(r) om zijn pe(n)ni(n)gen te/
vergade(re)n al mocht geconsenteert zijn als boven bijd(en)/
gemeyne(n) geselscape dat hij vier p(er)soenen soude/
moegen nemen hopen(de) alsoe t(er) (contra)rien d(aer)aff/
ongelast te bliven Es geappointeert en(de) uutge/
sproken bijden voirs(creven) raide dat de voirs(creven)/
vier p(er)soenen gehouden sullen zijn den voirs(creven)/
balthasar de voirs(creven) so(m)me te betalen(e) te weten(e)/
alle weken eene(n) pet(er) innegaende in sondaige/
naistcomen(de) totter vold(er) betalingen der selv(er) so(m)men/
op conditie wair zijt xiiii nachten lieten ov(er)/
gaen dat dan de geheele so(m)me gevallen soude/
wesen en(de) d(aer) aff sullen de voirs(creven) vier p(er)sonen/
moten hue(r) diligen(cie) doen om die pe(n)ni(n)g(en) te/
crijgen aende gene die d(aer)inne gehouden souden/
moegen wesen ende bij alsoe d(aer) yema(n)t wae(r)/
/
die weygeri(n)ge maecte dat zij de selve met/
rechte d(aer)toe vervolgen sullen H(ier)inne oick v(er)sien/
want de voirs(creven) vier p(er)soenen hen thoenisse v(er)meten/
hebben als voe(r) aengaende den brued(er)s dat hen dat/
te baten comen sal soe v(er)re zij huers v(er)meets in/
dien volcomen ende d(aer) aff vanden advena(n)t der selv(er)/
so(m)men o(n)gelast bliven soe v(er)re dat den brued(er)s aen/
cleven mochte ende and(er)s niet dair toe zij/
dach genomen hebben van thoene en(de) om tselve te/
doen blijcken op in goensdaige naistcomen(de) in/
(con)s(ili)[o] opidi m(ar)tii ultima
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt