SAL7390, Act: R°403.2-R°404.1 (651 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°403.2-R°404.1  
Act
Date: 1497-04-27

Transcription

2019-10-31 by Karel Embrechts
Eene deili(n)ge ende sceydinge geschiet ende/
gemaect zijnde tusschen arnde van halle sone/
wijlen jans van halle ter eenre ende jouffr(ouwe) marien/
van halle zijnd(er) zuster no(n)ne p(ro)fesse inden gasthuyse/
van thienen ter ande(r) zijden op ende van den/
goeden die hen tsamen opte(n) xx[ten] dach dece(m)br(is)/
lestleden voe(r) scepen(en) van thienen tegen jouffr(ouwe) yden/
van halle weduwe daneels wijlen van sintruyden/
ende jouffr(ouwe) marien van diest weduwe joes wijlen/
van halle inde(n) name van genofene(n) van halle/
hue(r) docht(er) die zij behouden heeft vanden selven/
/ wijlen joese hue(re)n man brueder als hij leefde der/
voirs(creven) arnts jouffr(ouwe) marien ende yden van halle/
aengedeylt zijn uut ende vanden goeden hen allen/
bleven ende verstorven bij ende nae de doot ende/
aflivicheit des voirs(creven) wijlen jans van halle ende/
sapientien wijlen van boeslinthe(re) zijnd(er) huysvrouwe(n)/
vader ende moeder als zij leefden der voirs(creven) kinde(re)n/
van halle ende oic bijd(er) aflivicheit jouffr(ouwe) aliten/
wijle(n) van boeslinthe(re) zuster als zij leefde der voirs(creven)/
sapientien ende moeye der zelv(er) kinde(re)n van halle/
te deylen/
Soe sijn bleven ende gevallen den voirs(creven) arnde/
van halle in sijn deilinghe de goede nabescreven/
Ierst huys ende hoff mette(n) schue(re)n stallen weyen/
wi(n)nen(de) landen bosschen vivers ende allen den toebeh(oerten)/
alsoe die gelegen zijn inde p(ro)chie van meenssele ter/
plaetssen geheeten nijssenrode tusschen de thienssche/
strate aldair in deen zijde de strate gaende van/
meenssele te bynckem w(er)t ter ande(re) de goede m(ijns)/
he(re)n van chanteraine ter derder ende de goede/
der tafele(n) van aetrode ter vierder zijden Item/
noch alsulken p(ar)t portie ende gedeelte als den/
selven arnde en(de) jouffr(ouwe) marien van halle tsame(n)/
competeerden ende aengedeilt zijn inde goede/
van aetrode in landen beemden ende bosschen soe/
die gelegen zijn ende goirdt vanden wyere/
aldair houdende es in pechti(n)gen Item noch/
alsulken p(art) ende gedeelte als hen beiden oick/
aengedeilt zijn inde goede van bynckem in/
landen beemden bosschen ende vivers soe die/
gelegen zijn te bynckem onder m(ijn) hee(r) van cha(n)traine/
opde co(m)me(re)n ende lasten dair uutgaende soe/
verre de voirs(creven) arnt ende jouffr(ouwe) marie die navolgen(de)/
der voirs(creven) deili(n)gen te thiene(n) geschiet sculdich zijn te drage(n)/
/ t(er)mi(ni)s debit(is) p(er)solven(dum) van welke(n) co(m)me(re)n de voirs(creven)/
jouffr(ouwe) marie geloeft heeft den selve(n) arnde te baten te/
comen en(de) jairlix te dragen en(de) te betale(n) eene(n) halve(n) sack/
core(n)s erff(elijc) tot hue(re)n laste hanc quoq(ue) et sat(is) prout/
cor(am) hermeys baets aprilis xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt