SAL7390, Act: R°407.3-R°408.1 (658 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°407.3-R°408.1  
Act
Date: 1497-04-28

Transcription

2019-02-09 by Karel Embrechts
Vand(er) q(ue)stien die voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) bedinct heeft/
geweest tusschen janne stockincx al(ia)s de beenhouwe(re) ende arnde/
van meerbeke ae(n)legg(er)s t(er) eenre en(de) lijsbet van breedzijp wed(uw)[e]/
jans wijlen huens verw(er)dersse t(er) ande(re) dair deselve ae(n)legg(er)s/
huer ae(n)gesproken hebben van seke(re)n gelueften van hen tont/
heffen(e) en(de) te lossen(e) van seke(re)n borchtochten die zij voirmails/
gedae(n) hadden voe(r) hue(re)n man te weten(e) aen willem(me) yde(n) en(de)/
ja(n)ne roelants des sij he(n) gedroegen tot seke(re)n acten geregistreert/
ind(en) scepen(en) p(ro)thocol van thieldonck en(de) oic tot levend(er) warh(eit)/
en(de) hoe zij geloeft hadden met hue(re)n brued(er) oft vriende te/
loeven(en) te gaene deselve te lossen(e) op dat zij conste en(de) dat/
zij wel mechtich was dat te doene van twintich rinsg(ulden)/
sjars dat sij oick nae huers mans doot was bliven sitten(de)/
in have en(de) in erve(n) hoepen(de) wair [zij] dat gethoenen consten dat/
de wed(uw)[e] gehouden soude sijn he(n) vand(en) selve(n) borchtochten/
te lossen(e) Dair tegen de wed(uw)[e] t(er) co(n)trarie(n) sustine(re)nde p(rese)nteer/
de te bewijsen hoe hue(r) wed(er)p(ar)tie met beleyde van lov(en)/
huer vormails behulpen hadde alh(ier) inde banck voe(r) meye(r)/
en(de) scepen(en) soe op hue(r) goede soe and(er)s p(er)sonelijck van toeseg/
gen(en) en(de) oick ae(n)veerden(en) der goeden dair sij in wae(re)n ver/
doelt gewesen en(de) succu(m)beerden en(de) hoe zij huer d(air) nae/
alh(ier) in rechte o(m)me nyeuwe ae(n)sprake te v(er)wachten/
/ hadde gep(rese)nteert tegen deselve hue(r) wed(er)p(ar)tie die niet en/
comp(ar)eerde soe zij dat met vo(n)nissen van scepen(en) alh(ier) ende/
p(rese)ntatie(n) in die(n) p(rese)nteerde te thoene(n) en(de) oic hoe hij d(air)nae/
te rechte betogen hadde geweest en(de) bedinct vand(er) selv(er)/
huerd(er) wed(er)p(ar)tien te thieldonck inde banck D(air) uut(er)lijck/
de scep(enen) van thieldonck verhoe(re)nde dat scep(enen) br(ieven) van loven(en)/
ae(n)ghinck renvoieerde(n) de sake en(de) p(ar)tie(n) met hue(re)n vo(n)/
nisse ten vo(n)nissen alh(ier) inde banck voirs(creven) dair de wed(uw)[e]/
soe v(er)re ind(er) saken was gep(ro)cedeert dat p(ar)tien in we/
d(er)sijden op hue(re)n thoen wae(re)n gestelt ende nae dien/
dae(n)legg(er)s niet voirde(r) gethoent en hadden dan vander/
geluften bijd(er) wed(uwen) gedaen van hen tontheffen(e) op dat/
zij conste en(de) van hue(re)n rijcdo(m)me vand(en) twintich gul(den)/
sjaers huers v(er)mets niet en wae(re)n volcome(n) noch oick/
vand(en) have(n) en(de) goeden nae huers mans doot ae(n)veert/
te hebben(e) dan alleene met drie getughen d(air)aff deen/
te weten(e) henr(ic) van diepe(n)dale met rechte niet gedaight/
en was noch versocht geweest gedaight te worde(n)/
en(de) dande(r) te weten(e) raes mathijs met rechte gebat/
teert werdt en(de) bevonde(n) niet tuyghbair wesen(de) en(de)/
also hue(re)r beyd(er) thoen nul en(de) van onwerden en(de) zij op/
huer zijde genoech hue(re)r v(er)meten(en) poenten volquam En(de)/
de hee(re)n scepen(en) mits d(er) duyst(er)heyt van desen thoene/
en(de) v(er)stande in die(n) en(de) om de sake nairde(r) tond(er)vinde(n) met/
hue(re)n von()nisse dese sake ind(er) stadt handen en(de) tott(er) stadt/
t(er)minatie(n) hebben gestelt Welken raidt rapport hebben(de)/
vand(en) scepen(en) van loven(en) vanden bedinge(n) vors(creven) en(de) den/
thoen d(air)op geleyt in wed(er)sijden met aldes d(air)aen cleeft/
vindende den thoen in hem selve(n) mits d(er) afsnydinge(n)/
vand(en) voirs(creven) getugen d(er) aenlegg(er)s en(de) de sake duyst(er)/
geappoi(n)teert heeft den ae(n)legge(re)n tot naird(er) clarnissen/
ind(er) selv(er) saken de welke naird(er) ind(er) tweest(er) instan(cien)/
van dien wat meer gedoceert hebben bove(n) den vorsten/
/ dan zij te voe(re)n hadden en(de) dat tselve p(ro)ces van yerst niet wel/
gehandelt en heeft geweest heeft met hue(re)r uutsprake(n)/
p(ar)tien gestelt op huer yerste om naird(er) en(de) cleerd(er) hue(r) sak(en)/
te beleyden actu(m) in co(n)silio opidi p(rese)ntib[(us)] ambobus burg(imagistr)[is]/
et plu(r)ibus aliis de co(n)silio ap(ri)lis xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt