SAL7390, Act: R°450.3-V°450.1 (721 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°450.3-V°450.1  
Act
, eerste 8 lijn in lat
Date: 1497-06-02

Transcription

2019-04-04 by Karel Embrechts
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit/
joh(ann)em mo(m)mart ad om(n)ia et singula bona i(m)mobilia et/
he(re)ditar(ia) gerardi van hove ubicu(m)q(ue) locor(um) tam infra/
lovaniu(m) q(uam) extra in p(at)ria braban(tie) sit(a) in mans(ionibus)/
domibus curt(ibus) t(er)ris ar(abilibus) prat(is) pascuis silvis/
vineis censu trecensa redd(itibus) et reliquis p(er)tinen(tiis)/
univ(er)s(is) pro certa senten(tia) scabinoru(m) lovanien(sium)/
/ quaru(m) tenor sequit(ur) in hec verba Nae dien/
dat tusschen janne mo(m)mart als ae(n)legge(r) t(er) eenre/
ende gheerde vanden hove t(er) ande(r) zijden nae zeke(r)/
thoenissen in wed(er)sijden tusschen hen geleyt bij scepen(en)/
van loeven(en) onlanx gewesen is vo(n)nislijck dat de/
selve gheert den selven janne sculdich soude/
zijn te voldoene de xxxix stuv(er)s die hij hem/
heyschte van zeke(re)n eycken ende eenen alboem/
die hij hem vercocht hadde bove(n) des hem gheert/
van sculden die hij den selven sculdich was d(air)aen/
gecort hadde oft dat deselve gheert den selven/
janne bewijssenisse dade vand(er) voldoeni(n)g(e) der zelv(er)/
xxxix stuv(er)s ende deselve gheert ten voirleden(en)/
daghe van rechte noch oic op heden als ten verstreken(en)/
daghe niet geco(m)p(ar)eert en es noch hem gevordert/
en heeft e(n)nige bewijssenisse d(air)aff te doene en(de)/
de voirs(creven) jan het recht voirde(r) dairinne beg(er)t en(de)/
versocht heeft Soe hebben de scepen(en) van loeven(en) t(er)/
manissen des smeyers vo(n)nislijck gewijst wair de/
selve gheert niet en quame bij hem oft procur(eur)/
voe(r) den opstaene smeyers ende der scepen(en) de/
bewijssenisse doen dat dan de selve gheert gehoude(n)/
soude zijn den selven ja(n)ne de voirs(creven) xxxix stuv(er)s/
te voldoene in sca(m)pno cora(m) om(n)ibus scabinis dempto/
buetsele aprilis penult(ima) a(n)n[o] xcvii[o] et h(ab)uit/
que(re)las hiis int(er)fueru(n)t h(er)meys buetsele junii s(e)c(un)da
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt