SAL7390, Act: R°456.2-V°456.1 (727 of 782)
Search Act
previous | next
Act R°456.2-V°456.1  
Act
Date: 1497-06-02

Transcription

2019-04-07 by Karel Embrechts
It(em) de voirs(creven) joes de hertoghe ende henr(ic) van ravescote/
goreelmake(r) hebbe(n) geloeft ind(ivisim) inden name ende/
van wegen der voirs(creven) weduwen pi(n)nocx den voirs(creven)/
executeurs dat zij mette(n) pe(n)ni(n)gen comende vanden/
coepe vand(er) voirs(creven) rinten van seven hollansg(ulden) erff(elijc)/
die de voirs(creven) weduwe tegen hen gecocht heeft den/
pe(n)i(n)ck xiiii beloepen(de) tsamen t(er) so(m)men van xcviii/
hollansg(ulden) die maken te rinsg(ulden) gerekent lxxviii/
rinsg(ulden) viii stuv(er)s lossen ende afquijten zullen/
met vollen pachte alsulke(n) xiiii rins g(ulden) lijftochten/
sjaers als meest(er) stas vand(er) hoeven met scepen(en) br(ieve)/
van loeven(en) heffende is opden voirs(creven) henr(icke) wijlen/
cleynart ende zijn medeborghen nae inhoudt vand(er)/
selve(n) scepen(en) br(ieve) ende dat tusschen dit ende den/
yersten valdach van dien Behoud(elijc) oic dat der zelv(er)/
weduwen dairtoe oic volgen zullen die twintich/
/ rinsgulden(en) die willem van leefdale den selven/
executeurs sculdich es uut saken van twee mudden/
rogs erff(elijc) met lichte(n) gelde gecocht bijd(en) voirs(creven) wijlen/
henr(icke) cleynart op janne ve(re)ntruden coste(r) van bethekem/
met scepen(en) br(ieven) van loeven(en) d(aer)aff gemaect zijnde/
die de voirs(creven) willem van leefdale tegen de selve/
executeurs oec gecocht heeft om de voirs(creven) so(m)me van/
twintich rinsg(ulden) voirs(creven) welke twintich rinsg(ulden)/
de selve willem van leefdale geloeft heeft te betalen/
der voirs(creven) weduwen tott(er) voirs(creven) afquiti(n)g(en) behoeff/
der xiiii r(ins)g(ulden) lijftocht(en) voirs(creven) tusschen dit en(de) den/
yersten valdach der zelv(er) lijftocht(en) Ende dat de/
selve weduwe tsurplus vand(en) pe(n)ni(n)g(en) vand(er)/
geheeld(er) afquiti(n)gen der voirs(creven) xiiii rinsg(ulden) lijftochten/
en(de) den acht(er)stelle(n) d(air)aff gevalle(n) en(de) o(n)betaelt uutstaende/
mett(er) naest(er) verschijnend(er) rinten d(air)aff en(de) den costen/
d(air)op gedaen voirts gebreken(de) bove(n) de voirs(creven)/
lxxviii r(ins) g(ulden) viii stuv(er)s vande(n) coepe d(er) voirs(creven) seven/
holl(ans)g(ulden) erffel(ijc) ende twintich rinsg(ulden) eens vanden/
voirs(creven) twee mudden core(n)s gecomen voirts verleggen/
sal om de voirs(creven) lijftocht geheelic af te quijte(n) met/
vollen pachte aend(en) voirs(creven) meest(ere)n stasse vand(er)/
hoeven Ende des heeft t(er) ande(r) zijde(n) de voirs(creven) jan/
cleynart geloeft der selv(er) weduwen pi(n)nox te r(e)stitue(re)n/
ende te voldoene oic tussche(n) dit en(de) den naiste(n) valdach/
der voirs(creven) xiiii r(ins)g(ulden) lijftocht(en) alle alsulke pe(n)ni(n)gen/
als de selve wed(uw)e meer uutgeleet sal hebbe(n) het zij/
van pri(n)cipale(n) hootpe(n)ni(n)g(en) der voirs(creven) lijfpen(sien) van betaeld(en)/
rinten d(er) selv(er) en(de) van coste(n) gedaen ofte doene dan de/
voirs(creven) lxxviii r(ins)g(ulden) viii st(uvers) vand(en) coepe d(er) voirs(creven) vii holl(ans)g(ulden)/
erff(elijc) ende de voirs(creven) xx r(ins) g(ulden) vand(en) coepe d(er) twee mudd(en)/
rogs erffe(lijc) voirs(creven) gecome(n) gedragende zijn al t(er) goed(er)/
rechte(n) des(er) rekeni(n)gen tamq(uam) ass(ecutu)m cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-25 by Xavier Delacourt