SAL7390, Act: V°231.3-R°233.1 (400 of 782)
Search Act
previous | next
Act V°231.3-R°233.1  
Act
Date: 1496-12-23

Transcription

2021-01-11 by Karel Embrechts
Eene scheydinge ende deylinge geschiet ende gemaict/
zijnde tussche(n) he(re)n ende meeste(re)n janne wemeldingen
//
doctoir inden rechten he(re)n symon(e) sampeyn prieste(r)/
als mo(m)boirs van pete(re)n ende rogie(re)n wissonis nat(ur)like/
kynde(re)n meest(er)s roegiers wijlen wissonis rintm(eeste)r als/
hij leefde der cap(it)len van s(in)[te] pet(er)s te loeven(e) totter/
selv(er) mo(m)borien wettelijc gedeputeert ende gestelt/
bijd(en) eerw(er)digen hee(re) m(ijn) hee(re) den rectoir va(n)der univ(er)sit(eit)/
van loeven(e) t(er) eenre ende bruede(re)n janne collart/
brued(er) famillier vand(en) godsh(uyse) van tsh(er)togen dale/
inden name ende van wegen zust(er) marien wissonis/
gep(ro)fessijt inden selve(n) gods(huyse) oic docht(er) des voirs(creven)/
wijlen meest(er)s rogiers hebbende de selve brued(er)/
jan tot des naebescreven steet te doene behoirlijcke/
en(de) spe(ci)ale p(ro)cu(r)atie en(de) mechtich(eit) vand(er) abdissen en(de)/
co(n)vente desselfs godsh(uys) ond(er) de segele(n) vand(er) p(re)latu(r)en/
en(de) c(on)vente t(er) ande(r) zijd(en) op ende van den goeden/
erfpachten erfrinten lijfpen(sien) scatsculden en(de) haeff(elijcke)/
goeden den voirs(creven) drie kynde(re)n wissonis gelaten/
en(de) gemaict bijd(en) testame(n)te ende uut(er)sten wille desselfs/
wijlen meest(er)s rogiers huers vaders te deylen/
Soe zijn bleven ende gevallen den voirs(creven) bruede(re)n/
janne collart van wegen der voirs(creven) zust(er) marien/
wissonis inden name ende tot behoeff des voirs(creven)/
godsh(uys) van tsh(er)togendale de erfpachten lijfpen(sien) scat/
sculden en(de) ge(re)de goeden naesbescreven Ierst twee/
mudden core(n)s erff(elijc) aen ende op seke(re) goede ende/
onderpande toebehoiren(de) goirde van vileer gelegen/
onder bevekem oft d(aer)omtr(int) It(em) noch i(½) mudde core(n)s/
erff(elijc) aen ende op seke(re) goede ende onderpande/
oic den voirs(creven) goirde van viler toebehoiren(de) gelegen/
ond(er) bevekem voirs(creven) oft d(aer)omtrint It(em) noch vi halste(re)n/
corens erfpachts aen ende op seke(re) goede gelegen/
te longeville toebehoirende janne brombaix/
Item noch twee mudde(n) rogs lijfpen(sien) aen en(de) op seke(re)
//
goede henricx vanden poele gelegen te vroye(n)b(er)ghe/
Item noch de hellicht van xii rinsg(ulden) lijfpen(sien)[aen en(de) op de stadt van loeven(e)] staen(de)/
ten live der voirs(creven) sust(er) marie(n) en(de) pet(er)s wissonis/
met sulk(er) cond(icien) oft de voirs(creven) sust(er) marie aflivich/
wordde voe(r) den voirs(creven) pete(re)n hue(re)n brued(er) dat dan/
in dien gevalle der selver [sust(er)] marien hellicht der/
xii rinsg(ulden) lijfpen(sien) voirs(creven) bliven en(de) toecomen sal/
den selve(n) pete(re)n hue(re)n brued(er) ende oft pet(er) voir/
zust(er) marien aflivich wordde dat desselfs pet(er)s/
hellicht der selver lijfpen(sien) nae zijn doot oic blive(n)/
en(de) toecomen soude der selver suster marie(n) zijnd(er)/
sust(er) aen ende op de stad van loeven(e) d(aer) aff/
dand(er) hellicht den voirs(creven) pete(re)n wissonis alleen(e)/
toebeh(oerende) es It(em) noch sal sust(er) marien volgen de/
hellicht van alsulken acht(er)stelle(n) alse de selve/
stadt van loeven(e) t(er) causen vand(en) voirs(creven) xii/
rinsgulden(en) lijfpen(sien) totten daige toe van heden/
sculdich ende tachter is Item noch xii [rinsg(ulden)] eens/
die tvoirs(creven) capittel van sinte pet(er)s te loeven(e)/
den selve(n) wijlen meeste(re)n rogie(r) sculdich bleven/
is nae uuytwijsen(e) vand(en) besceyde d(aer)af zijnde/
It(em) noch xxv rinsgulden(en) eens gereets gelts It(em)/
eene silve(re)n schale It(em) twee silve(re)n croesen en(de)/
twee silve(re)n lepels Ende mits des(er) deyli(n)gen/
voirs(creven) sal tvoirs(creven) godsh(uys) van tsh(er)togen dale/
te vreden moten staen ende heeft de voirs(creven)/
brued(er) jan inden name vand(en) selve(n) godsh(uyse)/
geloeft d(aer) mede te vreden te zijne en(de) te blive(n)/
tot eeuwigen daigen alse voe(r) tp(ar)t en(de) portie/
rechte en(de) actien der voirs(creven) zust(er) marien oft/
den voirs(creven) godsh(uyse) van hue(re)n wegen co(m)pete(re)nde/
uuyt saken vand(en) voirs(creven) testame(n)te oft and(er)ss(ins)/
in e(n)nig(er) manie(re)n sonder in toecomen(de) tijden/
e(n)nich voird(er) recht oft actie uuyt saken/
van dien e(n)nichssins te p(re)tende(re)n En(de) den voirs(creven)
//
pete(re)n ende rogie(re)n wissonis gebruede(re)n ten bijsijne/
ende met wille weten(e) ende (con)sente vand(en) voirs(creven)/
hue(re)n mo(m)boirs zijn bleve(n) ende gevallen tsame(n) in/
huer deylinge de goede lijfpens(ie) ende scatsculden nae/
bescreven Te weten(e) ierst vie(re)ntwintich rinsgulden(en)/
lijfpen(sien) aen ende opde stadt en(de) ingesetene(en) der stad/
vand(er) gouwe(n) staen(de) ten live der selv(er) gebruede(re)n/
It(em) noch seke(re) erfgoeden gelegen bijd(er) gous int/
dorp geheeten ts(er)aers kercke d(aer)aff de selve gebrued(er)s/
hebben hue(re)r beyder leefdage lanck hue(r) tocht ende/
de welke v(er)pacht zijn bij cornelijse wissonis der selv(er)/
gebruede(re)n oem ende brued(er) des voirs(creven) wijlen meest(er)s/
rogiers jairlijcx om ende voe(r) vijff rinsguld(en) It(em)/
noch hue(re)r beyder tocht van eene(n) huyse gelegen/
inde hoelstrate tusschen thuys geheeten den pellicaen/
t(er) eenre ende derve wout(er)s vand(en) broecke t(er)/
ande(re) opden co(m)mer ende last uuyten selven huyse/
gaende ende voirts noch alle ande(r) goed(en) chijsen/
rinten lijfpen(sien) scatsculden en(de) gereede goede oft pe(n)ni(n)gen/
d(aer)inne de selve kinde(re) voirs(creven) bij crachte vand(en) voirs(creven)/
testame(n)te oft and(er)ss(ins) e(n)nichss(ins) gericht souden moegen/
zijn hoedanich die zijn wair ende tot wat/
plaetssen die gelegen sijn oft bevonden souden/
moegen wordden het zij bynnen lants oft buten/
lants It(em) den voirs(creven) pete(re)n wissonis es alnoch/
voir hem alleene bleven ende gevallen de voirs(creven)/
and(er) hellicht vand(en) voirs(creven) xii rinsgulden(en) lijfpen(sien)/
aen ende op de stad van loeven(e) met sulck(er)/
condicien nochtan dat de selve twee gebrued(er)s/
tvoirs(creven) godsh(uys) van tsh(er)togendale ende hue(r) ae(n)gedeelte/
voirs(creven) tot euwigen daigen los quijt en(de) vry houde(n)/
ende ontheffen sulle(n) van allen alsulken sculden/
die de voirs(creven) wijlen meest(er) rogier e(n)nichss(ins) sculdich/
en(de) belanc mocht wesen in e(n)nig(er) manie(re)n al sonder/
fraude ende argelist hancquoq(ue) et sat(is) [renu(n)tian(s)] p(ro)ut cor(am)/
h(er)meys borch decembr(is) xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-19 by Xavier Delacourt